0:05
Főoldal | Rénhírek

Megszámlálhatatlan probléma az angolban

Miért nem olyan egyszerű egyetlen tanácsot adni angolul? Mi a közös az engedélyben és a lisztben? Milyen számban áll a nulla után a főnév? Miért little money, de few friends, ha pénzből és barátból is kevés van? A megszámlálhatóság kérdéskörét járjuk körül – az angolban.

Wenszky Nóra | 2013. április 30.

Korábban már szóltunk arról, hogy az angolban a többes szám kifejezése nem mindig egyszerű: például egyes jövevényszavak megtartják a forrásnyelvbeli többes alakjukat, míg mások a szabályos –s végződéssel tehetők többes számba. Vannak azonban olyan szavak is, amelyeknek egyáltalán nincs többes alakjuk – az igék mindig egyes számban állnak utánuk, más mennyiségjelzők állhatnak előttük mint a többes számba tehető szavak előtt, és így másként is kérdezünk arra, hogy mennyi van belőlük. Ebbe a csoportba tartozik például a flour ’liszt’, a wine ’bor’, a money ’pénz’, a furniture ’bútor’ és az advice ’tanács’ szó is. De vajon miért?

Pénz – megszámlálhatatlan
Pénz – megszámlálhatatlan
(Forrás: Wikimedia Commons / Andres Rueda / CC BY 2.0)

A főnevekkel jelölhető dolgok különböznek abból a szempontból, hogy hogyan lehet őket megmérni, megszámolni. Könnyű megszámolni például a fákat, az almákat vagy a barátokat: negyvenhét fa, öt alma, két barát. Folyékony dolgokat viszont például már csak valamilyen mérőeszközbe öntve vagy valamibe becsomagolva számolhatunk meg: két liter víz, egy zacskó tej. Ez a kétféle mérési módszer kisebb-nagyobb mértékben a nyelvre is rányomja bélyegét: más szerkezeteket használunk, ha az első csoportba tartozó megszámlálható vagy számszerű dolgokról beszélünk, vagy ha a második, nem megszámlálható vagy nem számszerű dolgokról van szó.

Ez a különbségtétel valamennyire a magyarban is megvan, ám az angol sokkal jobban elkülöníti a két kategóriát. Azért is szembeszökő az eltérés a két nyelv között, mert az angolban sokkal többször használunk többes számot, mint a magyarban – például majdnem az összes határozott számnév után.

Fél ló
Fél ló
(Forrás: Wikimedia Commons / Gottfried Franz (1846-1905))

 

Ennek az elvnek látszólag ellentmond az, hogy a ’több mint egy’ kifejezés után az angolban legtöbbször egyes számú főnév és ige áll: More than one dog is missing. ’Több mint egy kutya hiányzik.’ Quirk és Greenbaum nyelvtankönyve erről annyit mond, hogy az egyeztetéshez a [one dog] ’egy kutya’ szószerkezetet veszik figyelembe annak ellenére, hogy a jelentés egyértelműen többes. Arról már nem szól, hogy miért nem tartozik egybe a [more than one] mondatszerkesztési szempontból.

Míg a határozott számnevek után a magyarban egyes szám áll, az angolban az egytől különböző számok után többes számú alakokat találunk (még a 0 után is!), s így az igét is ennek megfelelően egyeztetjük. Arról a források ellentmondóak, hogy a 0 és 1 közé eső tizedes törtek után egyes vagy többes számban kell-e használni a főneveket. A közönséges törtek után pedig leggyakrabban birtokos szerkezet áll: four-thirds of the population/cats ’a lakosság/macskák kétharmada’, three fourths of an apple ’háromnegyed alma’, a quarter of the world ’a világ negyede’, two thirds of a gram of sugar ’kétharmad gramm cukor’. A half ’fél’ után vagy birtokos szerkezet van, vagy az ’egy X’ jelentésű szókapcsolat: half of the horses ’a lovak fele’, half of a horse, half a horse ’egy fél ló’. Sőt, a half szó használható jelzőként is: a half chicken ’egy fél csirke’. Vegyes számok után (pl. 1 2/3 ’egy egész két harmad’) viszont többes szám áll: one and two thirds grams.

Egy víziló van a fürdőkádban.
There is a hippo in the bath tub.

Másfél perc hosszúnak tűnik.
One and a half minute
s seem to be long.

Húsz kérdés volt a dolgozatban.
There were twenty question
s in the test.

Pisti nulla pontot szerzett.
Steve scored zero point
s.

Honnan tudjuk, hogy egy adott főnév a megszámlálható (countable) vagy a megszámlálhatatlan (uncountable) szóosztályba tartozik? Az igen alapos és részletes A–Z angol nyelvtan című könyvben erről ezt olvashatjuk:

„az angol főnevek számszerű vagy nemszámszerű jellegét nem lehet kikövetkeztetni sem a magyar nyelvből, sem valamiféle logikai úton. [...] többnyire lehetetlen megjósolni, hogy angol „szemüvegen” keresztül mi tekintendő anyagnévnek és mi nem.” (Kovács – Lázár – Merrick (1994): A–Z angol nyelvtan. Lexikon. Budapest: Corvina. 590. o.)

Természetesen a helyzet nem teljesen reménytelen, s még a fenti könyv szerzői is nyújtanak segítséget ahhoz, hogy hogyan is induljunk el az útvesztőben. Nézzük először a magyart – itt legalább nyeregben érezhetjük magunkat. A megszámlálható és megszámlálhatatlan kategória között leginkább a hány és a mennyi kérdőszavak használatában mutatkozik különbség. A hány szót csak megszámlálható dolgokra, míg a mennyit általában mindkét kategóriára használhatjuk, bár nem minden esetben.

Hány könyvet vettél? Tizenkettőt. Sokat.

Mennyi könyvet vettél? Tizenkettőt. Sokat. 3 kilót.

Hány éves vagy?

?Mennyi éves vagy?

?Hány víz van a patakban?

Tehát ha egy magyar főnévre nem hangzik túl jól a hány kezdetű kérdés, jó eséllyel megszámlálhatatlan főnévvel állunk szemben, és feltehetőleg az angolban is ebbe a kategóriába tartozik a szó. A döntést nehezíti, hogy a magyarban a megszámlálhatatlan dolgokat fejben bármikor megszámlálhatóvá tudjuk alakítani – a tipikus egységcsomagra gondolunk, amikor azt kérdezzük: Hány tejet hoztál? Így aztán többes számba is gond nélkül tehetjük a tej szót: A tejek megsavanyodtak mondjuk bosszúsan, amikor már a harmadik doboz tejet kóstoljuk meg. A water ’víz (átlátszó iható folyadék)’ és ’vízszint’ jelentésben nem megszámlálható: Could you bring me some water? ’Hoznál nekem egy kis vizet’, We cannot breathe under water. ’Víz alatt nem tudunk lélegezni.’ ’Tó, folyó’ jelentésben azonban előfordul megszámlálhatóként is: the waters of the Thames ’a Temze vize’. Egy országhoz tartozó tengerrészről – a magyarhoz hasonlóan – pedig csak többes számban beszélhetünk: The ship was in British waters. ’A hajó brit vizeken tartózkodott.’Ha viszont azt a kérdést tesszük fel, hogy Hány víz van a patakban? ezt csak úgy tudjuk értelmezni, hogy ’hány palack víz van a patakban (például hűtés céljából)?’ és semmiképpen sem úgy, hogy ’milyen a vízállás a patakban?’. Ez utóbbi jelentést csak a mennyi víz van a patakban? kérdésnek tudjuk tulajdonítani. A víz többes száma sem használható minden környezetben: a Kárpát-medence vizeiről beszélhetünk, de furcsa lenne azt kérdezni, hogy vizeket ittál? Így erősen gyanakodhatunk, hogy a ’víz’ jelentésű water szó a megszámlálhatatlan szavak közé fog tartozni – ami a water szó legtöbb jelentésében így is van.

Ez a fent leírt „egységcsomaggá alakítás” sokkal kisebb mértékben ugyan, de az angolban is megvan. Míg a folyadékok tipikusan a megszámlálhatatlan kategóriába tartoznak és ezért általában nem állhat előttük az a ’egy’ névelő, egy étteremben teljesen természetes módon lehet így kérni tipikus mennyiségekben fogyasztott italokat:

Can I have a coffee/tea/beer, please?
’Egy kávét/teát/sört kérek.’

Viszont míg a magyarban például gond nélkül kérhetünk egy kenyeret – mely a helyzettől függően egy vekni vagy egy szelet kenyér is lehet –, az angolban ezt csak megfelelő számlálószó közbeiktatásával tehetjük: Can I have a loaf/slice of bread? ’Kaphatnék egy vekni/szelet kenyeret?’

Kenyerek – megszámoljuk?
Kenyerek – megszámoljuk?
(Forrás: Wikimedia Commons / FotoDawg / CC BY 2.0)

A megszámlálhatatlan szavak egy részét még az angolban is lehet többes számba tenni akkor, ha azt akarjuk mondani, hogy több fajta, ebbe a csoportba tartozó dologról van szó: There were several Swiss cheeses on the table. ’Számos különféle svájci sajt volt az asztalon.’ Más környezetben viszont ugyanezek a szavak megszámlálhatatlanként viselkednek: There is some cheese in the fridge. ’Van sajt a hűtőben.’

Milyen jelentésű szavak tartoznak a megszámlálhatatlan csoportba? Nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy az angolban a nem megszámlálható csoportba tartoznak az anyagnevek (például beer ’sör’, velvet ’bársony’, paper ’papír’, gunpowder ’puskapor’) és az elvont főnevek egy része (mondjuk sadness ’szomorúság’, love ’szerelem’, gliding ’vitorlázórepülés’). Végül ízelítőül néhány olyan szó, amely az angolban nem megszámlálható – mégis sokszor többes számba teszik, vagy a ’egy’ névelőt használnak előttük a magyar nyelvtanulók: news ’hír’, information ’információ’, permission ’engedély’, homework ’lecke’, gossip ’pletyka’,work ’munka’, equipment ’felszerelés’, bread ’kenyér’, weather ’időjárás’, furniture ’bútor’, money ’pénz’, damage ’kár’.

 

A cselekvés eredményét jelölő -ing-es alak sajnos nem mindig viselkedik megszámlálhatóként. Például a write ’ír’ igéből képzett writing szó mindkét típusú jelentésben megszámlálhatatlan – akkor is, ha jelentése ’az írás folyamata/módja’ és akkor is, ha magára a létrejövő írásra ’íráskép, írásmű’ vonatkozik. A writings alak csak többes számban használatos, és ’valakinek az összes írásművé’-t jelenti: Chomsky’s political writings ’Chomsky politikai tárgyú írásai’.

Emellett vannak olyan szavak is, amik egyik jelentésükben megszámlálhatók, a másik jelentésükben viszont nem. A marking például ’jel(ölés)’ jelentésben megszámlálható: The plane had no markings ’Nem voltak (felség)jelek a repülőgépen’, míg az ’osztályzás, érdemjegyek adása’ jelentésben a szó nem: There is just no way of keeping up with all the marking ’Lehetetlen időben megcsinálni az összes osztályzást’. A marking szó a mark ’jelöl’ igéből képzett főnév. Általában igaz az, hogy ha ez az alak a cselekvés, történés folyamatára utal, akkor a szó megszámlálhatatlan: Building houses is no easy task. ’A házépítés nem könnyű feladat.’ Viszont ha a cselekvés eredményét jelöli, ugyanez az alak megszámlálható lesz: The building is ready. ’Az épület kész.’ Minden igéből képezhetünk folyamatot jelző, megszámlálhatatlan főnévként viselkedő -ing-es alakot. A másik, a cselekvés eredményét jelölő, megszámlálható főnévként viselkedő -ing-es alak akkor használatos, ha nincs erre a jelentésre más szó. Például a dance ’táncol’ szóból képzett dancing megszámlálhatatlan, a táncolás eredményeként létrejövő ’tánc’ jelentés a dance megszámlálható főnévvel fejezhető ki. Vannak olyan szavak, amiknél viszont az -ing-es alakot gyakrabban használják megszámlálhatóként. Ilyen például a meeting ’találkozó, gyűlés’.

 

Nem csupán igékből képzett, azaz deverbális főnevek lehetnek ilyen kétarcúak. További példák arra, amikor egy főnév egyik jelentésében megszámlálható, másik jelentésében megszámlálhatatlan (a pontosvessző előtt a megszámlálható jelentést adjuk meg, utána a megszámlálhatatlant): light ’lámpa; fény (fizikai jelenség)’, lamb ’bárány; bárányhús’, choke ’szívató (autóalkatrész); fojtás’, iron ’vasaló; vas’, television ’tévékészülék; televízió (mint üzletág)’. Van néhány olyan szó is, amit egyaránt használnak megszámlálhatóként és megszámlálhatatlanként is, mindenféle jelentéskülönbség nélkül. Erre néhány példa: bone ’csont’, fire ’tűz’, war ’háború’.

Vasaló vasból – an iron made of iron
Vasaló vasból – an iron made of iron
(Forrás: Wikimedia Commons / Sonia Sevilla)

Miért is érdekes ez a különbségtétel? Miben különbözik a két szóosztály viselkedése? Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mik a legfőbb eltérések a megszámlálható és megszámlálhatatlan szavak használatában az angolban.

 

Megszámlálható

friend ’barát’

Megszámlálhatatlan

money ’pénz’

szóalakok 2 db: egyes és többes számú 1 db: egyes számú
igealak egyes vagy többes számú egyes számú
’hány/mennyi?’ how many + többes alak how much + egyes alak
’egy’ névelő a/an
számnév határozott, határozatlan határozatlan
’sok’ many, a lot of, lots of... + többes alak much, a lot of, lots of... + egyes alak
’kevés’ few + többes alak little + egyes alak
1/one/a/an ’egy’ után egyes alak
más szám után többes alak
some/any/all ’néhány/minden’után többes alak egyes alak
every/each ’minden (egyes)’ után egyes alak

Megszámolni a megszámolhatatlant

Mit tegyünk, ha mégis csak meg szeretnénk számolni, mérni valamit, amit az angol megszámlálhatatlan szóval fejez ki? Az általános, a magyarban is gyakran alkalmazott megoldás az, hogy valamiféle mértékegységet hívunk segítségül. A mértékegység neve már megszámlálható: a kg of bread ’egy kiló kenyér’, two mugs of beer ’két korsó sör’, a sheet of paper ’egy papírlap’, every drop of rain ’minden esőcsepp’, each piece of chalk ’minden egyes krétadarab’, three pieces of news/advice ’három hír/tanács’. Arra, hogy melyik főnévhez melyik mennyiséget kifejező szó kapcsolódhat, egy klésőbbi cikkünkben térünk ki.

Egy másik megoldás is alkalmazható a szavak egy szűk körénél. Bizonyos megszámlálhatatlan szavaknak van jelentésben viszonylag közel álló, megszámlálható párjuk: Where is your baggage? Where are your suitcases? ’Hol vannak a csomagjaid/bőröndjeid?’ Ám ez a helyettesítés nem mindig végezhető el. Például a megszámlálhatatlan permission és a megszámlálható permit is engedélyként fordítható magyarra, ám a permit ’hivatalos személy által kiállított engedély’ – például a fishing permit ’horgászengedély’ –, míg a permission bővebb jelentésű, bármilyen szóbeli vagy írásbeli engedély lehet: You need written permission from your parents to leave the school in the morning ’Csak a szülők írásos engedélyével hagyhatod el az iskolát délelőtt’.

Egy engedély – a permit
Egy engedély – a permit
(Forrás: Wikimedia Commons / Jon Rawlinson / CC BY 2.0)

Amint a fenti, közel sem teljes körű beszámolóból láthattuk, a megszámlálhatóság kérdése nem egyszerű az angolban. Azonban már rögtön a nyelvtanulás elején belebotlunk a problémába – kell-e névelő, kell-e többes szám, hogyan kérdezzünk? Ennek elsajátításához most csak két tanácsot (two pieces of advice) adunk: ebben is sokat segít, ha a szavakat nem a szótárfüzet szólistájából magoljuk be, hanem mondatba, szövegbe ágyazva tanuljuk meg – hiszen így rögtön a szó használata is rögzül bennünk. És emellett természetesen olvassunk sokat, hallgassunk sok szöveget és figyeljünk arra, melyik főnevek azok, amiket sosem látunk többes alakban és sosincs előttük a/an névelő: ezek lesznek a megszámlálhatatlan szavak.

Források

Kovács – Lázár – Merrick: A–Z angol nyelvtan. Lexikon.

Dohár: Kis angol nyelvtan.

Quirk – Greenbaum: A University Grammar of English.

Varga: Topics in English Syntax.

Sinclair: Collins Cobuild English Language Dictionary.

Köszönjük Novák Attilának a cikk elkészítéséhez nyújtott segítségét.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (2):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
9 éve 2013. április 30. 20:47
2 El Vaquero

Ezt a 0 után többes számos dolgot jó tudni. Ilyen fain infók még jöhetnének.

9 éve 2013. április 30. 15:15
1 Sultanus Constantinus

Szerintem ez majdnem az összes indoeurópai nyelvre jellemző, nem csak az angolra...