0:05
Főoldal | Rénhírek
Nem tudja megerősíteni

A finnugor „elmélet” és a finnugorellenes „elméletek”

A Fenno-Ugria egyesület arra kért fel, hogy írjak egy elemzést „a finnugor elmélet magyarországi fogadtatásáról” a múltban és a jelenben. Az itt olvasható írás tehát eredetileg észt olvasóknak készült, utólag kevéssé módosítottam. A teljes cikket három részben közlöm a Rénhíreken.

Fejes László | 2011. május 2.

A Fenno-Ugria felkérése több szempontból is meglepett. Először is, nem vagyok kutatója a témának, mint például Hegedűs József, és nem tanulmányoztam olyan módszeresen a finnugorellenes szakirodalmat, mint korábban Zsirai Miklós, Rédei Károly, vagy a legutóbbi időben Honti László. A magyarországi finnugristák körében az sem titok, hogy ebben a kérdésben is a többségétől meglehetősen eltérő nézeteket vallok, az én véleményem alapján tehát az észt olvasó kevéssé fog hiteles képet nyerni arról, hogy a magyarországi finnugristák mit gondolnak ezekről a kérdésekről. Ezt igyekszem azzal kompenzálni, hogy utalok mások az enyémtől eltérő véleményére, illetve gyakorlatára is. Természetesen ez csak egy ügyetlen kísérlet lehet a kompenzációra, hiszen mások velem szembeni érveit már csak azért is nehéz lenne idézni, mert ezek vagy nincsenek, vagy nem jutottak el hozzám.

Letagadott „rokon”-ok: hanti család a sátra előtt (Numto, Felső-Kazim)
Letagadott „rokon”-ok: hanti család a sátra előtt (Numto, Felső-Kazim)
(Forrás: Wikimedia commons / ugraland / Irina Kazanskaya)

Ennek oka meglátásom szerint a következő. A magyarországi finnugrisztika jó ideje defenzívában van. Abból a szűk két évtizedből, amit ebben a szakmában töltöttem, nem tudok felidézni egyetlen komoly, súlyos szakmai vitát sem. Nézeteket ütköztetni kiment a divatból. Különösen így van ez, ha a finnugrisztikát érő támadásokról van szó. A támadások hatására a szakma összezár, egységesnek kíván mutatkozni. Ha valaki eltérő véleményt fogalmaz meg, arra mások inkább nem reagálnak. Ennek persze az is az eredménye, hogy a közvélemény a hazai finnugrisztikát egységesnek és osztatlannak látja. Arra, hogy véleményem szerint ez jó-e, lejjebb válaszolok.

A cikksorozat három részből áll, mindegyik két részre oszlik. Az első részben azt próbálom meg tisztázni, hogy mi az a „finnugor elmélet”, illetve a „finnugorellenes elméletek”. A második rész középpontjában maga a finnugrisztika, illetve ennek a szakmán kívüli fogadtatása áll: a rész első felében történeti áttekintést adok, a második felében a mai állapotokról beszélek. A harmadik rész a finnugorellenes megnyilvánulásokat vizsgálja: az első felében arra kívánok rámutatni, miért viszonyul a nyelvrokonság kérdéséhez gyökeresen másként egy magyar, mint egy finn vagy egy észt; a befejező részben pedig amellett fogok érvelni, hogy a mai finnugorellenes megnyilvánulások hátterében valójában nem a többi finnugor nép iránt érzett negatív attitűd, hanem az összeesküvés-elméletek iránti igény áll.

A finnugor „elmélet”

Tudományos értelemben finnugor elmélet nincs. A tudományban az elmélet egy olyan feltevésrendszer, mellyel tapasztalati tényeket magyarázunk. Ilyen értelemben elméletnek tekinthetjük a történeti-összehasonlító nyelvtudományt, mely azt feltételezi, hogy a nyelvek idővel több különböző nyelvvé válhatnak, de ezek közös eredetét bizonyos – itt nem részletezendő – módszerekkel ki lehet mutatni. E módszereket alkalmazva jutunk arra az eredményre, hogy a finnugor (pontosabban az uráli) nyelvek erednek egyetlen valaha beszélt alapnyelvből, melyet uráli alapnyelvnek nevezünk. (Arról, hogy ez hogyan bomlott tovább, tudományos körökön belül is vannak eltérő vélemények.)

Finnugor „elmélet”-ről laikusok szoktak beszélni, a kifejezést azonban az utóbbi időben finnugristák is átveszik. (Vagy ha tiltakoznak, akkor sem a fentebb kifejtettek miatt, hanem azért, mert „a finnugor nyelvrokonság nem elmélet, hanem tény”.) A köznyelvben az elmélet szó gyakran csupán 'feltételezés'-t, 'elképzelés'-t jelent. Ez a használat aztán időnként beszivárog a tudományba is: pl. vízimajom-elmélet, mely szerint az ember egy vízi életmódot folytató majomfajból fejlődött. (Angolul Aquatic ape hypothesis, azaz 'vízimajom-feltevés', de pl. németül szintén Wasseraffen-Theorie!) Természetesen nyelvészként el kell fogadnunk, hogy a nyelv változik, de a finnugor elmélet kifejezést ekkor is el kell utasítanunk: a finnugor rokonság ugyanis nem feltételezés, és nem is „tény” (legalábbis nem tapasztalati tény), hanem egy valódi, tudományos értelemben vett elmélet módszerein alapuló eredmény.

A finnugorellenes „elméletek”

Ide sorolhatunk minden olyan nézetet, amely valamilyen értelemben a történeti-összehasonlító nyelvtudomány finnugor (uráli) nyelvekre vonatkozó eredményeit támadja. A finnugorellenességüket illetően egészen különbözőek lehetnek, kezdve az olyanokkal, amelyek a finnugor rokonságot nyíltan tagadják, és a magyar nyelvet szigetnyelvnek mondják vagy más nyelvekkel, nyelvcsaládokkal rokonítják, egészen azokig, melyek akár el is ismerik az uráli nyelvek rokonságát, de emellett más rokonsággal is előállnak. Ritkábban az uráli családfát bővítik (nosztratikus „elmélet” és rokonai), de a legtöbb esetben csak megjegyzik, hogy a finnugor rokonsággal nem foglalkoznak, csak a magyar és valamilyen más nyelv közötti rokonság mellett érvelnek. Ezek azért minősülnek finnugorellenesnek, mert módszertanukban gyökeresen különböznek a finnugrisztikától. Sőt, ide vonhatók azok az elképzelések is, melyek egyáltalán nem foglalkoznak a nyelvrokonság kérdésével, csupán a magyar nyelvről tesznek olyan állításokat, melyek minden nyelvtudományos elképzeléssel szemben állnak. Ezek lehetnek olyan egyszerű állítások, melyek szerint a magyar nyelv valamiért különleges (mert a legkifejezőbb, vagy különböző költészeti bravúrokra alkalmas, vagy mert eszperente – azaz csak e magánhangzót használó – regényeket lehet rajta írni stb.), de lehetnek olyan etimologizálási módszerek, melyek a mai nyelvtudomány szempontjából tarthatatlanok.

A rendkívül sokféle tudománytalan elképzelést néhány dolog azonban összeköti. Az egyik az, hogy nincs mögöttük semmiféle elmélet. Ritka kivételként említhetjük a 19. századi nyelvtudomány egyik zsákutcáját, a gyökelméletet, mely alapfeltevése, hogy minden valamiképpen hasonló szó valahogy egy jelentéskörből származik. Cser András így írja le ennek módszerét: „Czuczor Gergely és Fogarasi János hosszan illusztrálják egyetlen gyök származékait, amelyek között megtaláljuk sok egyéb mellett a gömbölyű, homorú, csömör, henger, tompor, domb, zsombék szavakat. Lényegében azt tették, hogy minden olyan szót, amely valamilyen zárhanggal (p, t, k, b, d, g) vagy réshanggal (f, sz, s, h, v, z, zs) kezdődik, amelyet egy rövid magánhangzó és egy nazális mássalhangzó (m, n, ny) követ, egyetlen gyök származékaként mutattak be. Ehhez a gyökhöz ráadásul még egy igen tág jelentést is kapcsoltak ('gömbölyú, dudorú, kerek alak').” Az ilyesféle hasonlítás módszere a mai napig él, íme egy példa egy nem olyan régi internetes hozzászólásból: „Az Éva név jelentését Pap G. részletesen elemezte egyik előadásában. Innen tudtam meg a következőket: Az Éva-ív párhuzam, nem csak az oldalborda vonatkozásában érdekes. Az ív egyben az év szóval is párhuzamba hozható, hiszen az év is csak egy ív, amelyet a Nap jár be egy év alatt az égboltozaton. A zsidók az évet Holdhónapokban számolják, innen ered a chava (hava) megnevezés, tehát ez a három szó szépen hangalakilag és jelentésben is egyszerre vonható párhuzamba.” (Az említett chava az Éva eredeti héber alakja, melyet a hozzászóló itt a magyar hó(nap) alakkal von párhuzamba, míg a név mai magyar változatával, az Éva szóval a magyar év szót. Az egyszerű tényektől való elrugaszkodás képessége és a valóságelemek ennyire kreatív kezelése szinte már tiszteletet parancsol.)

Az ilyen elképzelések további közös vonása, hogy általában túllépnek a nyelvészet határain. Jelentős részükben a nyelvi kérdések csupán mellékesek, valójában inkább őstörténeti fantazmagóriákról van szó.

Egy további dolog, ami ezeket az elképzeléseket összeköti, a közös rajongótábor. Bármennyire különbözőek, sőt, mondanak ellent egymásnak, nagyjából ugyanazok lelkesednek értük. Gyakran nem is az a fontos ezekben az elképzelésekben, hogy valójában mit állítanak, hanem az, hogy a finnugor rokonságot megkérdőjelezik. Az ezzel kapcsolatos elfogultságról egy személyes élményemet osztanám meg.

A kilencvenes évek közepén részt vettem egy Himalájából visszatért expedíció beszámolóján. Az expedíció a magaroknál járt, és már ez a tény sok finnugorellenes nézőt vonzott. Az expedíció beszámolója részben igazolta várakozásaikat, hiszen ősmagyar mondák (csodaszarvas) himalájai felbukkanásáról beszéltek. Az előadás végén az előttem ülő hölgy felállt, és megkérdezte, hogy akkor most már végre kimondhatjuk-e, hogy a finnugor elmélet megdőlt. Az előadótól azonban nagyon korrekt választ kapott: elmondta, hogy az expedícióban nyelvész nem vett részt, ezt a kérdést nem vizsgálták. „Az expedíció a finnugor rokonságot sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudja.” Arra számítottam, hogy a hölgy csalódni fog, de erről szó sem volt. Ragyogó arccal fordult a mellette ülőkhöz: „Na, hallottad? Nem tudja megerősíteni!”

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (318):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
1 éve 2023. május 20. 15:45
318 István888

@István888: Nem reklámnak szántam a linket! Ällítólag elég sokan olvassák. Pár hónapja tiltva vagyok a saját honlapomtól, s itt irogatok többek között, hogy ne essek ki a rutinból.

1 éve 2023. május 18. 12:55
317 István888

Az én elméletem igyekszik nem elmélet, hanem tudományos megállapítás lenni. A finnugor teóriával érintőlegesen foglalkoztam.

[link törölve, kérjük ne itt reklámozza tanait]

1 éve 2023. március 6. 12:12
316 mederi

@szigetva:

Nem lehetünk egy platformon valóban ha más a filozófiánk..

Az enyém:

hu.wikipedia.org/wiki/Logikai_pozitivizmus

:)

1 éve 2023. március 5. 19:40
315 szigetva

@mederi: Én azt vonom kétségbe, hogy értenél ahhoz, hogy hogyan működnek a nyelvek és miről szól az elmúlt évtizedekben a nyelvészet címkével illetett gondolatrendszer. Ezt azért vonom kétségbe, mert az összes hozzászólásod erről árulkodik. Nyilvánvaló, hogy ez te nem fogod belátni, mert akkor nem írogatnád ide a hozzászólásaidat. (Azt továbbra is fenntartom, hogy ezeknek a nyelvhez kevés, a tudományhoz pedig semmi közük nincsen.)

A továbbiakban a bullshit-túltengéses hozzászólásaidat törölni fogom.

1 éve 2023. március 5. 10:49
314 mederi

@cikk:

".. A tudományban az elmélet egy olyan feltevésrendszer, mellyel tapasztalati tényeket magyarázunk..."

@szigetva:

Az elmélet fennmaradása időfüggő, mert a "tapasztalati tények" aktuális tudás- és eszközfüggők, vagyis korábbi tudományokra épülnek (a "kőbaltás időknél" korábbra tehetők.)..

-Ha a fenti magyarázatot az "elméletet" illetően átgondolod, a magyar nyelvben fellelhető kapcsolatrendszer nem egy darab "rendszeradat", hanem több mint ötven, ma is magyarázható akár többféle aspektusban is (koronként analógiák hozzáadásával) .

Ugyanakkor előfordul pl. a mai angolban és a franciában is ugyanolyan típusú összetétel formájában mint a magyarban.

-Ilyen megközelítésben mivel a valamikori "ősi tapasztalati tények" többnyire valós világlátást tükröznek a fennmaradt a KE-ek, kibővülve a hozzájuk tapadt analóg jelentésekkel, tudományosak, és jellegüknél fogva változóak, mert az "aktuális tudomány" koronként változik.

Ne várjuk azt, hogy egy "fizikailag" és "tartalmát tekintve" állandó tudományt tükröz a KE, mert ilyen valójában nem létezik.

A KE. szókapcsolati rendszer, amihez a "KULCS" szótő + toldalék formában adott, mivel időben nagyon hosszú időtartamban létezik, nem lehet állandó, mert akkor csupán "pillanatnyi tudomány" volna, vagyis egy speciális, nagyon bonyolult adathalmaz, mint pl. a mai (pillanatnyi) tudományok összessége, mely tartalmát tekintve maximális a múlthoz képest, de fennlétének időtartama nulla.

-Végsősoron nem velem vitatkozol, hanem egy (nem kizárt, hogy van több is, de most nem erről van szó) ősnyelv fennmaradt dinamikus, időben változó tudományrendszerével..

Ebben az esetben a feltevés rendszer az idők folyamán fokozatosan változott (ahogyan ma is változik!) annak megfelelően, ahogy a (látszólagos, vagy hiányos) tapasztalatokat a tudományos eredmények felülírták (és ma is felül írják).

1 éve 2023. március 3. 12:45
313 mederi

@szigetva:

"..a nyelvhez kevés, a tudományhoz pedig semmi köze."

1/Felteszem nem csak én látom úgy, hogy az emberi nyelv nem egyedüli sajátossága a nyelvfejlődés során létrejövő hangváltozás.

Ha így van, nem csak ezen a csatornán keresztül lehet tudományosan vizsgálódni, és nem csak a nyelvek ilyen téren való rokonítása az, ami fontos lehet.

2/Létezik a magyar nyelvnek olyan vitathatatlan ősi tulajdonsága, amely nem csak szóbokrokat (Lásd: Cuczor-Fogarasi) tartalmaz, hanem olyan "magyarázó jellegű", jelentéstartalom bővítő összefüggéseket is, amik azonos szótövek felhasználásával, az idők folyamán akár analógiákban is értelmet nyertek.

Ezekről már sokat írtam.

-Egyfajta "komplex kulcs" a "késztetés - eredmény" szópár "szt" - "d(t)" toldalék pár.

A magyar nyelvhez jelentősen köze van mindennek.

-Ami igaz, hogy más nyelvekben csak elszórtan, vagy töredékekben található meg az "-szt" / "-dt" toldalék az említett összefüggésben, de ez éppen azt támasztja alá, hogy ősi nyelvi és kulturális közegben keletkezett. Ugyanezért nagyon sok ma már magyarul jelentéstartalommal nem bíró szótő önállóan nem, de az adott formátumú KE szópárban értelmes és magyarázható.

-A tudományhoz azért van sok köze a magyarázó jellegnek ami a magyarban nyelvben fellelhető, mert mint már máshol is írtam, a nyelv nem kizárólag az egymás közötti kommunikáció eszköze, hanem az emberi gondolatok megtestesítője is, amiket vagy továbbítunk másokhoz, vagy nem...

-Ha más nyelvekben egyáltalán nem fordulna elő KE, mivel a nyelvek nagyon sokfélék, attól a magyar nyelv ezen hasznos tulajdonsága kétséget kizáróan tudományos célokat szolgál, mert segíti a minél pontosabb gondolkozást és annak közlési képességét..

-Kérdésem. Miért vonod ezt kétségbe?

1 éve 2023. március 2. 16:59
306 szigetva

@mederi: Mert teljesen értelmeten marhaságokat írsz, amiknek a nyelvhez kevés, a tudományhoz pedig semmi köze.

1 éve 2023. március 2. 16:53
305 mederi

@szigetva:

Köszönöm, hogy szépen kérsz, csak nem értem miért nem illik ide amiket írtam...

"Nyelv és Tudomány":

Beszélt nyelvről írok, az abban fellelhető ősi formai zárványokról, amikből levonhatók következtetések a jelentéstartalmuk segítségével (amik sokszor tisztán, máskor átvitt értelemben értendő tények!) "vissza tekinthetünk" az írásbeliség előtti időkre..

Tudománnyá tudom, hogy akkor válik (mint ahogy minden elmélet tudássá), ha mint korábban is írtam, a társ tudományok "támasztékai" megerősítik az elért eredményeket.

-Kérdés, hogy érdekli-e az embereket egy adott téma, pl. a magyar nyelv "kivesézése"..

Szerintem igen, mert több mint 40000 követője van a Nyest-nek, ami növekszik..

(Egyébként miért csinálnák az ásatásokat, miért olvasnák az írott történelmet, miért vizsgálnának több száz éves csontokat, hogy kinyerjék a géneket és így tovább, ha a téma érdektelen volna.)

1 éve 2023. március 2. 15:18
304 szigetva

@mederi: Lécci máshol bloggolj, ne a nyest kommentfalát használd erre.