0:05
Főoldal | Rénhírek
Nyelvtanszakértő ingben, elefánt pizsamában

7 mondat, melyek mégis érthetőek

Úgy érzi, valami nem stimmel cikkünk címével? Ez még semmi: vannak mondatok, melyek még rosszabbul hangzanak, pedig nyelvtani szempontból semmi baj nincs velük.

nyest.hu | 2014. március 6.

2008 óta ünnepli március negyedikén a The Society for the Promotion of Good Grammar (A jó nyelvtan népszerűsítésének társasága) a Nemzeti Nyelvtannapot (National Grammar Day). A választás azért esett erre az időpontra, mert ez az egyetlen dátum, amely egyben egy mondat is: a March Fourth ’március negyedike’ úgy hangzik, mint a March forth! ’mars előre, menet indul’. Az ünnep kapcsán a MentalFloss hét olyan mondatot mutatott be, melyek teljesen megfelelnek a nyelvtani szabályoknak, mégis furcsák – első pillantásra nem is feltétlenül tűnnek helyesnek.

1. Elefánt pizsamában

Az első példa tulajdonképpen nem is egy, hanem rögtön két mondat. Ez alkalommal olyan szerencsénk van, hogy a magyar fordításban tükrözni tudjuk az angol mondatok kétértelműségét.

One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.

Egy reggel a pizsamámban lőttem egy elefántot. Hogy hogyan került a pizsamámba, azt sosem fogom megtudni.

Első pillantásra a második mondat értelmetlen. Ez azonban annak köszönhető, hogy az első mondatot értelmezzük, és nagy valószínűséggel nem azt az értelmét választjuk, amelynek a második mondat értelmes folytatója lehetne. A MentalFloss cikke a kettőséget úgy magyarázza, hogy a mondat kétféleképpen értelmezhető. Az egyik esetben az I shot an elephant ’lőttem egy elefántot’ alkot szorosabb egységet, és ezt egészíti ki az in my pyjamas ’a pizsamámban’. Valószínűleg először így értelmezzük a mondatot. Egy másik lehetőség az, hogy az an elephant in my pyjamas ’egy elefánt a pizsamámban’ alkot szorosabb egységet, és ez kapcsolódik az I shot ’lőttem’ szerkezethez.

A magyarban az eset kissé bonyolultabb. Mint a fordítás mutatja, a pizsamámban elmozdulhat az elefánt mellől akkor is, ha az elefánt volt pizsamában. Tanult szakértőink szerint a magyar mondatokat az iskolában úgy kellene elemezni, hogy a pizsamámban állapothatározó, és ha az elefánt hordta a pizsamát akkor a tárgyhoz, ha én hordtam, akkor az alanyhoz tartozik. Egyébként mind az angol, mind a magyar mondatnak lehet egy harmadik értelmezése is, amikor mindkét szereplő benne van a pizsamában (de nem abban az értelemben, hogy hordja, hanem mondjuk összementek, és kergetőznek benne – egy mesében ilyen szituáció is előfordulhat). Ilyen esetben az iskolában helyhatározónak kell elemezni a pizsamábant, és az állítmányhoz (lőttem) tartozik.

Elefántok hálóingben és pizsamában
Elefántok hálóingben és pizsamában
(Forrás: hepwww.rl.ac.uk)

2. Négy lába van, mégis...

A következő példánk egy olyan mondat, amelyet ha elolvasunk, először minden bizonnyal rosszul fogunk értelmezni. Éppen ezért, hogy ne lőjük le azonnal a poént, először nem is fogjuk megadni a fordítását.

The horse raced past the barn fell.

Az ilyen mondatokat kertiösvény-mondatoknak (garden path sentence) nevezzük. Az elnevezés az angol to be led down the garden path ’félrevezetve lenni’ (szó szerint kb. ’levezetve lenni a kerti ösvényen’) kifejezés alapján született, magyarul ennek mintájára nevezhetnénk pl. orrmondatoknak az orránál fogva vezet mondás alapján.

A konkrét példára visszatérve: amikor az első három szóhoz érünk (The horse raced...), akkor úgy véljük, hogy az utolsó szó az állítmány (ige) – a mondatot valahogy így kezdenénk fordítani: a ló versenyzett... Amikor az utolsó előtti szóig jutunk, meg mindig úgy tűnik, hogy jó úton járunk: The horse raced past the barn ’A ló elszáguldott a pajta mellett’. Az utolsó szó, a fell azonban azt jelenti: ’elesett’. Ez sehogy nem illeszthető a mondat eddigi részéhez – legalábbis úgy nem, hogy megtartjuk eredeti értelmezésünket. A helyes megoldás az, hogy a raced nem múlt idejű igealak, hanem befejezett melléknévi igenév (a két alak a magyarban is hasonló: elszáguldott), és itt nem ’fut, száguld, versenyez’, hanem ’hajt, hajszol, versenyeztet’ a jelentése. A mondat tehát úgy fordítható, hogy A pajtán túlra hajszolt ló elesett (azaz  ’A ló, amelyik elszáguldott a pajta mellett, elesett’). A magyar mondat szórendje ebben az esetben nagyon különbözik az angol mondatétól, a magyarban olyan kétértelműség, mint az angolban, nem fordulhat elő.

3. Ház házasoknak és házasulatlanoknak

A harmadik mondat szintén orrunknál fogva vezető kerti ösvény:

The complex houses married and single soldiers and their families.

Az angolban a complex lehet melléknév és főnév is: az első esetben ’komplex, bonyolult’ a jelentése, a másodikban ’komplexum, épületegyüttes’. A house lehet főnév és ige is: az első esetben ’ház’, az utóbbiban ’lakásul, otthonul szolgál’ a jelentése. Mivel mindkét esetben az elsőként megadott jelentés a gyakori, a The complex houses szakasz elolvasásakor úgy próbáljuk értelmezni a mondatot, hogy ’a komplex/összetett/bonyolult házak...’ – ehhez azonban sehogy sem illik a married ’megházasodtak’. A helyes értelmezést akkor kapjuk meg, ha a második, ritkább jelentésekben értelmezzük a szavakat, és felismerjük, hogy a married is befejezett melléknévi igenév (’férjezett, házas’). A mondatot tehát szó szerint valahogy így fordíthatnánk: A komplexum házas és egyedülálló katonák, valamint családjaik otthonául szolgál – bár helyesebben tesszük, ah egy magyarul természetesebbnek ható, eltérő szerkezetű mondatot választunk, pl. A komplexumban házas és egyedülálló katonák, illetve családjaik laknak.

4. Láncmese

Első pillantásra az alábbi mondat teljesen értelmetlennek tűnik:

The rat the cat the dog chased killed ate the malt.

A mondat rögtön az elején olyannak tűnik, amilyen elvben angol mondat nem lehet: The rat the cat the dog ’A patkány a macska a kutya’. A mondatot úgy érthetjük meg, ha visszafejtjük a rétegeit. A the cat the dog chased ’a kutya által kergetett macska’ értelmes, akárcsak a the rat the cat [...] killed ’a macska által megölt patkány’. A mondat eleje úgy áll elő, hogy a két szerkezetet egymásba ágyazzuk: The rat the cat (the dog chased) killed  – azaz a kutya által kergetett macska által megölt patkány... A magyar mondat ezért érthető könnyebben, mert itt az állatok és a velük történteket kifejező melléknévi igenevek egymás mellett állnak (kergetett macska, megölt patkány) ezzel szemben az angolban nem csupán távol egymástól, de fordított sorrendben is: the cat1 the dog2 chased2 killed1. A mondat vége ugyan már könnyen érthető: ate the malt ’megette a malátát’. Az alany és az állítmány azonban itt is a mondat végre került, ráadásul a zavart fokozza, hogy a chased ’kergetett/kergette’ és a killed ’megölt/megölte’formailag azonosak,  befejezett melléknévi igenévként áll a mondatban, bár múlt idejű igaelakként is ugyanez lenen a formájuk. (Az ate ’megette’ viszont formailag különbözik a ’megevett (vmi)’ jelentésű eatentől – de ez a ritkább eset.) A főnévi és igei elemek tehát így tartoznak össze:

The rat1 the cat2 the dog3 chased3 killed2 ate1 the malt.

A mondat tehát tökéletesen megfelel a nyelvtani szabályoknak, de szerkezete túlságosan összetett, és az agy már nehezen kezeli az ilyen többszörösen beágyazott szerkezeteket – ezért aztán első pillantásra nem is tűnik értelmezhetőnek.

5. Túlzsúfolt termek

A következő mondat szintén többszörös beágyazás:

Anyone who feels that if so many more students whom we haven’t actually admitted are sitting in on the course than ones we have that the room had to be changed, then probably auditors will have to be excluded, is likely to agree that the curriculum needs revision.

Hosszas magyarázat helyett szedjük szét a mondatot könnyebben értelmezhető elemekre. (Ide teszünk egy képet, hogy akik maguk szeretnék elvégezni az elemzést, ne nézzenek bele véletlenül se a megoldásba.)

7 mondat, melyek mégis érthetőek
Forrás: Wikimedia Commons / Ferenghi / CC BY 2.0

Anyone who feels that if ... then ... is likely to agree that the curriculum needs revision.

Bárki, aki úgy érzi, hogy ha ...  akkor ..., valószínűleg egyetért azzal, hogy a tanrendet módosítani kell.

Ebbe a keretmondatba tehát egy feltételes mondat (feltétel és következmény) épül be. Ennek a következmény része az egyszerűbb, vegyük ezt előre:

probably auditors will have to be excluded

valószínűleg a vendéghallgatókat kell kizárnunk,

A feltétel szerkezete rendkívül összetett, mert összehasonlítást tartalmaz, ami meg van toldva

so many more students ... are sitting in on the course than ones ... whom ... that ..., ,

sokkal több diák...  ül be az órára, mint akit ..., hogy ..., 

A diákoknak két csoportjuk van aszerint, hogy engedéllyel jelentek-e meg, vagy sem:

we haven’t actually admitted

akit tulajdonképpen nem vettük fel

és

we have

akit igen.

A következmény pedig:

the room had to be changed

termet kell cserélnünk.

Ezeket az elemeket egybecsiszolva megkapjuk a teljes mondatot, melyet valahogy így fordíthatnánk magyarra:

Bárki, aki úgy érzi, hogy ha sokkal több diák ül be az órára, akiket nem vettünk fel, mint akit igen, hogy termet kell cserélnünk, akkor valószínűleg vendéghallgatókat kell kizárnunk, egyetért azzal, hogy a tanrendet módosítani kell.

A gyakorlatban persze az ilyen mondatszerkezeteket kerüljük. Az eset azonban arra figyelmeztethet minket, hogy amikor mások fogalmazását érthetetlennek találjuk, még nem biztos, hogy az illető nyelvtanilag is hibázott.

Telt ház
Telt ház
(Forrás: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

6. Bölények

Az angolban nem ritka, hogy ugyanannak a szónak nem csupán több jelentése is lehet, de például igeként és főnévként is viselkedhet. Ilyen szavakból összerakhatunk olyan mondatokat, melyek ugyanazon szó többszöri ismétléséből állnak, azonban értelmezésük gyakorlatilag lehetetlen, mivel a közöttük levő viszonyra semmi nem utal. A leghíresebb ilyen mondat a következő:

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.

Ezt a mondatot korábban már magyaráztuk, így most nem foglalkozunk vele.

7. Akinek nem inge...

Nem csupán a szavak ismétlődhetnek, bizonyos nyelvtani formák, toldalékok is sokszor előfordulhatnak egyetlen mondatban. Fentebb már láttuk, hogy a befejezett melléknévi igenév és a múlt idejű ige alakja gyakran egybeesik. Hasonló a helyzet az -ing toldalékos alakokkal, mely lehet főnév jelzője (kb. a magyar folyamatos melléknévi hasonlít: dancing girl ’táncoló lány’); igéhez is kapcsolódhat, úgy fejezve ki a cselekvés módját, hogy egy párhuzamos cselekvést nevez meg (hasonlóan a magyar határozói igenévhez: the couples dance touching each other ’a párok egymást megérintve táncolnak’); részt vesz az úgynevezett folyamatos igealakok megformálásában (he is dancing ’éppen táncol’, she was dancing ’éppen táncolt’); használható cselekvésnévként (learning ’tanulás’) stb. Hasonlóan a bölényes mondathoz, ha a mondat szinte kizárólag ilyen szavakból áll, nincs támpontunk, melynek segítségével eldönthetnénk, az adott szó éppen melyik szó van jelen. Próbáljuk értelmezni például az alábbi mondatot:

This exceeding trifling witling, considering ranting criticizing concerning adopting fitting wording being exhibiting transcending learning, was displaying, notwithstanding ridiculing, surpassing boasting swelling reasoning, respecting correcting erring writing, and touching detecting deceiving arguing during debating.

7 mondat, melyek mégis érthetőek
Forrás: Wikimedia Commons / PatrickVanM

Ez a mondat a következő angol mondatnak felel meg:

This very superficial grammatist, supposing empty criticism about the adoption of proper phraseology to be a show of extraordinary erudition, was displaying, in spite of ridicule, a very boastful turgid argument concerning the correction of false syntax, and about the detection of false logic in debate.

Ez a nagyon felületes nyelvtanszakértő, aki feltételezte, hogy a megfelelő szóhasználat alkalmazásáról szóló üres kritika rendkívüli műveltségre utal, a gúnyolódástól függetlenül bemutatott egy nagyon nagyképű, fellengzős érvet, mely a hibás mondatszerkezetre vonatkozott, és ami egy vitában előforduló hamis érvek felismeréséről szólt.

Persze a bonyolult szerkezetnek köszönhetően e mondat értelmezése is erőfeszítést kíván, de közel sem akkorát, mint az -ingektől hemzsegő változaté. Olvasóink párosíthatják a két változat szavait – ehhez jó szórakozást kívánunk!

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások:

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!