0:05
Főoldal | Rénhírek
„Nemzetek fölött az ember”

Aloha Hawaii: egy újrateremtett nyelv és közösség

Tengerpart, koktélok, pálmafák és forró homok… ki ne vágyna erre, főként egy ilyen esős nyáron, mint ez a mostani? Cikkünkben a Hawaii-szigetekre röpítjük, ahol a káprázatos tájak és fűszoknyás lányok mellett a világ egyik legerősebben veszélyeztetett nyelve is található.

Déva | 2010. június 22.

A hawaii nyelv egyike a világ veszélyeztetett nyelveinek. A Hawaii-szigetek lakossága nagyon befogadó volt, amikor idegenek léptek a területükre és telepedtek le közöttük, de ez az emberség, a faji megkülönböztetés feletti gondolkodás anyanyelvük elvesztéséhez vezetett. A hawaii nyelv azonban nem fog teljesen eltűnni, ugyanis a nyelvmentő, nyelvélesztő törekvések lassan, de biztosan teremtik meg az új hawaii nyelvi közösséget.

Ami biztos, hogy mindenkinek eszébe jut Hawaiiról: a fűszoknyás lányok
Ami biztos, hogy mindenkinek eszébe jut Hawaiiról: a fűszoknyás lányok
(Forrás: Wikimedia)

A hawaii nyelv (hawaiiul ’Ōlelo Hawai’i) az ausztronéz nyelvcsaládon belül a maláj-polinéz nyelvek keleti vagy polinéz ágához tartozik. A nyelvcsalád hazája Tajvan, ahol még használják az őslakosok polinéz anyanyelveiket. Az időszámításunk előtti 5. évezredre tehető a polinéz ősök szétvándorlásának kezdete; évezredek alatt olyan egészen távoli helyeket is meghódítottak és benépesítettek, mint a szigetcsoport, amit ma Hawaii-szigetek néven ismerünk. A Hawaii-szigeteken Tahitiről és környező szigeteiről érkező polinézek telepedtek le, feltételezések szerint időszámításunk 4. és 5. százada körül. Az áttelepülés egészen az első évezredig folytatódott. Ezért van az, hogy a tahiti és a hawaii nyelv nagyon közeli rokonok.

Az ausztronéz nyelvcsalád közel 1000 nyelvet foglal magában, körülbelül 400 millió beszélővel. Vannak közöttük elismert államnyelvek, ápolt irodalmi nyelvek, de többségüknek csak néhány ezer vagy néhány száz beszélője van, és így erősen veszélyeztetettek vagy kihalóban is vannak. A hawaii nyelv is az erősen veszélyeztetett nyelvek közé tartozik, melynek okai „elszenvedett” történelmében keresendők.

A hawaiiak második történelme: a hawaii nyelv halálra ítélése

Mikor kezdődött a hawaiiak második történelme? Természetesen, amikor felfedezték őket az európaiak. Az első idegen behatolás éve 1778 volt. A felfedezés előtt a szigetcsoport maga volt a háborítatlan földi paradicsom, európaitól eltérő elvekkel és szabályokkal, amik általában jellemezték a polinézeket. Ezeket a mai napig nem sikerült teljesen eltüntetnie a nyugati kultúrának, s talán egy szóval is jellemezni lehet: aloha. Ezt a szót biztosan sokan ismerik, még akit hidegen hagynak a világ távoli részei, az is hallotta már. Aloha szeretetteli üdvözlés és búcsú is lehet, de jelent még békét, szeretet, szerelmest is. Az „aloha-filozófiában” a következő költői közmondás fejezi ki a béke alapját, a hawaiiak faji közömbösségét: Maluna o na aupuni a pau o ke ola o ke kanaka ’minden nemzetek fölött áll az emberiség’ – ezt máig vallják, bár hagyományos kultúrájukat és életüket éppen a sok bevándorolt idegen semmisítette meg.    

A behurcolt betegségek, továbbá a különféle idegen hódítások, földeltulajdonítások következtében alaposan megváltozott a hawaiiak élete: az ősi lakosság fokozatosan csökkent, mert a hagyományos hawaii élet összeomlott. A 19. század közepén még általános volt a hawaii nyelv használata az élet minden területén, 1854-ben azonban sok iskolában megkezdték az angol nyelvű oktatásra való áttérést, és ezzel halálra is ítélték a hawaii nyelvet. Néhány évtizeddel később, 1898-ban, gazdasági és politikai okokból a Hawaii-szigetek csatlakozott az Amerikai Egyesült Államokhoz. 1959-ben állam státuszt kapott, így ma ő az USA 50. tagállama.

Hawaii látképe
Hawaii látképe
(Forrás: Wikimedia)

A kényszerű választás eredménye az angol törvénnyel alátámasztott terjesztése, és a hawaii nyelv teljes visszaszorulása volt. 1900-ban életbe lépett egy „Organic Act” nevű törvény: még a Hawaii Köztársaság hozta, amely előírta, hogy a szigetek összes dokumentumát angol nyelven foglalják írásba, és az iskolában az oktatás legalább 50 százalékban angolul folyjon. Nem tiltották a hawaii nyelvet, de annak használatát egyértelműen a magánéletben folytatott kommunikációra korlátozták.

Igazából a hawaiiak már sejthették, hogy a Hawaii Királyság megdöntésével és utolsó uralkodójuk, Liliuokalani királynő eltávolításával vége az önálló Hawaiinak. Bár kikiáltották a köztársaságot, a hawaii gazdaság egyre jobban függött az USA-tól, egyre nagyobb lett az amerikai befolyás. Más országok is annektálni akarták volna a szigeteket (pl. Németország), ezért az volt az egyetlen megoldás, hogy függetlenségükkel felhagyva csatlakoznak az USA-hoz – megvédve ezzel magukat attól, hogy más ország fennhatóság alá kerüljenek, illetve továbbra is a területükért vívott harc közepette éljenek.

A nyelvcseréhez az is hozzájárult, hogy a hawaii szülők is azt akarták, hogy a gyermekeik tanuljanak, és jól tudjanak angolul, a jobb boldogulás érdekében. A nagyfokú amerikanizálás azt eredményezte, hogy mára már talán 2000 anyanyelvi beszélője se maradt a hawaii nyelvnek, míg a 19. század közepén még kb. 37000 körüli volt. (1778-ban, az első idegen behatoláskor mintegy 800000.) Egy 2000-ben készített felmérés alapján a hawaii anyanyelvi beszélői nem érik el a lakosság 0,1 százalékát, így az erősen veszélyeztetett nyelvek közé tartozik.

A hawaii nyelv ma a Hawaii Állam hivatalos nyelve az angol mellett. (Kisebbségi nyelvként elismert néhány amerikai állam egyes területein.) Bár államnyelvi státuszba emelése megtörtént, s ezzel bizonyos védelmet élvez, a nyelvhaláltól ez nem tudja megmenteni.

A hawaii nyelv néhány sajátossága

A hawaii nyelv dallamos hangzású. Mint általában a polinéz nyelvek hangállománya, kevés fonémából áll össze: 5 magánhangzó (hosszú és rövid változatban; a hosszúságot vízszintes ékezettel jelölik, pl. ū) és 8 mássalhangzó. A hawaii ábécének 12 betűje van, és az ’okina, a hawai’i szóból is gyakran lefelejtett, aposztrófhoz hasonlító jel gégezárhangot jelöl, amelyhez hasonló van például a finnben (szó végén, magánhangzó után, bizonyos helyzetekben). A gégezárhang a hawaiiban amolyan megakadás-szerű mássalhangzó, két teljes értékű magánhangzó között. Minden eredeti hawaii szó magánhangzóra végződik, és nem fordul elő mássalhangzó-torlódás, minden mássalhangzót magánhangzónak kell követnie.

Aa

Ee

Ii

Oo

Uu

Hh

Kk

Ll

Mm

Nn

Pp

Ww

ʻ

/a/

/e/

/i/

/o/

/u/

/h/

/k/

/l/

/m/

/n/

/p/

/v~w/

/ʔ/

A hawaii ábécé betűi sorrendben, alattuk a kiejtéssel (Forrás: Wikipedia)

A hawaiira jellemzők még a diftongusok: rövidebb és hosszabb időtartamúak, aszerint, hogy rövid vagy hosszú időtartamú magánhangzó képezi-e a diftongus első elemét. A /h/ hang erősen aspirált; a /v~w/ pedig azt jelenti, hogy bizonyos hangkörnyezetben úgy ejtik a w-vel jelölt hangot, ahogy az angolok a w-t, máskor pedig /v/-ként.

Az európaiak megérkezése előtt nem volt írásbeliség, petroglif szimbólumaik kivételével. A latin ábécét a szigetekre érkező misszionáriusoknak köszönhetik a hawaiiak, amelyet 1820-ban dolgoztak ki (elsősorban a Biblia lefordítása volt a motiváció, melyet 1838-ban adták ki hawaii nyelven). III. Kamehameha király, a misszionáriusok nyomására, 1839-40-ben megalkotta és hawaii nyelven foglalta írásba az első hawaii alkotmányt.

A hawaii nyelv egy VSO (verb-subject-object) nyelv, ha a fő mondatrészek sorrendjét nézzük. Egy esetben változik a sorrend: ha tagadás van a mondatban, és az alanyt egy névmás jelöli, a sorrend SVO-ra változik. Másrészt analitikus nyelv, azaz a nyelvtani jelentések kifejezésére nem inflexiókat használ, hanem bizonyos „rövid szavakat”, partikulákat, melyeknek a mondatalkotó elemekhez viszonyított pozíciója hordozza a nyelvtani jelentést. A jelző mindig követi a jelzett szót; a személyes névmásokat pedig néhány kivétellel (pl. az alany egyértelműsége, „odaértése”) mindig ki kell tenni.

Niihau, az egyik utolsó földi paradicsom

Niihau (Ni’ihau) – a helyiek csak „tiltott szigetnek” (The Forbidden Island) nevezik –, érdekes és fontos eleme a nyelvmegőrzésnek. A sziget magántulajdonban van több mint 100 éve, és idegenek nem léphetnek a területére. A tulajdonoscsalád létrehozta a Niihau Ranchot, ami nem volt szimpatikus az ott élő őslakosok nagy részének, ezért elköltöztek a szigetről. Körülbelül 150-200 ember lakik ott jelenleg: hawaii őslakosok, akik „paradicsomi” körülmények között (áram, folyóvíz, telefon nélkül) élnek, állattartással foglalkoznak, a sziget szimbólumából, a fehér tengeri kagylókból (pûpû) jellegzetes ékszereket készítenek, és nem utolsósorban kizárólag a tradicionális hawaii nyelvet használják. Bár eléggé elszigetelten élnek, értékesek a nyelvmegőrzés szempontjából, mert az egész világon nincs más terület ezen kívül, ahol első nyelvként beszélnék a hawaii nyelvet és idegen nyelvként az angolt. A tradicionális hawaii „sztenderd” nyelv fenntartására törekszenek, emellett sajátos niihaui dialektust beszélnek, amit a többi szigeteken kevéssé értenek meg. A Niihaun beszélt dialektus a hagyományos hawaii nyelv egy korábbi állapotát mutatja, és mivel beszélői már több mint 100 éve elszigetelten élnek (tanulóéveiket általában O’ahu szigetén töltik), egyedi fejlődést mutat.

Hawaii Creole English (HCE)

A pidginről

A pidgin nyelv olyan verbális kommunikációs rendszer, amely olyan helyzetben alakul ki, amikor az egymással például kereskedelmi célokból kommunikálni kívánók nem rendelkeznek közös nyelvi háttérrel. Ez is egy nyelv, de nem egy elkorcsosult változatként kell rá tekinteni, hanem mint a természetes nyelvek kreatív adaptációjaként. A pidgin nyelvek nem örökéletűek, akár néhány év alatt is letűnhetnek, ha veszít a jelentőségéből a kommunikáció (pl. megszakad a kereskedelmi kapcsolat). Néhány pidgin viszont annyira fontossá válik, annyira elengedhetetlen eszköze a kommunikációnak, hogy általános segédnyelvként formálisabb szerepre tesz szert. Egy közösség fontos közvetítő nyelveként is feltűnhet – ekkor már egy kiterjesztett pidginről beszélhetünk. Míg a kezdeti pidgin nyelvtani szerkezete eléggé egyszerűsített, szókincse korlátozott és kevesebb szerepet képes betölteni, mint azok a nyelvek, amikből kialakultak, addig a kiterjesztett pidgin gazdagabb nyelvtani szempontból, szókincse gyarapodik, és egyre több funkciót tud ellátni. Idővel lehet az újságírás, a szépirodalmi publikáció nyelve, s ezzel nagy lépéseket tesz a kreollá válás felé. A kreol egy anyanyelvként beszélt pidgin nyelv, melynek anyanyelvi használata és továbbterjesztése, hagyományozása stabilizálódott. A kreol egy még komplexebb, kidolgozottabb nyelv, funkcióiban is olyan, mint akármelyik természetes nyelv. A kreol végül minden nyelvet kiszoríthat a területéről, de úgy, mint más nyelv, a veszélybe is kerülhet.

Az angol mellett a legtöbben gyakorlatilag a hawaii kreolt (Hawaii Creole English) beszélik, körülbelül 400 ezren, sokan anyanyelvükként. Ez egy angol alapú pidginből fejlődött ki, ezért gyakran csak „a pidgin” néven említik. Ez nem egy rosszul beszélt angol vagy rosszul beszélt hawaii nyelv. Bár angol nyelvtani alapokra épül, megfigyelhetők benne japán, kínai, hawaii portugál és filippínó hatások.

A hawaii kreol előtt voltak más, például hawaii alapú pidgin nyelvek, amelyek „elangolosodtak”, de a HCE egy későbbi alakulat. A különféle származású ültetvényesek (portugál, kínai, koreai, japán, filippínó, stb.) és az angolajkú bevándorlók beáramlása hívta életre a HCE előzményét, egy angol alapú pidgint.

A modern hawaii

Ma, a 21. század elején éppen egy új hawaii beszélőközösség formálódik, tagjai egy „új” hawaii nyelvet használnak (angolul „neo hawaiian” a „traditional hawaiian-nel” szembeállítva, vagy annak folytatásaképpen – a nyelvészeknek megoszlik a véleményük erről).

1984-ben a hawaii értelmiségiek elindították az első „nyelvmentő” programot, pontosabban olyan oktatóhelyeket alapítottak, amelyeket pūnana leo-nak, a „nyelv fészkeinek” neveztek. A legfiatalabb hawaii generációnak (2-5 éves gyerekek) kívánták visszaadni a hawaii nyelv elsajátításának lehetőségét. Ezekben a kicsiknek kialakított közintézményekben „belemerítő technikával” oktatják a hawaii nyelvet. Bár kvázi-anyanyelvi szintet érnek el ezzel, mégis sokszor második nyelvként kezelik az angol mellett, mert a hawaii anyanyelvi környezet hiányzik, az angol háttér pedig nagyon erős. Középiskolai és felsőfokú folytatása is kialakult már ennek a „mozgalomnak”. 1998-ban indult az első hawaii nyelvtanári képzés. Több programot is ihletett ez a törekvés, igyekeznek kiterjeszteni a hawaii használatát az osztálytermeken kívülre is: a hawaii beszélők különféle klubokat, közösségeket alakítanak, ahol kizárólag a programban elsajátított hawaii nyelvet használják.

Oktatási és nyelvészeti szempontból felmerültek azonban kérdések: nem olyan egyszerű a hawaii nyelv újra-elterjesztése. Az „új” beszélők által használt nyelv eltér a hagyományos hawaiitól, mert erős az angol nyelvi háttér befolyása az elsajátításra, és nincs meg a többségi hagyományos hawaii használat. Hagyományos hawaiinak csak az a nyelv tekinthető, amit az őslakosok beszélnek és sajátítottak el természetes módon, anyanyelvi környezetben (a családban). A problémák vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy a hagyományos nyelvet beszélők bevonása nem jó megoldás, és az új hawaii nyelvi közösség legjobb tanárai majd a belemerítő program résztvevői, az abban végzettek lesznek. Az új hawaii nyelv egységesebb, sztenderdizáltabb és irányítottabb a hagyományos hawaiinál. Kérdés: az új hawaii folytatása-e a hagyományos hawaiinak, a fejlődés egyenesnek tekinthető-e, vagy egy új nyelvként, a tradicionális hawaii mesterséges felélesztéseként kell kezelni.

Források:

Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest, 2003. 417-424.

Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005. 221-228.

Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003. 44, 177-191.

Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó, Budapest, 2001.358-370.

Stingl, Miloslav: A varázslatos Hawaii. Gondolat, Budapest, 1987.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_language

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_grammar

http://www.traditionalhawaiian.com/

http://www.traditionalhawaiian.com/Oiwi-Journal-_3-1-09_.pdf

http://www.hawaii.edu/satocenter/langnet/definitions/hce.html (Hawai’i

Creole English)

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások:

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!