0:05
Főoldal | Rénhírek

Már a magyarok sem tanítják?

Mit kell tudnia egy érettségiző magyar diáknak a finnugor nyelvrokonságról? Belenéztünk a nyelvtankönyvekbe. A szerzők jó szándéka tagadhatatlan. A téma kifejtése azonban nem tökéletes. Itt-ott súlyos hibára, zavaros koncepcióra is bukkantunk.

zegernyei | 2012. január 27.

Egyetemen oktató kollégáim mesélik, hogy a tanulmányaikat kezdő magyar szakos diákok lényegében semmilyen ismerettel nem rendelkeznek a finnugor nyelvcsaládról, a finnugor nyelvek rokonságának mibenlétéről. A finnugrisztikai tanórákon ülve jókat mosolyognak, amikor olyan szavakat hallanak, mint nganaszan, udmurt vagy nyenyec. E népek és nyelvek tökéletesen ismeretlenek a számukra.

A Leöveyben tanítják (még a finn nyelvet is)
A Leöveyben tanítják (még a finn nyelvet is)
(Forrás: Leövey Klára Gimnázium honlapja)

Négy tankönyv

Az elmúlt évek tanszabadsága viszonylag tág teret adott a pedagógusoknak önálló ötleteik megvalósítására, a tananyag egyéni előadására. Szabad volt tankönyvet is írni. Ennek folytán az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető közoktatási tankönyvjegyzék 1174 oldal terjedelmű. A magyartanárok a nyelvtankönyvek öt változatából rendelhetik meg a legjobbat és/vagy legszebbet. E sorozatok megfelelő köteteiből négyet tudtunk megtekinteni a legnagyobb magyar apukájáról elnevezett legnagyobb magyar könyvtárban. (Uzonyi Kiss Judit: Magyar nyelv a 12. évfolyam számára című munkáját nem találtuk meg a könyvtárban.) A finnugor nyelvrokonság a középiskolai nyelvtanoktatás utolsó évében kerül sorra, az oktatás formájától függően a 12. vagy a 13. évfolyamon. A tankönyvek finnugor tananyagát a szerzők ábécé-rendje szerint ismertetjük.

Az első lehetőség

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11–12. évfolyam számára.
A szerzők az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatói. A tankönyvük 98. oldalától a 103. oldaláig terjedő finnugor fejezet elsőként a nyelvi családfát mutatja be, méghozzá annak is egy szemléletesebb, játékosabb változatát, amely az egyes nyelveket a fa leveleiként ábrázolja. Utána az őshaza helyének leírása, az alapnyelvi egység felbomlásának vázlatos ismertetése olvasható, a szövegből megállapíthatóan Hajdú Péter és Veres Péter munkái alapján. Lényege a következő:
Az őshaza az Urál hegység két oldalán volt, az alapnyelv kb. 6000 éve bomlott finnugor és szamojéd ágra, az ugor nyelvi egység felbomlása kb. 3000 éve kezdődött, éghajlati változások hatására stb. Egy apró betűs rész külön információkat tartalmaz az obi-ugor nyelvekről. (Egy apró tévedés: a szerzők szerint az obi-ugor nyelveknek nincs írásbeliségük.)
Ezután olvasható a legfontosabb rész a nyelvrokonság „bizonyítékairól”. Ezt a szerzők öt pontban foglalták össze:

  1. szabályos hangmegfelelések
  2. az alapszókincs közös jellege
  3. a rokon szavak jelentéskörének hasonlósága
  4. a nyelvtani eszközkészlet hasonlósága
  5. egyéb segédtudományok (régészet, antropológia, néprajz stb.) bizonyítékai


E „bizonyítékok” elemzése annyi problémát hozna felszínre, hogy ez egy külön posztba kívánkozik. (Reméljük, rövidesen olvasható lesz az is.)
A tankönyv a továbbiakban a fenti pontok szerint haladva példákat hoz a szabályos hangmegfelelésekre, ismerteti az alapszókincs csoportjait, majd így vázolja a rokon nyelvek nyelvtani kapcsolatait:

A finnugor nyelvek mind toldalékolók (agglutinálók).

Birtokos személyjeleik személyes névmásokból származnak, kifejezik a birtokos, sőt a birtok számát is.

A határozó rendszerre jellemző irányhármasság (hol?, honnan?, hová?) közös finnugor vonás.

A magyar -k többesjel, a középfok -bb jele, valamint az igei idő- és módjelek is finnugor eredetűek.

A mondattan körében finnugor hagyomány a névszói állítmány, valamint a jelző és a jelzett szó sorrendje.

E felsorolás elemei megtalálhatók különböző finnugrisztikai tankönyvekben, átvételük során a szerzők teljesen jóhiszeműen jártak el. Jó lenne azonban felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a finnugor nyelvek közös vonásai nem egy időben és nem ugyanazon nyelvi és társadalmi folyamatok következtében alakultak ki. Vannak köztük alapnyelvi eredetű jelenségek, de későbbi korokból származtatható tipológiai azonosságok is.
A tananyag kutatástörténeti visszatekintést is tartalmaz. Sajnovics János, Gyarmathi Sámuel munkásságát hosszabban, Reguly Antalét és Budenz Józsefét pedig egy-egy mondatban ismerteti.

A finnugor témakör lezárásaként tájékoztatást kapunk a komolytalan nyelvrokonítási kísérletekről is. Miként az obi-ugorokról írott mondatok, ez is kisebb betűvel szedett, tehát nem tartozik a feltétlenül megtanulandók körébe. Ugyanakkor rendkívül jól összeszedett rész: Horvát István 1825-ből való néhány vidám szófejtése („Babilon … nem más, mint Bábolna, Karthágó pedig Kard-Hágó…”) után említi a sumer–magyar és török–magyar rokonítást, az ugor–török háborút, és felhívja a figyelmet arra, hogy több nyelvhasonlítási kísérletben a politikai hátsó szándék volt a vezérmotívum.

A tankönyvhöz munkafüzet is tartozik, amely a tananyaghoz kapcsolódó feladatok mellett további információkat tartalmaz a rokon nyelvet beszélő népek lélekszámáról, az obi-ugorok életéről és a finnugor őstörténetről. A feladatok elmemozgatóak, illetve a témakör további tanulmányozására irányulnak. Van olyan feladat, amelyik a szabályos hangmegfelelések felismerését teszi lehetővé, míg egy másik arra utasít, hogy a térképen keressük meg nyelvrokonaink lakóhelyét.

Ez a tankönyv és munkafüzet korrekt, jó szándékú munka eredménye. Az azonban látható, hogy a szerzők nem értik a történeti nyelvészet módszereit.

Egy nyelvemlék: a Halotti Beszéd
Egy nyelvemlék: a Halotti Beszéd
(Forrás: Wikipédia)

A második…

Balázs Géza – Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 12. évfolyama számára.

A szerzők közül Balázs Géza az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének vezetője, Benkes Zsuzsa pedig már nyugdíjas. Ez a tankönyv a nyelvészetben valamennyire jártas olvasók számára világosan jelzi, hogy a szerzők gyanakvással kezelik a történeti nyelvészet módszereit és eredményeit. Na persze, nem valószínű, hogy egy középiskolás diák ezt felismeri. Talán oda lehetett volna írni nekik – nem baj, ha a tankönyvírók vállalják a véleményüket.
A történeti nyelvészettel szembeni ellenérzéseket jelzi, hogy a tankönyvben a magyar nyelv eredetének tárgyalását megelőzi az európai nyelvszövetségek (nem nyelvcsaládok!) felsorolása, a nyelv változásának és állandóságának tárgyalása és a magyar nyelv tipológiai jellegű besorolása (agglutináló, posztfixáló).
A történeti nyelvészet módszereit bemutatva a szerzők Theodora Bynon és Benkő Loránd műveiből idéznek kivonatosan. Az idézett tudósok neve mellett pontosan megadják idézett műveik címét is. A tudományos hivatkozás módszerét az általam átnézett tankönyvek közül egyedül ez alkalmazza.
A következő oldalak visszavezetnek a kitaposott ösvényre: a nyelvrokonság „bizonyítékait” öt pontba szedve, majd részletezve olvashatjuk. Megtudjuk, hogy a magyar nyelvben a birtokos személyjelek használata, a névszói állítmány, a mondatban a jelző és a jelzett szó sorrendje finnugor eredetű jelenség. Ez a rész az eddig tárgyalt két tankönyvben lényegében azonos. Az öt bizonyítékból kettő szó szerint megegyezik az elsőként ismertetett tankönyv bizonyítékaival, a többi három csak tartalmilag azonos. A két tankönyv hibái is azonosak (lásd az első könyvről írottakat). Itt azonban a felsorolás végére oda van biggyesztve egy fontos megállapítás: a nyelvrokonság nem jelenti a rokon nyelvet beszélő népek genetikai rokonságát.

A Balázs Géza – Benkes Zsuzsa-féle tankönyv finnugor családfája nem él a fa-metaforával, a rokon nyelvek leszármazását egy vonalakból és betűkből/szavakból álló száraz, sematikus ábrába foglalja bele. A családfaábrán tévesen szerepel, hogy a lapp nyelv a finn-volgai köztes alapnyelvi korszakból ered. Az újabb ábrák a balti finn csoporthoz sorolják, a régebbiek pedig olyan „hibrid” nyelvként ábrázolják, amely egyrészt a finn-volgai köztes alapnyelvi korszakból, másrészt pedig a balti finn nyelvi korszakból származik. A tankönyvszerzők ábrájának szakirodalmi előzményeiről nem tudunk.

Az elsőként tárgyalt könyvből már ismerős sablont követve, itt is a nyelvrokonság kutatóinak felsorolása következik. Sajnovics, Reguly és Budenz úgy látszik, kötelezően említendő nevek. Azért ezen a téren is próbálnak a szerzők valami egyénit mutatni. Az általuk név nélkül hivatkozott Halogalandi Ottár, valamint az ismeretlen olasz szerzetes azonban elég szerencsétlenül kiragadott szereplői a finnugor nyelvrokonság kutatásának. Zsirai Miklós emelte őket naggyá Finnugor rokonságunk című könyvében, túlértékelve, illetve félremagyarázva szerepüket. Halogalandi Ottár csupán két lapp nyelvjárás hasonlóságát fedezte fel, a veronai szerzetes pedig nem a magyar és az obi-ugor nyelvek hasonlóságáról írt, hanem arról, hogy a Don felső folyásánál magyarul beszélő emberek élnek.

E tévedések után azonban egy még nagyobb melléfogás következik. Ugyanúgy, mint Antalné Szabó Ágnes és Raátz Judit könyvében, itt is az egyéb nyelvrokonítási kísérletek ismertetése zárja a finnugor fejezetet. Balázs Géza és Benkes Zsuzsa azonban csak egy felsorolást nyújt, mindenféle kommentár nélkül. Ennek következtében a finnugor nyelvrokonsággal egyenértékűen jelennek meg a tankönyvben a sumer–magyar és egyéb vicces ötletek.

A tananyag feldolgozását segítő feladatok nem túl ötletesek, vagy nem túl hasznosak. Az első kategóriába tartozik az a feladat, hogy válaszd ki a listából a magyar nyelv legközelebbi rokonait, a másodikba pedig a „szauna szavunk finn eredetű, de miért nem bizonyítja a nyelvrokonságot?” kérdés sorolható.

A harmadik…

Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv középiskolásoknak. 12. osztály.
E tankönyv finnugor fejezete mutatja a szerző feltétlen szimpátiáját a finnugor nyelvrokonság iránt, mégis az eddig tárgyalt könyveknél több tévedést tartalmaz. A jó és rossz vegyítése a könyv illusztrációs anyagára is jellemző. Az ízléstelen karikatúrák (Ács Róbert és Tamasi Kinga művei) nem illenek a jó ízléssel kiválogatott fotókhoz. Egynémely grafika pedig eltévedt: László Gyula rajzai Hunorról és Magorról meg a honfoglalók jurtáiról éppenséggel a magyarok kultúrájának törökös elemeit ábrázolják.

A nyelvtörténeti fejezet címlapja Hajas Zsuzsa könyvében
A nyelvtörténeti fejezet címlapja Hajas Zsuzsa könyvében

A nyelvrokonság definíciója igen homályos: „Nyelvrokonság: két vagy több nyelv között kimutatható a nyelvi részrendszerek folyamatos mozgása.” Ezt a szerző vajon érti? És a gyerekek? Nem kellene őket ilyen mondatokkal terhelni. Egyébként a nyelvrokonság leírása ugyanúgy történik, mint az eddigiekben. Olvashatjuk öt „bizonyítékát”, majd a finnugor nyelvek szerkezeti egyezéseire ugyanazokat a példákat találjuk, mint a többi tankönyvben: a birtokos személyjelek és a névszói állítmány használata, a jelző és a jelzett szó sorrendje. A határozórendszerben (értsd: névszóragozásban) megfigyelhető közös eredetű irányhármasságra a szerző finn példákat is hoz.

Az őshaza tárgyalása ebben a tankönyvben okosan nyitva marad: két őshazaelmélet említése után a szerző megállapítja, hogy az őshaza helyét még keressük.

A nyelvrokonság tárgyalásához kapcsolódó tartalmak ebben a tankönyvben vannak a legeredetibb módon feldolgozva. A módszerek terén ez úgy jelenik meg, hogy a fejezet egy vázlattal kezdődik, majd a szövegben a vázlattal azonos mondatok félkövér kiemelést kapnak.

Egyedi vonások a tartalmi felépítésben: A nyelvrokonság tudományos és tudománytalan megközelítésének tárgyalása önálló olvasmány témája. A kutatástörténetről, a kiemelkedő kutatókról azonban nem olvashatunk, ehelyett van két olvasmány az uráli népek történetéről és kultúrájáról. A második olvasmányhoz irodalomjegyzék is csatlakozik (pl. Johanna Laakso: Uralilaiset kansat. Helsinki, 1991., Csepregi Márta: Finnugor kalauz. Bp. 1998.)

Ötletesek a feladatok is: meg kell magyarázni, hogy miért nem értik egymást a rokon nyelvek beszélői, ki kell találni egy finnugor eredetű szó magyar megfelelőjét (hal, kéz) stb. A sikeres megfejtés érdekében a tankönyv a kitalálandó magyar szó több finnugor megfelelését (vogul, osztják, zürjén, cseremisz, finn, lapp) is megadja, valamint közli a figyelembe veendő hangváltozást is (pl. mély hangrendű szavakban a rokon nyelvi (helyesen: alapnyelvi) k hangból a magyarban h lesz).

Hajas Zsuzsa dicsérendően sokat akart közölni a nyelvrokonságról és az uráli népekről. Ez sok hibával sikerült:


A negyedik…

Józsefné Urbán Ildikó – Szabóné Tóvári Éva: Magyar nyelv a 11–12. osztályok számára.

Ez a tankönyv nemcsak a szerzők ABC-besorolása szerint az utolsó. Finnugor tartalma is nagyon gyenge.

Amikor a könyvet lapozgatva elérkezünk a Nyelvtörténet–nyelvművelés című részhez, igencsak csodálkozunk: vajh miért e fejezet élén a sok fotó a honfoglaló magyarság tarsolylemezeiről, hajfonatkorongjairól? Hogyan illusztrálják e tárgyak a finnugor nyelvrokonságot? (Mellesleg a nyelvtörténet és a nyelvművelés összefüggése, a nyelvművelés nyelvtanként tanítása is külön írást érdemelne. Ez a tematikus felosztás minden itt ismertetett tankönyvben azonos.)

Nem jó a tankönyv családfaábrája sem: a lapp nyelv származtatása itt is téves, a közfinn (e helyett ma inkább a balti finn használatos) csoportból hiányzik a vót nyelv.
A továbbiakban az alapfeladatokat teljesíti a tankönyv. Először a kutatástörténetre kerít sort – Sajnovics, Gyarmathi, Reguly nevét említi, valamint kitér Budenz és Vámbéry vitájára. Az egyéb nyelvrokonítási kísérletek közül csak a sumer–magyart említi, de határozottan kijelenti, hogy az tudománytalan.
A nyelvrokonság öt „bizonyítékát” ugyan tételesen nem sorolja fel, de ír a szabályos hangmegfelelésekről és a magyar nyelv szerkezetében található finnugor elemekről. A birtokos személyjelek, a középfok és a többesjel szokásos felsorolásánál még többet is nyújt: az -unk/-ünk, -nak/-nek igei személyragokat és az -n, t-, tt, -l határozóragokat meg is nevezi a magyar nyelv finnugor elemei között. Igaz, a mondattani kapcsolatokra (névszói állítmány, jelző-jelzett szó sorrendje és az egyeztetés kérdése) viszont nem tér ki.

E részben téves adat, hogy a magyarban 1000 finnugor eredetű szó van, valamint igen csodálkozunk azon az állításon, hogy a finnugor nyelvek ragasztó nyelvek, és ez bizonyítaná a nyelvrokonságot. A 19. század második felében ugyan éppen e jelenség alapján merült fel a sumer–magyar nyelvrokonság ötlete, merthogy a sumer is agglutináló nyelv lenne, de aztán hamar rájöttek, hogy ez azért a nyelvrokonsághoz kevés.

A magyar nyelv eredetét tárgyaló fejezet 11 oldalából (78–88.) 6 oldalon túljutva elérkezünk egy igen különös részhez. A 84. oldalon kezdődik a napos-holdas világfa mint finnugor folklórmotívum kifejtése. Ekkor világosodunk meg, hogy a fejezet elején látott tarsolylemezek és hajfonatkorongok valójában e rész illusztrációi. A szerzők bemutatják a dob szerepét a sámánszertartásokban, regősénekeket, manysi siratóénekeket idéznek, és megemlítik, hogy a révül szó az ősi hitvilág emléke. Ez a rész láthatóan a nyelvészeti tudnivalók után minden tankönyvben következő kis színes kiegészítő szeretne lenni. Nagyon hiányzik azonban az elejéről valami magyarázat, hogy miért is kapjuk ezt most. Esetleg valami tipográfiai trükk is jelezhette volna a témaváltást. Ezek nélkül ideillesztésük azonban érthetetlen. A szerzők fejében uralkodó zavart, az össze nem tartozó témák keveredését jelzi, hogy a finnugor fejezetben az idézett siratók és regősénekek stílusjegyeire, konkrétan az ismétlődések szerepére kérdeznek rá.

Tanítják, tanítgatják…

Ha a finnugor nyelvrokonság a megtanulandó tananyag része, hol van akkor a hiba? Miért tájékozatlanok e kérdésben még a magyar szakos egyetemisták is? Az egyik ok a középiskolai nyelvtanoktatás kiegészítő, alárendelt szerepe lehet. Magyartanár általában azért lesz valaki, mert szeret szép regényeket és verseket olvasni. Tanítani is ezeket szereti. Ha esetleg kicsúszik az időből, akkor nyelvtanórán is irodalmat tanít. Úgy véli, ezt a gyerekek sem bánják.

A diákok tájékozatlanságát a finnugor nyelvrokonság terén még tanáraik elbizonytalanodása is okozhatja. A magyartanárok a feléjük áradó híreket képtelenek értékelni, nem tudják elválasztani a tudományost a bulvártól. Ezért a „finnugorizmus” körüli habverést komolyan veszik, s ha tanítanak is nyelvtant, ezt a fejezetet hamar lezavarják, esetleg a diákokkal éreztetik is a téma iránti ellenszenvüket.

Jó is, rossz is…

A tanárok és az egyetemi hallgatók körében végzett tudakozódásunk szerint a legtöbb középiskolában Antalné Szabó Ágnes és Raátz Judit tankönyvét használják (lásd Az első lehetőség című fejezetben).

Az olvasott könyvekből megállapítható, hogy a magyar nyelv finnugor eredete a gimnáziumi nyelvtan tananyag része. A tankönyvírók a finnugrisztikai ismeretterjesztő művek és a magyar szakos egyetemi hallgatók számára készült tankönyvek alapján állították össze a gimnáziumi tananyagot. Még a történeti nyelvészettel és az alapnyelv feltételezésével láthatóan nem szimpatizáló Balázs Géza – Benkes Zsuzsa szerzőpáros is a finnugrisztikai szakirodalomra támaszkodva foglalta össze a magyar nyelv finnugor jellegzetességeit.

A tankönyvírók hiányos történeti nyelvészeti ismereteik miatt forrásaikat nem tudták megfelelő kritikával kezelni. A nyelvrokonság tudnivalóit a különböző tankönyvek lényegében ugyanúgy foglalják össze, ezért hibáik is szinte teljesen azonosak.

Könyvekről olvasna?

További könyvismertetések a nyesten!

A tankönyvekben jelentős eltérések mutatkoznak a finnugor őshaza és a kulturális kapcsolatok tárgyalásában. Ez arra utal, hogy a nyelvrokonságra vonatkozó tananyagot a szerzők kötelességszerűen felmondják, de azért a tankönyvíró fejekben nincs minden rendben a nyelvrokonság és a finnugorközi kulturális és etnikai kapcsolatok összefüggéseit, illetve össze nem függéseit illetően.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (49):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
11 éve 2013. március 4. 18:17
49 Avatar

@Krizsa: "a tiéteknél sokkal pontosabb"

El kell keserítselek, semmi okom sajátomnak tekinteni a FU nyelvészetet, nem én alkottam, még csak nyelvész se vagyok, csak egy laikus érdeklődő.

"Na, hol van ókori avar, középkori jász, eredeti oszét link?"

Ókori európai avar emlékről nem tudok, mivel a Ny-Római birodalom bukása után érkeztek Európába, tehát a középkor elején.

A Nagyszentmiklósi kincsen van görög betűs görög nyelvű, görög betűs nem görög (töröknek tartott) nyelvű és rovásírásos felirat is. A rovásoknak többféle megfejtése is van, van magyar olvasat is némelyikre, de nincs egységesen elfogadott megfejtés még.

hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszentmikl%C3%B3si_kincs

Ez a görög betűs, de nem görög nyelvű:

"† BOYHΛA • ZOAΠAN • TEΣH • ΔYΓΕTOIΓH • BOYTAOYΛ • ZΩAΠAN • TAΓPOΓH • HTZIΓH • TAIΣH"

átírva a mi karaktereinkre

"† bouéla • zoapan • teszé • dugetoigé • boutaoul • zóapan • tagrogé • étzigé • taiszé"

Itt vannak a rovások magyar nyelvű megfejtései:

hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszentmikl%C3%B3si_kincs_rov%C3%A1sfelirata

A jász szójegyék sincs eldugva, szintén ott virít a wikin:

hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szok#A_j.C3.A1sz_nyelv_kapcsolata_az_os

Oszétokról szintén találsz a Wikin, meg itt-ott a neten ezt-azt, köztük néhány szót is.

11 éve 2013. március 3. 07:20
48 Krizsa

A nyelvtanról - a mondattant kivéve - nagyon sokat mondok.

Pl.: a hangok megjelenésének sorrendje az emberi beszédben

az ősigék és a három kozmopolita igeképző: J. L, R

a magyar főnévi igenév -ni képzőjénekvalószínű eredete

a gyakorítás K-jából a magyar többesszám jele

az igeidők kialakulása a melléknévi igenevekből

az afro-sémi előragok utóélete az eurázsiai nyelvekben, stb, stb.

11 éve 2013. március 3. 05:19
47 Krizsa

A szórend az mondattan és a (történeti) gyöknyelvészet, amit én űzök (már többször kijelentettem) egyáltalán nem foglalkozik mondattannal. Azért nem, mert nem a mai, hanem a sokezer évvel ezelőtti konzekvenciákra kíváncsi. Ehhez persze alapból semmibe kell vegyem azt az állítást (szerintem dogmát), hogy a nyelvek folyton változnak.

Az én szórendem viszont az írói stílusom része. Az éppenhogy... de valahogy kissé furcsa szórendnek (persze, amikor nem véletlenül, vagy pongyolaságból követem el)

figyelemfelkeltő, ellentétekre rávilágító, lelassító, elsimító vagy gúnyoló, nyomatékosító, nyugtalanító, a sodrodból kihozó, stb. hatása van. Azon az alapon, hogy a MAGYAR szórend valóban kötetlen, hurrá!

11 éve 2013. március 2. 21:16
46 DJS

@Krizsa: "hiába tárta fel, ha nekem SZÁZSZOROS a tiéteknél sokkal pontosabb szó-rokonításom"

Azt, hogy a tied mennyire pontos, még vitatják. Az pedig, hogy a szókincs milyen, csak egy dolog. A nyelv nem csak szavakból áll, hanem a nyelvtanból is, amivel összefűzöd őket. Mondjuk te kicsit érdekesen használod a magyar nyelvet (pl. "csak az ókori az AVARBÓL a fele"), úgyhogy lehet, hogy jól is teszed, hogy a nyelvtanról nem mondasz semmit :)

11 éve 2013. március 2. 05:32
45 Krizsa

Javítás: Pl. csak az ókori az AVARBÓL a fele már érthető volna. LESZ

11 éve 2013. március 2. 05:25
44 Krizsa

@Avatar: "Rendelkezünk egy jász szójegyzékkel. Elárulom: nem magyarul van, a mai nyelvek közül leginkább az oszéttal hozható kapcsolatba, ami egy iráni nyelv.

Ez most milyen érv volt? Sunyi? A finnugornak tekintett kb. 15 nyelv beszélői ma is értik egymást? NEM. Ha nem, akkor "kettős mérce", vagyis suny érvi.

Sőt valaki (vagy éppen te?) már azt is írta, hogy van avar nyelvemlék is. S hogy az sem "magyar" nyelven van. Nem ismerem, ide vele!

****************.

Helló, a Rába, Száva, Dráva, Buda, Pest, Pécs, Balaton, Zala, Tisza, Duna, Debrecen, Arad, Gyór, Katalin, Anna, szulák, perje, gólya, szalamandra, eszterna... még álmos vagyok, ezek jöttek össze a légből, meg az első cigiből - de ilyen MAGYAR, MAGYAR, MAGYAR szavak ezrével vannak.

S hogy 2013-ban még mindig nem értjük őket, az a magyar nyelvtudomány szégyene.

Pl. csak az ókori az arámból a fele már érthető volna. LESZ.

****************

Ha pedig szépen idelinkeled nekem az avar, oszét... nyelvemlékeket, 70% valószínűséggel megmondom, hogy azokból mi minden válik "valódi" magyar szavakká.

Megmondom, hogy mindezek hogyan "köszönnek vissza" a magyar helység, folyó, állat, növény, mezőgazdasági, állattenyésztési, tüziipari, és személyneveknek.

Na, hol van ókori avar, középkori jász, eredeti oszét link?

11 éve 2013. március 1. 19:34
43 Krizsa

@Avatar: "...de sikeresen feltárt egy mélyebb réteget is, ami viszont az obi-ugorokkal, és egyéb uráli nyelvekkel való nyelvi kapcsolatunkat mutatja..."

1. hiába tárta fel, ha nekem SZÁZSZOROS a tiéteknél sokkal pontosabb szó-rokonításom, és többszázszoros az, ami még mindig pontosabb, mint a mindössze 600-1000 éves indoeurópai nyelvek "szabályos hangtörvényein" alapuló rokonításotok.

2. ha a gyöknyelvészet a 2000 évvel ezelőtti nyelvtani jelenségek (hogy mik ezek, lásd az Ószövetségből) szinte teljes skáláját magyarázza a magyarban "déli" nyelvek hatásával - s pusztán a mai élő héber alapján - miközben ti mindezeket (ha egyáltalán) kb. 15 nyelv nyelvtani jelenségeiből szedegetitek össze

.

3. A gyöknyelvészet szerint Szibériában is, Észak-Amerikában is, Észak-Kelet-Ázsiában és Észak-Indiában is az afro-sémi hatással már "átitatott" NOSZTRATIKUS nyelvek voltak és megvannak a mai napig.

4. Az egyetlen kivételnek a 3. pont alól csak a finn LÁTSZIK (látszik, mert nem tudok finnül), amt mindezeknél is ősibb szín-európai szubsztrtátnyelvnek tartok. (Ebben a kérdésben fenntarton a tévedés jogát.)

11 éve 2013. március 1. 19:07
42 Krizsa

@Avatar: Problémaidra pár perce válaszoltam a

"Nyelvelsajátítás a méhen belül" című cikk alatt. Ott olvashatod Te is és akit még érdekel.

Most csak arra térek rá, amit itt pluszban vetettél fel:

A könyvem. a "Gyöknyelvészet" fedőlapján írom:

Jelentős ÉLŐ gyöknyelvek a magyar, arab, héber, szanszkrit és dravida.

(Most teszem hozzá, hogy a FINN is az, de annak az utolsó interglaciális óta valószínűleg nem volt már semmilyen kapcsolata a "déli" (afro-sémi) felvándorlók nyelvével).Emiatt a gyöknyelvekkel való rokonsága valós, de időben távoli.

*********

Mitől gyöknyelv egy gyöknyelv? Felismerési definicót adok: Gyöknyelv az, amelynek szókészlete jórészt, (legalább 50) százalékban

az 1 és 2 mássalhangzóból álló VÁZAK flektált gyökszavaiból, s az ezekből ragozással bővített szóbokrokból áll.

A gyöknyelv szókincsének zöme tehát a legalább felerészt flektált gyökszavakból, majd az ezekből ragozással bővített szóbokrokból áll. Mivel nincs pontos határ gyöknyelv és nem-gyöknyelv között, a valódi gyöknyelveket más néven "jól megtartott gyöknyelveknek" is nevezzük.

Ellenpélda: nem "jól megtartott gyöknyelvek" például a szláv nyelvek, amik azonban mégis eléggé közelállnak a gyöknyelvi állapothoz.

11 éve 2013. március 1. 18:38
41 Avatar

Ja, még valami:

"Az AVAROK (jászok, hunok, kunok... a fene se tudja kik még... a magyar nyelv korábbi változatai - és ők dél-keletről jöttek."

Rendelkezünk egy jász szójegyzékkel. Elárulom: nem magyarul van, a mai nyelvek közül leginkább az oszéttal hozható kapcsolatba, ami egy iráni nyelv.

Szintén ránk maradt a kun miatyánk és a Codec Cumanicus, mint kun nyelvemlékek, ezek sem a magyar nyelvre hasonlítanak, hanem a török nyelvekre.

A kaukázusban (nem messze az oszétektől) pedig él egy olyan népcsoport, aki a mai napig avarnak vallja magát, de ők se beszélnek számunkra érthető nyelvet. Érdekesség, hogy a nyelvüket (angol átírásban) "awar macʼ (fonetikusan írva) [awar mat͡sʼ] mellett maharul macʼ [maʕarul mat͡sʼ] néven is hívják, ami náluk "hegyi emberek nyelve" jelentésű.

en.wikipedia.org/wiki/Avar_language

Senki nem állítja, hogy a jászok, a kunok és sok egyéb nép nem járult hozzá a magyar nyelvhez, de az ő hozzájárulásuk jövevényszavak formájában van meg. A magyar nyelvet ők csak azután kezdték el anyanyelvként használni, amikor itt asszimilálódtak és nyelvet váltottak. (De van egy csomó latin és német jövevényszavunk is, sőt mostanában egyre több az angol szó is nyelvünkben.)

Tehát az általad hiányolt déli (türk, iráni) kapcsolatokról a nyelvészet köszöni szépen tud, nem tagadja, de sikeresen feltárt egy mélyebb réteget is, ami viszont az obi-ugorokkal, és egyéb uráli nyelvekkel való nyelvi kapcsolatunkat mutatja, és a közös szókészlet alapján korábbi, nyelvszerkezeti szempontból meg erősebb, mint az általad emlegetett kapcsolatok.

11 éve 2013. március 1. 17:55
40 Avatar

@Krizsa: "De ha ezek nem gyöknyelvek, akkor szétmásznak a kukacok... "

Melyikek a gyöknyelvek? Vannak még azon a 2-n kívül, amit elemeztél? Vagy körkörös érvelés van, miszerint ami nem támasztja alá az elméleted, az kukacos és nem kell vele foglalkozni, ami alátámasztja, az meg gyöknyelv?

"A héber amiatt, hogy az egész indoeurópa i(latinos) kavalkád nyilvánvaló s ma is élő előzetese."

Szerinted, de a világ többsége szerint nem. A többség az ógöröggel, szanszkrittal közös gyökereit látja igazoltnak.

De nem olyan nehéz latin szótárt szerezni, abban is ellenőrizhetnéd a feltevéseidet.

"Azt állítom, hogy a hasonló 1, vagy 2 MÁSSALHANGZÓJÚ szavak jelentése(i) az emberi nyelvekben valószínűleg mind hasonló(ak)."

De ez meg elég jól láthatóan nem igaz, persze baromi erőltetett, igazolhatatlan magyarázatokat ki lehet találni bármihez. A te "ősképeid" kb. olyan tudományos igényű magyarázatok, mint hogy "ha a nő pont olyan nehéz mint egy liba, akkor nyilván ő is úszik a vizen, tehát fából van, azaz boszorkány". És csodálkozol, hogy más nem fogadja el a levezetésed.

Számon kéred a nyelvészeket, hogy nem foglalkoznak a könyveddel, de te vajon hány nyelvészeti könyvet olvastál el? Mindenki az évszázadok során csak hülyeségeket írt le, nem is érdemes belenézni az írásaikba, de te végre meghoztad a csodamódszert (ami baromira olyan, mint amivel többen is próbálkoztak sikertelenül)?

Tudsz két nyelvet, és ebből megfejtetted a világot, csak ez a sok hülye nem fogja fel... Én most olvasom a "Nyelvrokonság és hunhagyomány" c. könyvet, abban van egy rész, ami nagyon passzol ide szerintem:

"Radloffhoz egy nap török látogató érkezett. A vendég azért jött, hogy elmondja az akkor már híres tudósnak a török nyelvekről szóló saját elméletét. Mikor aztán kiderült, hogy törökünknek sem a nyelvtudományról, sem a turkológiáról nincs fogalma, Radloff megkérdezte tőle:

– Miből gondolja, hogy Ön ezeket a kérdéseket meg tudja oldani?

– Hát hiszen turkológus vagyok.

– Turkológus? Miért gondolja, hogy Ön turkológus?

– Török az anyanyelvem, jól tudok törökül!

– Uram, Ön téved. Ugyanis attól, hogy valaki madár, még nem ornitológus!"

Szerintem érdemes elolvasnod az egész "A madár nem ornitológus" írást, neten is elérhető:

www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=19346

A sorozat további részei is érdekes olvasmányt jelenthetnek, szerintem legalább a "A magyarság bölcsőjénél"-ig érdemes lenne elolvasnod, de lehet, ha kedvet kapsz hozzá, nagyjából az egész könyvet végigolvashatod a neten is. Az utolsó fejezet végén van link az összes korábbira, az utolsó fejezet meg itt van:

www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=44796

11 éve 2013. február 28. 20:49
39 DJS

@Krizsa: "NEM HALLGATUNK."

Valóban nem. Beszélsz, beszélsz, mégse mondasz semmit.

11 éve 2013. február 28. 20:06
38 Krizsa

@DJS: "a hasonló hangalakú szavak jelentése is hasonló - ezt állítod".

NEM. A magánhangzóknak alig van jelentőségük.

Azt állítom, hogy a hasonló 1, vagy 2

MÁSSALHANGZÓJÚ szavak jelentése(i) az emberi nyelvekben valószínűleg mind hasonló(ak).

S azt, hogy az eurázsiaiai-északamerikai indián nyelvekben, még valószínűbben hasonlóak e jelentések.

********

"Attól, hogy paradigmának nevezed, még nem lesz igaz."

Paradigmának azért nevezem, mert a gyöknyelvészet összehasonlíthatatlan a mai nyelvészettel. Más a célkitűzése, alapfeltevése, kronológiája, eszköztára, módszertana, adatbázisa - összefoglaló elnevezéssel: a paradigmája.

11 éve 2013. február 28. 19:47
37 Krizsa

@DJS: "Mivel a jelentést az emberek sokasága alapján lehet csak meghatározni.."

NEM. Az emberek meghallgatása pl. egy utcai - vagy akár "kihallgatásos", több órás interjúban szamárság, mert feltartjuk az illetőt,akinek más dolgai s van.

nyelvek az adatbázis.

A nyelvek, az minimum 2.

De ha ezek nem gyöknyelvek, akkor szétmásznak a kukacok... a nyavalya se fogja ilyenekkel kezdeni.

A kozmopolita, világméretű gyöknyelvészet többszáz, minél különbözőbb nyelvvel fog dolgozni.

Ezeknek ÖSSZES (közel összes, de minimum többezer) szavának hasonlítása lesz a kozmopolita gyöknyelvészet adatbázisa.

ÉN azonban úgy vélem, hogy hallatlanul ideális két nyelvet választottam - választott a véletlen nyelvtudásom erre a két nyelvre.

Mert egyrészt mindkettő gyöknyelv, másrészt mindkettő "nyelvi botrányhős".

Ezek a "nemkellenek, a "kiküszöbölni volna jó" nyelvek Eorópában.

A héber amiatt, hogy az egész indoeurópa i(latinos) kavalkád nyilvánvaló s ma is élő előzetese.

A magyar meg azért, mert ott terpeszkedik Európa közepén, és hiába szűkítették le a határait, még mindig rebellis.

Be nem törhető, ráadásul a második "nobeles" a világon. Az első a héber:-).

Kapcsolata a sémi nyelvekkel kiabál, nagyon sokan észrevették már, HALLGASS!!... hisz a magyarok (kb.30- 40%-a hallani sem akar erről, de akkor is kiabál -

pedig csak amagyar nyelv sokkal régebbi DÉLI kapcsolatai kiabálnak.

NEM HALLGATUNK.

Az AVAROK (jászok, hunok, kunok... a fene se tudja kik még... a magyar nyelv korábbi változatai - és ők dél-keletről jöttek.

S az egészmagyar-sztori mind megelőzi a "nyugati" indoeurópai önmagukra visszatelepedésének EGY EZER évét..

11 éve 2013. február 28. 18:47
36 DJS

@Krizsa: "TE meg szoktad kérdezni a több ezer embert, hogy mit szólnak, a finnugor nyelvek valóban hasonlítanak-e egymásra és főleg a magyarra?"

Nem, mert én nem foglalkozom nyelvészettel. És a nyelvészek sem, mert ők meg azt mondják, hogy a szó hangalakja a bizonyíték, nem az, hogy az emberek mit gondolnak róla.

Te azonban mást mondasz. Te azt állítod, hogy a hasonló hangalakú szavak jelentése is hasonló. Mivel a jelentést az emberek sokasága alapján lehet csak meghatározni, neked meg kell kérdezned több ezer embert. AZT kell bizonyítanod, AMIT állítasz.

"DJS, te nem szoktál se csúsztatni, se pocskondiázni."

Ó, dehogynem :)

"Ugyanazok a hangok kifejezik mindazt a tartalmat, amit egy-egy ősi természeti jelenet bekódolt az emberi fajba. S ez legtöbbször egy teljes jelenet, vagyis MOZGÓFILM."

Azaz azonos hangok azonos tartalmat fejeznek ki, ezt állítod. Részletkérdés, hogy ez a tartalom konkrétan egy film, amit felbontható még további részekre is: "Lehet préda elejtés pörgéssel, vonaglással, vérzéssel, marcangolással, lehet haladás, elfekvés, elbetegedés, kihűlés, meghalás". A tartalom azonosságát kell bizonyítanod, ha a tartalom azonosságát állítod.

"Két gyöknyelv teljes szótáranyagára nálam"

Csakhogy ez teljesen lényegtelen. Ha te Kínába akarsz biciklizni, és nyugat felé indulsz el, akkor hiába tekersz több ezer kilométert, akkor is csak Marokkóba jutsz. Hiába a nagy munka, ha a módszer rossz.

Attól, hogy paradigmának nevezed, még nem lesz igaz.

11 éve 2013. február 28. 06:56
35 Krizsa

A mindössze 3000 évet számításba venni (SEM) képes finnugor nyelvészet, szülőatyjával, a mindössze 600-1000 éves pidgin nyelvekre ráhúzott indoeurópai nyelvészetten együtt: halott.

Nem kell a pénzük, ami úgysem az ővék, hanem a világtrösztöké, iparmágnásoké és az államokat vezető pojácáiké.

S nem kell az ilyen "tudomány" elismerése sem - kell a fenének.