0:05
Főoldal | Rénhírek

Karácsony tizenkét napja

A karácsonyi időszakot gyakran tekintjük a békesség és az öröm időszakának – gyakran azonban a bosszúság és a veszekedés jellemzi inkább. Ezt használják ki az olyan művek, melyek parodisztikusan kiforgatnak bizonyos kultikus jellegűvé vált műveket. Ezt tette Frank Kelly is 1982-ben.

nyest.hu | 2011. december 24.

A karácsony tizenkét napja című angolszász dal Magyarországon is bizonyos fokú ismertségnek örvend. Ebben az elbeszélő minden nap ajándékokat kap igaz szerelmétől: minden nap mást, és mindennap eggyel többet. (Az ismert magyar fordításban ezek a tárgyak, állatok, illetve emberek mindössze köszöntenek, a szerelmi és ajándékozós szál teljesen elvész.) A dal minden versszaka felsorolja a korábban kapott összes ajándékot, így a befejező versszak már igen terjedelmes.

Frank Kelly ír színész-énekes-író-humorista 1982-ben dolgozta fel a dalt. Főszereplője egy jellegzetesen ír nevet viselő férfi, Gobnait O’Lúnasa, akinek Naula nevű kedvese küldözgeti az ajándékokat, melyek kezdettől fogva inkább gondot, mint örömet jelentenek. Kelly egy rádióműsorban rendszeresen játszotta Gobnait O'Lúnasa, egy vidéki ír fickó szerepét. A jelenetek rendre úgy kezdődtek, hogy telefonba hulló érmék hangja hallatszott (emlékszik még valaki az érmés telefonra?), majd Gobnait beleszólt a telefonba: „Halló! Na találd ki, kicsoda! Te vagy az, Naula?” Nos, ez a két szerplő bukkan fel az alábbi jelenetben is. A szövegben egyéb ír motívumok is felbukkannak, így például a Csodakocsi (Wanderly Wagon) című, gyerekeknek szóló tv-sorozat, melyben Kelly is dolgozott karrierjének kezdetén.

A szöveg fordításakor figyelembe vettük a mondóka magyar fordítását, mivel azonban a szereplők különböznek a két verzióban, és az azonosítható szereplők sem mindig ugyanabban a versszakban (és így nem ugyanolyan számban) jelennek meg, a közölt magyar fordítás inkább kompromisszumnak tekintendő a  Kelly-féle szöveg és a magyar szövegváltozat között. (Ennek köszönhetően szemfüles olvasóink egy furcsa ellentmondást is észrevehetnek a szövegben.)

Day One

Dear Nuala,

Thank you very much for your lovely present of a partridge in a pear-tree. We’re getting the hang of feeding the partridge now, although it was difficult at first to win its confidence. It bit the mother rather badly on the hand but they’re good friends now and we’re keeping the pear-tree indoors in a bucket. Thank you again.

Yours affectionately,

Gobnait O’Lúnasa

Első nap

Kedves Naula!

Nagyon köszönjük kedves ajándékod, a csízet a csupasz körtefán. Bár kezdetben nehéz volt bizalmát elnyernünk, lassan megértettük etetésének fortélyait. Csúnyán megcsípte anya kezét, de azóta jó barátok. A körtefát idebent tartjuk egy vödörben. Még egyszer köszönjük!

Őszinte szeretettel,

Gobnait O’Lúnasa

Day Two

Dear Nuala,

I cannot tell you how surprised we were to hear from you so soon again and to receive your lovely present of two turtle doves. You really are too kind. At first the partridge was very jealous and suspicious of the doves and they had a terrible row the night the doves arrived. We had to send for the vet but the birds are okay again and the stitches are due to come out in a week or two. The vet’s bill was £8 but the mother is over her annoyance now and the doves and the partridge are watching the telly from the pear-tree as I write.

Yours ever,

Gobnait

Második nap

Kedves Naula!

El sem tudom mondani, mennyire meglepődtünk, hogy ilyen gyorsan újra hallunk felőled, és hogy oly kedves ajándékot kapunk tőled, mint ez a két gerle. Túlságosan is kedves vagy hozzánk. Kezdetben a csíz igen féltékeny és gyanakvó volt a gerlékkel szemben, és borzasztó patáliát csaptak azon az éjjelen, amikor a két gerle megérkezett.  Állatorvost kellett hívnunk, de a madarak már rendben vannak, és egy-két héten belül ki lehet szedni a varratokat. Az állatorvos nyolc fontot kért, de anya már túl van a bosszúságon, és amíg ezt írom, a gerlék és a csíz együtt nézik a tévét a körtefáról.

Üdvözöl a te Gobnait-ed

Day Three

Dear Nuala,

We must be foremost in your thoughts. I had only posted my letter when the three French hens arrived. There was another sort-out between the hens and the doves, who sided with the partridge, and the vet had to be sent for again. The mother was raging because the bill was £16 this time but she has almost cooled down. However, the fact that the birds’ droppings keep falling down on her hair while she’s watching the telly, doesn’t help matters. Thanking you for your kindness.

I remain,

Your Gobnait

Harmadik nap

Kedves Naula!

Bizonyára igen sokat gondolsz ránk. Alighogy feladtam levelem, a három verébzenész megérkezett. Ismét kitört a rebellió a verebek és a gerlék között. Utóbbiak ezúttal a csíz pártját fogták. Ismét ki kellett hívni az állatorvost. Anya kiborult, mert tizenhat fontot számlázott, de mostanára szinte már megnyugodott. Igaz, az a tény, hogy a madarak tévézés közben a hajára potyogtatnak, nem könnyíti meg a helyzetet. Még egyszer köszönjük kedvességedet.

Maradok híved,

Gobnait.

Day Four

Dear Nuala,

You mustn’t have received my last letter when you were sending us the four calling birds. There was pandemonium in the pear-tree again last night and the vet’s bill was £32. The mother is on sedation as I write. I know you meant no harm and remain your close friend.

Gobnait

Negyedik nap

Kedves Naula!

Bizonyára még nem kaptad meg legutóbbi levelem, amikor elküldted a négy nyafka macskát. Éjjel ismét pokoli zűrzavar volt a körtefán, és az állatorvos számlája harminckét fontra rúgott. Anya nyugtatókat szedett be. Tudom, hogy nem szándékoztál kárt okozni, és továbbra is közeli barátunk maradsz.

Gobnait

Day Five

Nuala,

Your generosity knows no bounds. Five gold rings! When the parcel arrived I was scared stiff that it might be more birds, because the smell in the living-room is atrocious. However, I don’t want to seem ungrateful for the beautiful rings.

Your affectionate friend,

Gobnait

Ötödik nap

Naula!

Nagylelkűséged nem ismer határokat. Öt szélkakas! Amikor a csomag megérkezett, halálra rémültem, hogy újabb állatok, mert a nappaliban már borzasztó szag terjeng. Én azonban nem szeretnék hálátlannak tűnni a csodaszép szélkakasokért.

Szerető barátod,

Gobnait

Karácsony tizenkét napja
Forrás: Wikimedia Commons

Day Six

Nuala,

What are you trying to do to us? It isn’t that we don’t appreciate your generosity but the six geese have not alone nearly murdered the calling birds but they laid their eggs on top of the vet’s head from the pear-tree and his bill was £68 in cash ! My mother is munching 60 grains of Valium a day and talking to herself in a most alarming way. You must keep your feelings for me in check.

Gobnait

Hatodik nap

Naula!

Tönkre akarsz minket tenni? Nem mintha nem értékelnénk nagylelkűségedet, de a hat tyúkanyó nemhogy majdnem megölte a négy nyafka macskát, de rátojtak a körtefáról az állatorvos fejére, és hatvannyolc fontot kellett fizetnünk! Anyám 60 szem váliumot szopogat el egy nap, és igencsak aggasztó, ahogy magában beszél. Kordában kellene tartanod az irántam való érzéseidet.

Gobnait

Day Seven

Nuala,

We are not amused by your little joke. Seven swans-a-swimming is a most romantic idea but not in the bath of a private house. We cannot use the bathroom now because they’ve gone completely savage and rush the door every time we try to enter. If things go on this way, the mother and I will smell as bad as the living-room carpet. Please lay off. It is not fair.

Gobnait

Hetedik nap

Naula,

Nem mondhatni, hogy apró tréfádtól le lennénk nyűgözve. A hét tisztatollú hattyú kétségkívül romantikus ötlet, de nem egy családi ház kádjában. Most már a fürdőszobát sem használhatjuk, mivel teljesen megvadultak, és megrohamozzák az ajtót, ha megpróbálunk bemenni. Ha ez így megy tovább, anyám és én úgy fogunk bűzleni, mint a nappaliban a szőnyeg. Kérlek, hagyd abba. Ez nem tisztességes.

Gobnait

Feröeri bélyeg a dal egy változatának illusztrációjával
Feröeri bélyeg a dal egy változatának illusztrációjával
(Forrás: Wikimedia Commons)

Day Eight

Nuala,

Who the hell do you think gave you the right to send eight, hefty maids-a-milking here, to eat us out of house and home? Their cattle are all over the front lawn and have trampled the hell out of the mother’s rose-beds. The swans invaded the living-room in a sneak attack and the ensuing battle between them and the calling birds, turtle doves, French hens and partridge make the Battle of the Somme seem like Wanderly Wagon. The mother is on a bottle of whiskey a day, as well as the sixty grains of Valium. I’m very annoyed with you.

Gobnait

Nyolcadik nap

Naula!

Ki a franc hatalmazott fel arra, hogy ideküldjél nyolc fejőlányt, hogy kizabáljanak minket mindenünkből? A csordájukkal tele van az előkert, teljesen széttaposták anyám rózsaágyásait. A hattyúk egy alattomos támadással megszállták a nappalit, és olyan harc bontakozott köztük és a macskák, a gerlék, a verebek és a csíz között, hogy ahhoz képest a világháború is csak bábszínházi csetepaténak tűnik. Anyám egy üveg viszkit iszik meg naponta, és hozzá elszopogatja a hatvan szem váliumot. Nagyon haragszom rád.

Gobnait

Day Nine

Listen you loser!

There’s enough pandemonium in this place night and day without nine drummers drumming, while the eight flaming maids-a-milking are beating my poor, old alcoholic mother out of her own kitchen and gobbling everything in sight. I’m warning you, you’re making an enemy of me.

Gobnait

Kilencedik nap

Ide figyelj, te szánalmas nyomorult!

Éppen elég felfordulás van itta  kilenc dobos nélkül is. Az az átkozott nyolc fejőnő kiveri szegény idős alkoholista anyámat a saját konyhájából, és felzabálna mindent, ami csak eléjük kerül. Most szólok, hogy kurvára elegem van belőled.

Gobnait

Feröeri bélyeg a dal egy változatának illusztrációjával
Feröeri bélyeg a dal egy változatának illusztrációjával
(Forrás: Wikimedia Commons)

Day Ten

Listen manure-face,

I hope you’ll be haunted by the strains of ten pipers piping which you sent to torment us last night. They were aided in their evil work by those maniac drummers and it wasn’t a pleasant sight to look out the window and see eight hefty maids-a-milking pogo-ing around with the ensuing punk-rock uproar. My mother has just finished her third bottle of whiskey, on top of a hundred and twenty four grains of Valium. You’ll get yours!

Gobnait O’Lúnasa

Tizedik nap

Ide hallgass, te szarházi!

Hogy zúgja a füledbe átkait az a tíz dudás, akiket kínzásunkra az elmúlt éjjelen ideküldtél! Gonosz cselekedetükhöz összeálltak a kilenc dobossal, és az ablakból nézve nem volt kellemes látvány, ahogy a nyolc fejőnő ott pogózott, mint valami rock-koncerten. Anyám éppen túlvan a harmadik üveg viszkin és százhuszonnégy szem váliumon. Ezért még megkapod a magadét!

Gobnait O’Lúnasa

Day Eleven

You have scandalised my mother, you dirty Jezebel,
It was bad enough to have eight maids-a-milking dancing to punk music on the front lawn but they’ve now been joined by your friends – the eleven Lords-a-leaping and the antics of the whole lot of them would leave the most decadent days of the Roman Empire looking like “Outlook”. I’ll get you yet, you old bag !

Tizenegyedik nap

Most aztán tényleg megbotránkoztattad az anyámat, te átkozott hárpia, nem elég a nyolc punkzenére pogózó fejőnő az előkertben, de csatlakozott hozzájuk a tizenegy ugribugri úr, és az a bohóckodás, amit művelnek, oly látványt nyújt, hogy ahhoz képest azhogy ahhoz képest még a hanyatló Római Birodalom utolsó napjai is perspektivikusnak mondhatóak! Ezért még kapsz, te vén szatyor!

Day Twelve

Listen, slurry head,
You have ruined our lives. The twelve maidens dancing turned up last night and beat the living daylights out of the eight maids-a-milking, ‘cos they found them carrying on with the eleven Lords-a-leaping. Meanwhile, the swans got out of the living-room, where they’d been hiding since the big battle, and savaged hell out of the Lords and all the Maids. There were eight ambulances here last night, and the local Civil Defence as well. The mother is in a home for the bewildered and I’m sitting here, up to my neck in birds’ droppings, empty whiskey and Valium bottles, birds’ blood and feathers, while the flaming cows eat the leaves off the pear-tree. I’m a broken man.

Gobnait O’Lúnasa

Tizenkettedik nap

Na, te húgyagyú!

Tönkretettél minket. Tegnap megjelent a tizenkét táncoslábú úrnő, és a lelket is kiverte a nyolc fejőnőből, mivel azok az ugribugri urakkal csintalankodtak. Eközben a hattyak kitörtek a nappaliból, ahol a nagy csata óta rejtőztek, és összecsípkedték az összes ugrabugri urat és  táncoslábú úrnőt. Nyolc mentőautó járt itt a múlt éjjel, és kivonult a polgári védelem is. Anyám elmegyógyintézetben van, én itt ülök nyakig a guánóban, üres viszkis- és váliumosüvegek közt, madárvérben és tollban, miközben az átkozott tehenek lelegelik a körtefa leveleit. Tönkrement ember vagyok.

Gobnait O’Lúnasa

Köszönjük Julisnak, hogy felhívta a figyelmünket a műre!

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (3):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
10 éve 2013. augusztus 13. 18:16
3 Rako

Én nagyon jól emlékszem mind a magyarokra (Apám alapította a Magyar Telefonautomata RT-ot, melynek az államosításig vezérigazgatója volt, ) mindaz angolokra is, bár ott készpénzzel kellett fizetni.

12 éve 2011. december 24. 22:22
2 bibi
12 éve 2011. december 24. 13:03
1 El Mexicano

Én is megragadom az alkalmat, hogy boldog karácsonyt kívánjak minden olvasónak!

elmexicano2010.blogspot.com/2011/12/boldog-karacsonyt-feliz-navidad.