0:05
Főoldal | Rénhírek
Most jó lenni magyarnak!

A nyirkai jóslat és a Yotengrit –
A Tengervégtelen Ős-Szellem Egyháza

Mire tanít A Tengervégtelen Ős-Szellem Egyháza, vajon lesz magyar világvége? Mennyire hihető a nyirkai jóslat és kik hisznek benne? A nyirkai jóslat elárulja a jövőt, de legfőképpen a múltat. Ki a vasmacskák városának fattya, a tétovázó öreg és a paprikajancsi? Mindenre tengervégtelen fény derül.

zegernyei | 2012. február 3.

A világ hamarosan véget ér. Ezt egybehangzóan állítja több megbízható jóslat.

A maja naptár 2012. december 21-ére jövendöli a világvégét. A témáról (szellemileg) kimerítő információk találhatók a vilagvege2012.hu, valamint a 2012vilagvege.hu weboldalakon.

De mit nekünk maja naptár, mit nekünk Amerika, mi az európai értékekben hiszünk! Nos, az európai Nostradamus szerint is esedékes a világvége: három pápa fog egyidejűleg uralkodni, de jön egy üstökös és nyomában az özönvíz, így sajnos a három pápa is kevés lesz a baj elhárítására, olvashatjuk a Hetek honlapján.

De mit nekünk Európa! Hiszen van nekünk saját, magyar jóslatunk is, a nyirkai jóslat! A nyirkai jóslat magyarázatával már évek óta foglalkoznak különféle tévéműsorok és internetes fórumok. A zaklatott magyar közéletben a jóslat politikai motívumai kerültek előtérbe.

Máté Imre, a jóslat atyja

A nyirkai jóslat „közzétételét” Máté Imrének köszönhetjük. E történetben ő gombolyítja a finnugor fonalat. Máté Imre néven két költőt ismerünk. Egyikük, a partiumi Máté Imre Érmihályfalván élt és dolgozott (1936–1989). A mi emberünk, a másik Máté Imre 1934-ben született a rábaközi Maglócán. Felsőfokú tanulmányait Budapesten kezdte, az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Magyar szakos hallgatóként került kapcsolatba a finnugrisztikával. Beke Ödön tanítványa volt. Visszaemlékezéseiben virgonc szeretettel jellemzi mesterét:

Beke, az „Öreg”, sokoldalú tudós volt. Öt-hat finnugor nyelv mellett összehasonlító nyelvtudományra is oktatott, meg a segédtudományok fölhasználására, régészet, néprajz, történelem, sőt zenetörténet körébe vágó ösmeretekre. Melegen ajánlotta a volgai török nyelvek tanulmányozását is. Beke Ödön atyai jó barátommá vált és utódjául óhajtott. Érdekes és nehéz ember volt, de az őszinteséget nagy böcsben tartotta. Annak jegyében mindent lehetett neki mondani, azt is, hogy nevetségesen zsugori. Hozzám nagyvonalú volt, mert tudta, hogy a pénzt barátnőmre költöm, s az iránt nagy megértést tanúsított.

Máté Imre azonban mégsem lett finnugrista, elragadta őt az irodalom meg a forradalom. Versei jelentek meg az Egyetemi ifjúság című lapban. 1956 őszén az egyetemen új folyóirat indult, a Tiszta szívvel, melynek Máté Imre lett a szerkesztője. Közreműködő társai között egy másik finnugrista, Domokos Péter is ott volt. A forradalmi harcokban való részvétele miatt 1956 novemberében Máté Imre emigrált. Nyugat-Németországban telepedett le. Polgári foglalkozása mellett ott bontakozott ki költői munkássága is. 1986-87-ben a Szabad Európa Rádióban Magyar ősvallás címmel kezdte ismertetni a rábaközi tudók (sámánok) benne feltámadt szellemi hagyatékát.

Máté Imre egy Yotengrit-ünnepen
Máté Imre egy Yotengrit-ünnepen
(Forrás: kisalfold.hu, 2009. 08. 10.)

1993-ban hazalátogatott a III. finnugor írótalálkozóra. Ekkor már sámánnak tartotta magát, társaságban arról beszélt, hogy ő „erős sámán”, és sámánpárbajra hívta ki Juvan Sesztalov vogul költőt, aki megfutamodott. (Sesztalov tagadta, hogy sámán lenne. Mindig azt mondta nekünk, hogy ő csak egy költő, habár az apja sámán volt.)

Yotengrit I–IV.

A 2000-es években jelentek meg Máté Imre azon könyvei, melyek bemutatják világszemléletét. A Yotengrit 2004-ben jelent meg. Ekkor még Máté Imre nem gondolt a folytatásra, de később megírta a Yotengrit II-t (2005), melynek előszavában azt írta, hogy a két kötet valójában egy könyv, kettéosztva. Hamarosan kijött a III. (2006) és IV. kötet (2008) is.

Az I. kötet borítója
Az I. kötet borítója
(Forrás: könyvespolc)

A Yotengrit könyvek a szerző szerint a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatékát tartalmazzák. Ő csak leírta azt, amit tanítómestereitől hallott. Életéről, sámánságáról a Duna tévében is mesélt. A könyvek megjelenésével párhuzamosan az eszmerendszer vallássá érlelődött. Megalakult a Yotengrit – A Tengervégtelen Ős-Szellem Egyháza. Íme, kivonatosan a Yotengrit egyház alapfilozófiája:

A Yotengrit tanokról

A Yotengrit-eszmeiség bölcseletének alapja a duális világszemlélet. A „dualizmus” egész egyszerűen „kettősség”-et jelent. Kettősségek rendszerét, rendszerezett kettősséget, -fogalompárosítást. … A nyugatdunántúli tudók által megőrzött bölcseleti dualizmuson kívül ismert a kínai YIN-YANG (nőstény-hím ) dualizmus, meg az ó-iráni, zarathusztrista FÉNY-SÖTÉTSÉG  dualizmus. … Ezek a dualizmusok un. polarizáló dualizmusok, a magyar pedig  „kiegészítő” dualizmus. … A Yotengrit tan dualizmusa, a jégkorszak emberének világszemléletét tükrözi. … A YOTENGRIT dualizmus jegyében sem az anya-jogú (matriarchális), sem az apa-jogú  (patriarchális) családrend nem részesül előnyben, mert a nemek egyenjogúságát hangsúlyozza, de a nőstényiséget minősíti eredendő őserőnek.

Most pedig lássuk a Yotengrit egyház tanítását, ismét csak kivonatosan:

YOTENGRIT az őserő, melyben nőstény, hím, jó és rossz benne foglaltatik mint mennyiség (kvantum), de minőségét tekintve nő. … Yotengrit, az „Első Istenség” kiveti magából a rosszat, s így megtisztulván megteremti szellemanyagából a duális szemléletnek megfelelő istenpárt. Tehát őmagát mint nőt és férfi párját, GÖNÜZ-t  a „naporcájút”. Az istenasszonyt UKKÓ néven tisztelte még a 20. század  elején is itt-ott a nép. Például a Csallóközben, Szigetközben, Rábaközben. … Ő a „Homlokán holddal ékes” istenanya. … A Yotengrit tan „szellemkvantum” elméletének értelmében a szellemanyagok összeadhatók. Ily módon nagy erejű szellemeket lehet teremteni. … A szexualitás ebben a teológiában nem vétség, hanem az istenek által „kiagyalt csalétek” és egyúttal „isteni minta”… Ebben a teológiában létezik újjászületés (reinkarnáció), de nem automatikusan. A tan szerint azok születhetnek újra, akik egy bizonyos szintre fejlesztették szellemüket még életükben, és elérték azt a szintet, hogy a szellemvilágban is önálló egyéniségek maradnak. A szint eléréséhez szükséges a tudás gyarapítása és az érzelemvilág gazdagítása. … A Yotengrit Egyházban a pap nem „pásztor”, a hívő pedig nem birka, a gyülekezet pedig nem nyáj. Az egyház szolgáló és szolgáltató szervezet. … A Yotengrit vallás istenei nem végtelenül mindenhatók. … A túlvilág kép minden más vallásétól eltérő: nem hely, hanem állapot. … A Yotengrit teológiájában is tükröződik etikájának legfőbb tétele: „Mindent szabad, ami nem árt másnak”.

Az őstörténet Yotengritül

Máté Imrének A finn-ugor viaskodásról szóló cikkében azt olvashatjuk, hogy a „finn-ugor nyelv- és származáselmélet”-et az orosz titkosszolgálat dobta be a köztudatba. (Szegény Ferenc József és Trefort Ágoston ha ezt olvassa, forog a sírjában…) A magyar nép fája négy gyökérből táplálkozik: az első ugor, a második ujgur, a harmadik ma-gor, a negyedik bolgár-török. Az uráli (finnugor) és a turáni eredetelmélet nem egymás alternatívái, együtt hordozzák magukban az igazságot. Régen bizonyos háttérerők a finnugor eredetet erőltették ránk, most pedig ugyanazon erők éppen az ellenkezőjét támogatják. A „nomenclatura”, „már a magyarság tekintélyét is eljátszotta, és a figyelmet elterelendő kedélytémákkal abrakol, mint amilyen a finn-ugor viaskodás is”. Ez pedig helytelen dolog Máté Imre szerint, mert „gazdaságilag és politikailag egyaránt előnyösebb volna a finnugor atyafisággal szorosra fűzni kapcsolatainkat”.

A Yotengrit egyház honlapja
A Yotengrit egyház honlapja
(Forrás: http://yotengrit.hu/hu/article/cimlap)

A Yotengrit tanokkal az egyház honlapjáról ismerkedhetünk meg. Tanulmányozásával egyben meg is spórolhatjuk a Yotengrit könyvek elolvasását (:)). A honlap rendkívül világos szerkezetű, áttekinthető. Webmestereknek kötelező tananyag lehetne: ezután ilyenformán tessék csoportosítani a mondanivalót. Van benne rendszer…

Gönüz, Ármán, Yotengrit és Ukko

Az egyház tanításának egyes tételeibe némi kis szófejtés is belopakodott Máté Imre egykori nyelvészeti érdeklődésének emlékeként. Ezekből lássunk néhányat külön csokorban:

GÖNÜZ neve Napszellemet jelent. Altáji ágról való őseink nyelvéből ránk maradt GÖN (nap) szavunk van benne mint a GÖNCÖL-ben (napszekér) is. Az „üz” szó pedig az „isz” (ész) hasonulása, mely szavat a Yotengrit teológia „szellem” értelemben használja.
Gönüz, a Napszellem nevét a negatív fogalmak szótárába száműzte a keresztény Egyház, a „Gonosz” alakjában.
A duális mérlegnek nem része az ártó erő. Később, szeredás (zarathusztrista) közvetítéssel az iráni „rossz isten” Ahriman neve honosodott meg ÁRMÁN (ármány) formában. …

A fenti ötletekkel szemben a szótárak sem a gönüz, sem a gön állítólagos magyar szavakat nem ismerik. A történeti-etimológiai szótár szerint a gonosz a szláv gnusz (гнусъ) szóra megy vissza, melynek eredeti jelentése: 'undokság, undok'. A Göncölszekér első eleme pedig feltehetőleg a német Konrád keresztnév Künzel, Günzel becézett alakjából származik.

Ugyanazon szótárban olvashatjuk, hogy az ármány török és perzsa eredeztetése téves. A szó az ármányosból való elvonás eredménye, az ármányos pedig a német armmann, arman ’paraszt, jobbágy’ szóra megy vissza. Valószínűleg német zsoldoskatonák honosították meg a 16-17. században.

Érdekes lehet még Yotengrit, az őserő és Ukko, az istenasszony, Gönüz testvérének neve. A Yotengrit esetében Máté Imre utal arra, hogy a török tengri ’isten’ jelentésű szóval függ össze. Tengri az egyes nomád népeknél egykor létezett tengrizmus legfőbb istensége. Fodor István feltételezi, hogy a honfoglaló magyarok vallása is a tengrizmus lehetett.
Ukko, az istenasszony neve különös szómagyarázatok felé vezet minket. Egyrészről nem értjük, hogy Ukko miért nő: a finn mitológiában ugyanis Ukko (észtül: Uku) a legfőbb istenség, a természet ura szakállas öregemberként jelenik meg. Másrészt pedig a finn és a magyar mitológia jelentős eltéréseit ismerve igen csodálkoznánk egy finn-észt istenség hazai felbukkanásán. Vagy talán nem is kellene annyira csodálkoznunk? Ipolyi Arnold Magyar mithológia című könyvében szerepel az ukkon pohár, mely kerek aljú edény volt, addig nem lehetett letenni, míg tartalmát ki nem itták. Ipolyi szerint az ukkon szó az ük és ég szavakkal függ össze, és a finn Ukko istenség neve is közös eredetű a magyar ük szóval.

Csakhogy a finn ukko szó nem szerepel az uráli etimológiai szótárban (Uralisches Etymologisches Wörterbuch), tehát a nyelvészek szerint nem finnugor/szamojéd szó, ily módon finnugor eredetű ük és ég szavunkhoz nem kapcsolható. Az ukkon pohárból a néprajzi lexikon szerint Tokaj-Hegyalján áldomást ittak, ugyanígy említi Mikszáth Kálmán is A fekete város című regényében („Lent a városi pincében azonban, ahol rendszerint minden tanács után megitták az ukkon poharat”). Az ukkon pohár és a finn főisten, Ukko kapcsolatát a Wikipédia tényként kezeli. Bogdán István (Régi magyar mulatságok, Bp. 2003) szerint azonban az ukkon akár a német Urkunde, ’bizonyság, tanúság’ szóból is eredhet, vagy pedig a mongol uughon, ’ital’ szóból.

Az ukko és az ukkon szavak kapcsolata nagyon kétséges. Nem valószínű, hogy az Ukkon pohár mélyén a szakállas, ősöreg Ukko rejtezik. De vajon lehetett-e Ukko nő? Figyelemre méltó, hogy a magyar ük szó vogul megfelelőjének jelentése asszony. A magyar szókészlet finnugor elemei című szótár szerint a szó eredeti jelentése ’öregasszony, nagyanya’ lehetett. A rekonstruált ugor alapalak: *ikk3 (a tővégi magánhangzó meghatározhatatlan). Élhetett-e a Rábaközben a 20. században az ük szó a rekonstruált *ikk3-hoz hasonló ukko alakban? Nem valószínű.

Bizony, mese az…

Ukko istenasszony létezésének tárgyalásával el is érkeztünk Máté Imre sámáni egyházalapító tevékenységének legfőbb problémájához: állítása szerint mindaz, amit leír, amit előad, a rábaközi sámánok szóbeli és írásbeli hagyományán alapul, ahhoz ő semmit sem tett hozzá. Ezt az állítást azonban semmi sem támasztja alá. Semmilyen Kárpát-medencei folklórgyűjtésből nem ismerjük Yotengrit és Ukko nevét, sem a Büünről szóló tant (melyet hely hiányában itt nem tárgyalunk), és senki sem látta a rövidesen tárgyalandó nyirkai jóslat állítólag létező eredeti kéziratát sem. Ez a probléma kísértetiesen hasonlít az Arvisura eredetiségének problémájához. Az Arvisura állítólagos kéziratát sem látta senki. Bizonyosan nem látta a szerző, Paál Zoltán sem, hiszen, amit ő Arvisura néven közreadott, számtalan olyan adatot tartalmaz, melyet a mű állítólagos korábbi szerzői még nem ismerhettek. No meg vannak benne történelmi tévedések is, bőven. Yotengrit és Ukko meséjének egyedüli szerzője Máté Imre, miként az Arvisurának Paál Zoltán. Egyébként Máté Imre mitológia- és őstörténet-teremtő munkásságára feltűnően hatott az Arvisura. A rábaközi sámánok Kormorán-rendje nyilvánvalóan az Arvisura fősámán-, rovósámán- és aranyasszony-rendjének mintájára született meg Máté Imre fejében. A Kormorán-rend 49. főbácsája Máté Imre. (A főnéni egy másik mesében szerepel, lásd Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére. :)) Paál Zoltán pedig az Arvisura szerint a 348. fősámán egyik rovósámánja (Baraca néven).

A nyirkai jóslat

A Yotengrit II. kötetének végén olvasható a nyirkai jóslat. 2005-ös megjelenése óta a titkos tanokat, misztikus jóslatokat kedvelő emberek egyik kedvencévé vált. A jóslat könnyedén megfejthető, világos utalásokat tartalmaz az elmúlt ötven év magyar politikai eseményeire és ezen események szereplőire. Egy-két lábjegyzetben Máté Imre ötleteket is ad a szöveg értelmezésére.

A politikusok közül Wittner Mária már 2009-ben elemezte a jóslatot Pörzse Sándor tévéműsorában. Nem volt nehéz dolga. A jóslatban olyan egyértelmű utalások találhatók, amelyek teljesen nyilvánvalóvá teszik, hogy Máté Imre a már megtörtént eseményeket utólag jósolta meg:

A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot
(= Rákosi Mátyást),

és a Vasmacskák Városának fattyát teszik meg helytartónak
(= a Fiuméban házasságon kívül született Kádár Jánost).
Ő megöleti a Tétovázó Öreget (= Nagy Imrét).

A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző.
Korábbi ellenfelek összefognak.
Rést vágnak a kerítésen. (= Horn Gyula lebontja a vasfüggönyt)

És így tovább és így tovább…

A világos szimbólumok arra sarkallják a jövő titkait fürkésző embereket, hogy a jóslatból ne csak a múltat, hanem a jövendőt is fejtsék meg. A Helyi Téma január 18-ai száma minden háztartásba eljuttatta véleményét, miszerint a jóslatban szereplő paprikajancsi Gyurcsány Ferenccel azonos, a kiskanász pedig Orbán Viktorral:

Paprika Jancsi utat tapos a Kiskanásznak,
aki azt hiszi magasba szállt,
pedig csak Paprika Jancsi csúszott mélyre.

A cikkben Máté Imre elmeséli, hogyan kapta meg a jóslatot, s hogy sok mindent ő sem ért belőle. Hát, bizony, most már kínos lenne bevallani, hogy az egészet ő írta… Az újságcikkről kommentár is olvasható az interneten.

A Yotengrit II-ben a jóslat szövege után ez áll:

„Minden jövendölés ókumálás [ókumlálás, következtetés], a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva [kiemelés az eredetiben] semmi sincsen, mert minden megváltoztatható…”

Ezt felfoghatjuk beismerő vallomásnak is: valójában a nyirkai jóslat eredetije nem létezik. A „minden megváltoztatható” pedig Máté Imre szerint feltehetőleg azt jelenti, hogy a jóslat bármikor folytatható. Ezt bizonyítja, hogy a 2005-ben nyomtatásban megjelent 28 szakaszból álló jóslathoz képest a Yotengrit egyház honlapjára fölkerült 2011-es változat 28 (!) új szakasszal bővült (eggyel pedig rövidült).

A jóslat láthatóan megújult, már a legfrissebb múltat is látja. A fentebb idézett paprikajancsis–kiskanászos részlet is csak a 2011-es változatban található meg. De a jóslat utólag megjósol mást is:

Asszonyainkat mint birtokolt barmot
lerángatják családi küszöbükről
fertőző hodályokban szülni.
Bábák dacolnak.
Tömlöcbe vetik őket. (= Geréb Ágnes harca az otthonszülésért)
A betűvetésben gyarló főember nem irgalmaz nekik. (= Schmitt Pál nem írja alá a kegyelmi kérvényt)

Na de, lássuk, mit mond a jövőről a nyirkai jóslat!

Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.

Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul.

A szomszédok megmozdulnak,
de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is.
A megszeppent maradék
UKKÓ-t híjja, a BOLDOGASSZONY-t.

Áldanak Földnek és Égnek
víz- szerrel, tűz-szerrel.
Szívben, gondolatban,
test és lélek mozdulataival,
a Nap és a Hold járásának ösvényén.

A haragosok megbocsátanak egymásnak,
az irigy örül más szerencséjének,
a rátarti nem rázza a rongyot,
a közönyös siet segíteni.

Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja
a zenélő sivatagok tigrisét,
és böcsületes alkuval
visszakerül, ami visszajár.
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé,
YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében.

A JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE győzedelmeskedik.

Szóval, először rossz lesz, de aztán minden jóra fordul. Mi még a világvégét is túléljük. Most jó lenni magyarnak!

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (54):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
7 éve 2017. március 22. 10:39
54 G.Zoltán

Máté Imre költő, a szavak szerelmese lehet.

yotengrit

1. intet rogy

2. itten rogy

3. ityeg ront

Generated by Anagram Lite (Copyright © 2001–2004 Zoltán Ivánfi)

Itten rogy.

10 éve 2014. január 21. 07:19
53 Fejes László (nyest.hu)

@Hedy: Nem torzításról, max. hangváltozásról lehetne szó.

Azzal meg nem tudok mit kezdeni, ha valaki nem tudja/akarja felfogni a különbséget a nyelvrokonság és a genetikai rokonság között.

10 éve 2014. január 21. 04:26
52 Hedy

@Fejes László (nyest.hu): nem magyarázták a szó torzítását. Nem kérdeztük, mert nem is értettük, miért kell ezt nekünk tudni. Némi magyarázat volt az, hogy Gellért püspök úr csak azért tudta áttéríteni a magyarok egy részét, mert a Máriával kapcsolatos története szépen passzolt a magyarok akkori hitéhez.

A finnugorokkal való rokonság annyiban "bizonyos fokú", hogy a finnekkel egyáltalán nem vagyunk rokonságban. A finnek, a modernkori genetikai vizsgálatok eredményeképpen azonnal át is írták a történelemkönyveiket (nem úgy, mint mi), de a finnugor csoportba tartozó népek között vannak olyan népek is, amelyekkel távoli rokonságban állunk, ill. állhatunk.

10 éve 2014. január 21. 04:19
51 Hedy

@Bzsolt: Igazad van. Máris abbahagyom. Köszönöm, hogy figyelmeztettél. :)

10 éve 2014. január 21. 04:18
50 Hedy

@zegernyei:

Marhajó ötlet tiszteletdíjat kérni azért, hogy az érveimre az ellenérveit megismerhessem. Ennyire nem szab hülyének nézni az embert. :D :D :D

Zegernyeikém, nem tudom, viccelt-e, vagy sem, de ez nagyon jópofa vicc.

10 éve 2014. január 21. 04:13
49 Hedy

@Sigmoid: A gépelési hibák nem érvek azon gondolatok ellen, amelyeket hibásan felsoroltak. A Büün vallás helyesírását nem tanították az iskolában, mert csak órán hangzott el. Akkoriban még azt sem tudtam, hogy két ü-vel kell írni.

Bolond ember, aki ha érvelni nem tud, a helyesírást hozza fel bizonyítéknak valaki érvei ellen.

Az újjászületés csak a halmozódó egyéb bizonyítékok társaságában bizonyító erejű. Meg azért, mert Pomáz nem a buddhista, hindu, és egyéb újjászületésekben hívő vallások jelenlétéről volt híres gyerekkoromban. Őszintén nem is értettem, hogy miért kellett ezt annyira hangsúlyozni. Hát nem furcsa egyáltalán emlegetni is, ha nincs a környéken se senki, aki így gondolkodna?

10 éve 2014. január 10. 20:33
48 Fecó

Hogy hogy lehet mind megvenni, nem tudom. Én is vágyom rá.De a Vállunkon vízözönnel c kötet több könyvkereskedőnél megrendelhető. Már antikváriumban is találkoztam vele. Meg a vaterán, egy dedikált példánnyal. Utóbbi ritka kincs.:-( Köszönöm Krizsa, hogy megosztottad történeted.Igen. Máté szeretni való bölcs ember volt. /bölcs, és nem bölcselkedő/Hivatalos weboldalán is olvashatod egy két írását.

10 éve 2014. január 9. 19:31
47 Krizsa

Biztosan van ott valami szabály... hogy ha "egyháznak" neveznek egy szervezetet, akkor szabadon működhet, vagy ilyesmi.

Nagy költő és nagy kópé a Máté és ...nagyon szeretni való. Vidámság és élet. A verseit bizony mind megvenném. Hogyan lehet?

Erről eszembe jut egy fiatalkori emlék. Apámnak a háború után, a sikeres túlélés lendületétől ("a katonaszökevény felkoncoltatik")

még 7 gyereke lett. Egy már előttem is volt, az 9.

Vele voltam, amikor azt mondta neki egy szomszéd: Mit képzel maga, nem tudja, hogy ez mekkora felelőtlenség:" Akkor maga csináljon kevesebb gyereket" - felelte apám és otthagyta.

Búsan mentem mellette, hogy így megszégyenítették a drága apukámat. Most mi a bajod? - vette észre, hogy szomorkodok. Katikám, ez az ember még beszélhet egy pár évet, aztán elföldelik. A hülyeségeivel együtt fogják eltemetni. Továbbélni én fogok. Én most, veletek együtt Magyarország 1 milliomod része vagyok. És ez mindig csak több lesz, érted?

Igen azóta is mindig csak többen vagyunk.

Üdvözlöm Máté urat.

10 éve 2014. január 8. 21:30
46 Fecó

Öt gyerekem van.

Saját.

Egy anyától.

Nem könnyű

tisztességben eltartani,

nevelni őket.

Otthon tiszteletbeli

cigány lehetnék,

mert drága kocsim sincs

családi márványkriptát

sem csináltattam

Csak gyermekeim vannak,

akiknek majd

nyakába sózza a társadalom,

az állam

eltartani a vagyonszerzésben

megrokkant megvénült

gyerekteleneket

Ha tűrik!

Én lázadónak neveltem őket!

M.I.:Öt gyerek /Vállunkon vízözönnel c. könyv/

10 éve 2014. január 8. 21:23
45 Fecó

@Krizsa: Ez csak kettő a sok gyönyörű, elgondolkoztató, ...versei közül. Nekem szerencsém volt, és találkozhattam vele.

10 éve 2014. január 7. 20:45
44 Fejes László (nyest.hu)

@Hedy: „Az is érdekes, hogy a debreceni Svetits Római Katolikus Leánygimnáziumban a hatvanas évek végén, a hetvenesek elején valamikor egy tanárunk elmagyarázta, hogy a "gonosz" szavunk a korábbi pogány istenség-név, Gönűz torzított változata, amely alkalmazást a térítő papok honosítottak meg Magyarországon, hogy a pogány isten nevét hamarabb elfelejtse a nép.”

Ez kétségkívül érdekes, különösen az a részlet érdekelne, hogy a hangrendi átcsapást mivel magyarázták. Persze lehet, hogy a törökök is azért törökök, mert torokhangon énekelne; aki lohol, az nagyokat lehel; a tök azért tök, mert olyan, mintha egy nagy tokban lenne; amikor tűrök, akkor csak legbelül, a lelkemben túrok; aki püföl, az a másik hátán puffol; ha pedig elhúzódik a pör, az aktákat belepi a por.

Nem kevésbé érdekes aspektusa a dolognak, hogy egy paptanár miért mesél a keresztény hittérítők gonosz dolgairól az ártatlan (és, mint látjuk, naiv és hiszékeny) gyermekeknek.

@Hedy: „a finnugorizmust marhaságnak tartja de bizonyos fokú rokonságot nem tart lehetetlennek”

a) Nincs olyan, hogy „finnugorizmus”.

b) Ha bizonyos fokig rokon, akkor rokon.

10 éve 2014. január 7. 20:26
43 Krizsa

@Fecó: Hú, a szüzmáriáját, ezért meg van bocsátva minden, ami lükeségnek látszik. Kár, hogy elkerültük egymást ezzel a Mátéval:-)

10 éve 2014. január 7. 20:03
42 Fecó

Bátor asszony

Ha csak szeretőm lettél volna,

menyasszonyom, feleségem,

csak nőm, valamilyen

bevett, megszokott minősítésben,

esetleg nem is nőstényem,

hanem húgom, néném, vagy anyám,

szeretnélek…

De te bajtársam is voltál

a barikádokon,

a véres utcán,-

bátor magyar asszony,

méltó utóda az ősanyáknak,

kik kardot forgattak,

várakat védtek

és buzdították a férfit!

Tégedet csak úgy egyszerűen

szeretni túl kevés.

Szerelmedre tettekkel rászolgálni

talán méltóbb módja

a megböcsülésnek!

Máté Imre /Vállunkon vízözönnel c .könyv/

10 éve 2014. január 7. 20:01
41 Fecó

Máté Imre nyomán

( A minap végre elolvastam saját verseimet is. A mátéság küszöbén kívülre zárkózván elfogulatlanul, így szóltam: ez is kitömni való, mért éppen őt hagyjuk ki nyugati irodalmunk lényeglátó antológiákából?!)

Nyakizmán Tökül unokája

Lét és nemlét kapujában

ahol a nyest galambfival szájában

légiriadót jelentett

-lesz csihi-puhi arra mérget vehettek-

Evelyn harangszoknyájával

beharangoztam asszony illatú vecsernyére,

mert férfi vagyok.

Orvosom ugyan egy darabig másvéleményt képviselt

persze csak úgy találomra, pofára

vagy talán valamiféle tudós mérce szerint

de mikor feleségével rajtakapott

eldobta diagnózisát és fütyköst ragadván

úgy vert kupán, hogy Tengervégtelen-Körülég-Atyám

mennyboltját bőgőnek néztem,

de Zöldszeműje jó ír volt sebeimre.

Most már öregszem, ezt a Dolóres-kalandkor szerzett

hólyaghurut is ékesen bizonyítja,

nem vagyok a régi, szép szeretőim seregéből

húsz, legföljebb harminc az enyém még.

Feleségem, ki tulipán, tearózsa, feketerigó

és füsttopázszemű Istennő egyszemélyben

még ezt is sokallja, sőt

feketeéj- fekete fehérkardigános ébenfatündéremet

kit fejedelem anyáim aranyos trónjára ültettem

zokon is vette egy kicsit, igaz inkább

kuncogott magában, ilyen az asszony féle.

Azt mondja, jobb volna lepkét gyűjtenem,

szalvétát söralátétet vagy gyufásskatulyát,

esetleg bélyeget, azt elég megnyalni egyszer

kisimítani és mehet a többi közé,

abból nem kerekedik gyerektartási pör,

nem kell lövöldözni miattuk,

bunyózni Barcelonában meg Nizzában a csapszéken,

vagy Burnócky, a szentképnyaló erkölcs-csősz

pletykái ellen hadat viselni.

Máté Imre verse Így irtok künn c kötetből

10 éve 2014. január 6. 18:03
40 Hedy

Máté Imre írásaiból egyértelműen kiderül, hogy a finnugorizmust marhaságnak tartja de bizonyos fokú rokonságot nem tart lehetetlennek. Mi van ebben felháborító?