0:05
Főoldal | Rénhírek

Magyarul beszélő indiánok Ecuadorban?

A felfedezés szerint az ecuadori indiánok magyarul beszélnek, ami egy valamikori ősi birodalom bizonyítéka. Persze a románok ezt a dicsőséget is el akarják venni tőlünk, és nem marad tétlen a mormon egyház sem. Nagy összeesküvésről van szó. De kik is esküdtek össze, és mi a céljuk?

Fejes László | 2010. december 21.

Vera néni 91 éves, és aktív netező. Persze időnként olyan dolgokat talál a neten, melyektől megdöbben, nem tudja, higgye-e vagy sem. Persze azt ő is tudja, hogy nyelvi kérdésekkel a nyesthez kell fordulni. Vera néni azt találta egy honlapon, hogy magyarul beszélő indiánok élnek Ecuadorban.

Mochica nő – fehér bőrű és magyarul beszél?
Mochica nő – fehér bőrű és magyarul beszél?
(Forrás: Wikimedia commons)

Móricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él.

A szöveg szerint tehát az őshaza Ecuadorban volt, és onnan vándorolhattak el a magyarok. Az elvándorlás időpontjáról sem itt, sem másutt nem esik szó. Tegyük ezt most feltételesen a legkésőbbi időpontra, 896-ra, amikorra a magyarok a Kárpát-medencébe érkeztek. (Kétségtelen, hogy az utazáshoz is kellett némi idő, de legyünk nagyvonalúak.) Ebben az esetben az akkori ősnyelv több, mint ezer éven át fejlődött külön utakon. Ennyi idő alatt a nyelvek meg szoktak változni annyira, hogy a kölcsönös érthetőség megszűnjön közöttük. A csángók valamikor a 16. században vándoroltak ki Moldvába, az átlagos magyar köznyelvi beszélő már csak nehezen érti meg őket, pedig ők nem kerültek nagyon távolra, egyfelől a székelyföldi magyarokkal is érintkeztek, másfelől európai nyelvek hatottak rájuk, ahogyan a magyarországi magyarokra is. Az arabok és a szlávok nem sokkal korábban vándoroltak szét (az arabok a hetedik, a szlávok a hatodik században), de távolabbi csoportjaik alig értik egymást. Pedig mind a szlávok, mind az arabok között az érintkezés folyamatos maradt, sőt, az arabok esetében a szétfejlődést még lassította is a közös irodalmi nyelv. Ha a magyarok ezer éve vándoroltak volna ki Amerikából, akkor is megszűnt volna a kapcsolatuk a helyben maradókkal, ráadásul a különvált két csoport nyelvére egészen más nyelvek hatottak volna: a kölcsönös érthetőség tehát ki van zárva! (Hasonló okokból kételkednek a kutatók abban, hogy Julianus barát tényleg könnyen társaloghatott volna a volgai magyarokkal – pedig ott az időbeli távolság is kisebb, és a nyelvi hatások sem lehettek annyira különbözőek!)

Gyanút kelthet az is, hogy a cikk szerint ezek az indiánok fehérek. Tudjuk, hogy az amerikai kontinens Ázsia felől népesült be, a lakói a mongoloid rasszhoz tartoznak, bőrük az európaiakénál jelentősen sötétebb, ha nem is annyira sötét, mint az afrikaiaké (vö. „rézbőrű”). Ha tehát a magyarok onnan vándoroltak volna is ki, a bőrüknek sötétnek kellett volna lenniük, legfeljebb az európaiakkal keveredve válhatott volna világosabbá. Ha viszont tényleg fehér bőrű indiánok élnének Ecuadorban, arra két magyarázat lenne: vagy bevándorolt európaiak „indiánosodtak” volna el, vagy valamilyen genetikai változás történt, és akkor ennek semmi köze semmiféle vándorláshoz.

Rasszok: a kék a mongoloid
Rasszok: a kék a mongoloid
(Forrás: Wikimedia commons)

Ha tehát hitelt adunk annak az állításnak, hogy Móricz János magyarul beszélő fehér indiánokkal találkozott, akkor csakis azt feltételezhetjük, hogy magyarok egy csoportja legfeljebb néhány száz éve kivándorolt Dél-Amerikába, és ott kulturálisan az indiánokhoz adaptálódott, miközben megőrizte nyelvét. Ez talán nem kizárható, de lássuk be, nem is valószínű.

Kik is az ecuadori magyarok?

A törzsneveket cikkünkben úgy írjuk, ahogy az az eredeti szövegben szerepel. Magyarosírás módjuk (cikkünkben való felbukkanásuk sorrendjében) kahari, kajapak, mocsika, puruha, illetve szalaszaka lenne.

A cikk konkrétan megemlít néhány törzsnevet. Ezek közül néhánynak nem sikerült a neten nyomásra bukkanni: ilyen a cahari és a cayapak. Az utóbbi név különösen furcsa, hiszen az elején c, a végén k jelöli a k hangot. Az egyik mochica nyelv állítólag 1920 környékén kihalt. A cikk ugyan nem írja le, mikorra datálható Móricz „felfedezése”, de gyaníthatóan az 1960-as évek elejére. Márpedig akkor aligha beszélhetett mochicákkal törzsi nyelvükön. A puruhák kétségtelenül léteznek, de ősi nyelvüket kecsuára cserélték. Léteznek a salasacák is, de ők is kecsua nyelvet beszélnek.

Ha tehát a fenti törzsek nyelve valóban rokon lenne a magyarral, akkor azt kellene mondani, hogy a magyar a kecsuával rokon. Sőt, mivel a magyar kétségtelenül uráli nyelv, a kecsua és az uráli nyelvcsaládot egyesíteni kellene – feltárva persze a nyelvek egymás között való pontos viszonyát.

A rokonított szavak

A felsorolt indián nyelvi adatokat sajnos nem áll módunkban ellenőrizni, de magyar oldalról vizsgálhatjuk őket. A legtöbb szó ugyan valóban alkalmas a rokonság vizsgálatára, de kettő igencsak szembeszökően nem. A magyar pille ugyanis szorosan összefügg a pillant, pillog stb. igékkel, és a repülés közbeni meg-megvillanása alapján kapta a nevét. A másik téves egyeztetés a folyóé, hiszen ez ma is érezhetően a folyik igéből alakult ki, nem lehet tehát nagyon ősi. Mindez arra figyelmeztet, hogy az összehasonlítást végző személy nyelvészetileg rendkívül felkészületlen lehetett.

Kérdés az is, hogy miért szerepelnek a szavak gyakran csupa nagybetűkkel. Ez talán a „sumerológus” hagyományból származik: a valódi sumerológiában az ékírásos jelek neveit (melyeknek alig van közük a hangzásukhoz) csupa nagybetűvel szokták átírni. A dilettáns sumer-magyarológusok azonban azt hitték, hogy ez a tudományos átírás, ezért minden nyelvi adatot nagybetűkkel írtak.

Az is megmagyarázhatatlan, hogy az állítólagos indián szavakat miért pont azokhoz a magyar szavakkal kapcsolja össze, amelyikeket megad. Például a Balin nevet a Bálint névhez kapcsolja, holott ez jól igazolhatóan a latin Valentinus családnév származéka. Ráadásul sokkal kézenfekvőbb lenen a szót a balin halnévvel azonosítani (ami egyébként szláv eredetű).

Hasonlóan sokat elárul az, hogy a szerző a Kovács nevet magyarnak véli, holott az szláv eredetű (a kov 'fém' tőből), és családnévként  a délszlávoknál is gyakran előfordul.

„Kovács” (Kovač) doktor a Vészhelyzetből
„Kovács” (Kovač) doktor a Vészhelyzetből

Igen sajátos az az elképzelés, hogy

az „ó” hangot a hajdani királyság területén csak a Kara törzs megérkezése hozta magával, mert elõtte e hang helyett az „u” hangot használták. Ezért Juan de Valesco azt ajánlja, hogy be kell utazni az egész világot és megkeresni azt a népet, amelynél az „ó” helyett még mindig az „u”-t használják, mert azok a Quitói Királyság lakóinak testvérei.

Hogy messzebbre ne menjünk, a klasszikus arabban is csak három magánhangzó van: a, i, u. Már meg is találtuk az ecuadori őslakosság rokonait?

A felkészületlenség további bizonyítéka, hogy a szerző össze-vissza keveri a nyelvi „bizonyíték”-okat a nem nyelviekkel, mint az archeológiai leletek, a mítoszok stb. Komoly kutatások során ezeket csak szigorúan elkülönítve lehet vizsgálni.

A tudomány működése

A szerző hitelességét megkérdőjelezi, hogy láthatóan fogalma sincs, hogyan működik a tudomány. Úgy képzeli, hogy tudományos eredményekről sajtókonferenciákon, rádióban, tévében számolnak be a kutatók. A valóságban ez nem így van. A kutatók eredményeiket tudományos szakfolyóiratokban közlik: beküldött cikkeknek eleve át kell menniük egy minőségi szűrőn, majd amikor megjelennek, kiderül, hogy a tudományos közvélemény elfogadja-e eredményeiket, vagy sem. Kialakul egy tudományos vita, mely akár évtizedekig is elhúzódhat, végül valamilyen eredménnyel lezárul. Természetesen ismeretterjesztő kiadványokon, újságokon keresztül eljuthat a vita híre a laikusokhoz is, a tudósok interjút adhatnak stb., de a tudományos közéletben, a tudományos vitákban ezeknek semmilyen szerepük nincs. (Tipikusan azon „tudósok” keresik a sajtónyilvánosságot, akiket a tudományos közösség nem ismer el.) A Móricz Jánosról szóló szöveg viszont folyamatosan napilapok tudósításaira hivatkozik.

Az El Telegrafe neve kizárólag ebben a történetben bukkan fel a teljes interneten, a helyes spanyol cím El Telégrafo lenne. Az El Comercio viszont valóban létező quitói napilap.

Hasonlóan naiv elképzelés, hogy a románok által üdültetett tudóscikket ír (persze napilapba). A románok nagyon bután költenék el a pénzüket, ha ilyen módon akarnának elfogadtatni egy elméletet. Ráadásul nem világos, hogy mi céljuk lenne ezzel. Nyilvánvaló, hogy a történehez az ihletet a dákoromán kontinuitás elmélete adta, de ez az elmélet azt a célt szolgálja, hogy igazolja: Erdély földje ősi román föld. De mit igazolna az, hogy a románok Ecuadorból jöttek? Legfeljebb azt, hogy Erdély földjén jövevények. Miért lenne ez jó nekik?

A tudomány erejének aránytalan túlbecsülését mutatja, hogy a szerző azt hiszi: ha az indiánok dicső múltja köztudottá válik, akkor a spanyolok uralma megszűnik. Feltehetően itt annak a mögöttes gondolatnak a kivetüléséről van szó, hogy amennyiben ki tudjuk mutatni a dicső magyar múltat, akkor a szovjet megszállás is megszűnik. Ez az elképzelés természetesen igen naiv.

Mítoszok, toposzok, összesküvés-elméletek

Az írás hemzseg a jól felismerhető mítikus toposzoktól. Közülük talán a legegyszerűbb a kicses barlang legendája. Szintén meseszerű a vastag láva alól sértetlenül előkerülő tekercsek története.

A Kon-Tiki
A Kon-Tiki
(Forrás: Wikimedia commons)

Ezeknél azonban sokkal érdekesebb Thor Heyerdahl utazásának beépítése a történetbe. Heyerdal valóban egy balsafa hajón, a Kon-Tikin kelt át Dél-Amerikából Polinéziába, pontosan azért, hogy bebizonyítsa: Dél-Amerika nyugatról való betelepülése elképzelhető. Csakhogy Heyerdal ezt az utat már 1947-ben, húsz évvel Móricz állítólagos útja előtt megtette! Mi több, hasonló utat az ötvenes évek folyamás többször is megtett Eduard Ingriš, maga Heyerdal pedig papíruszhajón. Móricz 1967-es utazása tehát, ha egyáltalán valóságként fogadjuk el, már nem sok mindent bizonyított.

Összefoglalás

Talán nem érdektelen információ, hogy az írás szerzője ugyanaz, mint az állítólagos Trefort-idézet feltételezett kiagyalója: Hary Györgyné.

Talán ennyi is elég, hogy rámutassunk, milyen logikai bakugrásoktól, tévedésektől és hazugságoktól hemzseg ez a szöveg. Ha netán van is valami igazság benne, azt nehéz kiszemezgetni ezek közül. A nagy rejtélyek nem Dél-Amerikában rejtőznek, hanem Magyarországon. Miért hord össze valaki ennyi butaságot, és miért hisznek olyan sokan neki, miért terjesztik ezeket a sületlenségeket.

Frissítés

Olvasónk, Magdi írja:

Olvastam az ecuadori magyarokról a cikket.lehet, hogy ennek igen egyszerű magyarázata van. Nagybátyám, Hites Kristóf bencés szerzetes mesélte, h Dél-Amerikában vannak magyarul beszélő indiánok. Namármost, ezek az indiánok magyar szerzetesektől tanultak meg magyarul,akik pont ott térítettek meg indiánokat, ennyi.
Sajnos már nem tudnak kapcsolatba lépni nagybátyámmal, aki ezt mesélte, mert ő sajnos meghalt 1999-ben.

Természetesen amennyiben hitelesnek fogadjuk el a magyarul beszélő indiánok létét, akkor ez is magyarázat lehet. Óvatosan azt is hozzátehetjük, hogy talán magyarázatot ad az indiánok állítólagos fehér bőrére is. A többire azonban aligha.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (74):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
8 éve 2010. december 21. 09:30
1 elhe taifin

Ez jó volt!

Vajon ki lehet ez a Móricz János? (ha valóban létezett)

A dakotákról meg itt lehet olvasni:)

moonlightsociety.blogspot.com/2010/06/az-iszonyu-dakota-pofon.html

8 éve 2010. december 21. 09:38
2 Névtelen

Kedves Vera néni!

Ne dőljön be mindennek! Főleg a cikkíró lekezelő stílusának ne. Az "elhiteltelenítés" ( elnézést, borzalmasan hangzó kifejezés, de ez a legpontosabb) régi módszer, az agyonhallgatás sikertelensége után szokták használni.Én is bedőlnék neki, ha nem tudnék Móricz Jánosról évek óta. Ne álljon le, írja be a keresőbe Móricz János nevét.Bőséges anyagot fog találni. Az ecuadori kormány finanszírozta a kutatásokat ( mert az ő tudósaik is hiszékeny amatőrök persze), talál fotókat a fellelt tárgyi bizonyítékokról (amik persze nem léteznek, de ha mégis,akkor a magyar akadémikus majd megmagyarázza, hogy az aranylemez valójában bádogtányér), talál külföldi tudományos elemzéseket, sajtóhíreket., talál a mormon egyház szerepéről is információkat.

Az azóta eltelt kb. 40 év alatt mi történt? Írja be a keresőbe a következőt: Labant Csaba Ecuadorban.

Ő 2005-ben volt ott és kicsit utánanézett a dolgoknak. Kiderül belőle, hogy az "összeesküvés elmélet" elmélet vagy gyakorlat. Ő csak tényeket közöl, nem kommentál.

Még sok mindent talál, de olyan érvelést nem, hogy azért nem lehetnek "fehér indiánok" Amerikában, mert mindenki más mongoloid. Eszerint mi sem vagyunk itt Európa közepén valójában az ázsiai(?) eredetünkkel, mert mindenki más indogermán meg szláv errefelé.

Persze célravezetőbb és kényelmesebb vizsgálat helyett lenézően,a hivatali beosztás és cím előtérbe helyezésével nem létezővé varázsolni a tényeket. Pedig e tudós főknek nagy szerepük lehetne a teljes igazság kikutatásában. Ha valóban az a céljuk.

Még sokat lehetne beszélni erről, de inkább győződjön meg saját maga.

"Ne higyj! Kételkedj, győződj meg, hogy ezután azt mondhasd : én nem hiszem, hanem tudom!

Hitre csak a hamis tanok hirdetőinek van szüksége, hogy ki ne derüljön az igazság.

8 éve 2010. december 21. 09:53
3 El Mexicano

Ezektől a tudománytalan "ősmagyar-elméletektől" én is teljesen ki tudok akadni. Amikor pusztán pár szó összehasonlításával állítja néhány álnyelvész és követője, hogy két nyelv rokon, miközben fogalma sincs arról, hogy mi az a rendszeres hangmegfelelések törvénye és az összehasonlító nyelvtudománynak egyáltalán mik az alapjai. Ilyeneket bárki kitalálhat, akár én is, tessék: a baszk nyelvben, az azték (nahuatl) nyelvben az 'én' névmás "ni", az arabban pedig "ana". Tehát akkor a baszk, az azték, az arab és a magyar rokon nyelvek, nem? Röhej. Sőt! A baszkban még a többes szám jele is -k, a kecsuában pedig -kuna, tehát akkor már tényleg rokonok vagyunk!!! LOL! :))))

Na de viccen kívül! Bármely két nyelv között lehetnek akár szókincsbeli és alaktanbeli véletlen egybeesések, amikor a két nyelvnek semmi köze nincs egymáshoz.

A közép- és dél-amerikai indián nyelvek rokonságát, ha már mindenáron kapcsolatokat keresünk, akkor a legcélszerűbb lenne az kelet-ázsiai nyelveknél keresni, ugyanis antropológiailag is onnan származnak, ahogy a cikk is írja, és még hangrendszerükben is eléggé hasonlóak (aki hallott már kecsuát, kicsit olyan, mint a kínai). Persze, természetesen csupán hangzás alapján rokonítani két nyelvet, szintén hülyeség, hiszen pl. a baszk hangzása is hasonló a spanyoléhoz (nyilván az egymásra hatás miatt), vagy a magyar hangzása a szláv nyelvekéhez, mégsincs semmi genetikai rokonság köztük, még távolról sem.

8 éve 2010. december 21. 09:55
4 Fejes László (nyest.hu)

Kedves Névtelen hozzászóló!

Talán nem olvasta elég figyelmesen a cikket. Az én kérdésem az, hogy hogyan kerülhetnének fehér indiánok Amerikába. Erre logikus magyarázat lenne, hogy odavándoroltak. Az idézett cikk szerint viszont őslakók.

Ön azt állítja, hogy mi itt a Kárpát-medencében ázsiai eredetűek vagyunk. Hogyan egyezteti ezt össze Móricz azon állításával, hogy Amerikából jöttünk.

Továbbá szeretném, ha rámutatna, hogy a cikk szövegében hol és milyen "beosztás és cím" van "előtérbe helyezve. (Gondolom, ha a cikk szerzője nem lenne feltüntetve, vagy a cikk álnéven jelent volna meg, akkor nem mulasztaná el megjegyezni, hogy a cikkíró nem vállalja a véleményét.)

8 éve 2010. december 21. 10:12
5 joeblack

Kedves mindenki

Az eredeti cikk szerint 'beszélgetett velük',nem tudom erre milyen idióta magyarázatot adott volna a cikkíró,mellesleg a 'belák 'törzsről volt szó,akik elbujtak a többi törzs elől is,ővelük csak Juan Moritz találkozott.De ha valaki utánaolvas akkor szerepelt még egy magyar nő a cikkben -a teljesben-aki talált hasonlóságot még más dolgokban is a magyarsággal.Ha már erről cikkeznek ,legalább rendesen olvasson utána,nem ártana kicsit kutatni,az aranylemezekből pár darabot egy pap házimuzeumában meg lehetett találni.Fotók vannak róla, és az expedicióról is.Inkább azon kéne elgondolkodni ,hogy ha Móricz úr talált tényleg valamit,akkor arra mi a magyarázat /és az equadori katonaság miért zárta le a barlangot és ürítette ki?/ ,és most nem az ősmagyarságtudatról beszélek,kötekedni sokkal könyebb mint tudományosan megmagyarázni,!Ez a tipikus magyar hozzáállás.

Csak azt gondoljuk végig ha ez igaz lenne ,a nagy Amerika nem örülne neki-ugye?Mi meg inkább ahelyett hogy utánajárnánk mondjuk a sok okosságot.Erről ennyit.

8 éve 2010. december 21. 10:18
6 JL

A 1970-es években a finn sajtóban egy Finnair-pilóta szerepelt, aki állítólag finnül tudott kommunikálni Dél-Amerikában a kecsua nyelvet beszélő indiánokkal. Nagyobb politikai összeesküvés-elméleteket nem kreált, de adott interjúkat, és évekig meg-meg-látogatta a helsinki finnugor tanszéket, egyre elkeseredettebb hangulatban, mert a hülye nyelvészek nem akarták elfogadni az ő etimológiáit. (Annyi hasonló szó - az nem lehet véletlen!) Később Hannu P. A. Hakola, nyugalmazott egyetemi tanár (jogi pszichiátria), talán ezek alapján is fejlesztette a Duraljan (Suduraljan) -elméletét (dravida-uráli-altaji-japán-"andean" rokonság). Móricz János nincs egyedül.

8 éve 2010. december 21. 10:25
7 El Mexicano

JL: Oké, és be is bizonyította a rendszeres hangmegfelelések törvényét ezekre a nyelvekre nézve? Pl. azt, hogy a finnugor p- a magyarban f-fé változott? Mert a tudományosság ebben lenne, nem pedig a szavak mai állapotukban történő összehasonlításában, az már eleve bukik....

8 éve 2010. december 21. 10:28
8 joeblack

A cikkirónak:

Legyen szives beszélgessen egy-két nyelvésszel,

Ősnyelvekről-nem sok van-

Egyiptológussal a magyar nyelvről

Sumerológussal egyetemben ékírásról

Magyar néprajzosokkal-nem a mocsikákról-népi öltözetek,minták jelentése,ékírás

Esetleg olasz történészekkel akik jobban hisznek a magyar honfoglalás előtti magyarságról mint Ön.És idejárnak hozzánk előadást tartani mert ,a mi tudósainkat nem érdekli a saját történelmünk.

És itt bizonyitékokról van szó,nem a telegraph cikkéről.

Csak a szemet kell kinyitni,és akkor láthatná hogy ne szúrja ki azt.

Nem azért de roppant bosszantó ,miért nem gyűjtötte össze a fellelhető adatokat és azzal együtt kellett volna ide ilyen okosakat írni.Ez igy csak tényferdítés ismét.

Próbálja meg még egyszer többet utánaolvasva.Hátha sikerül.

Sok szerencsét !

8 éve 2010. december 21. 10:30
9 Fejes László (nyest.hu)

@joeblack: A "nagy Amerika" az Egyesült Államok lenne? Valóban, bizonyára ők is úgy gondolják, hogy gazdasági és katonai hegemóniájukat komolyan fenyegetné, ha a reflexíjas magyarok összefognának a mérgezett nyilas indiánokkal.

@JL: Nagyon pontosan írja: "állítólag". A kecsua nyelvek elég jól dokumentáltak, és bármikor összehasonlíthatóak a finnel. A pálya Ön előtt is nyitott, itt a kecsua wikipédia qu.wikipedia.org/, itt meg a finn fi.wikipedia.org/, csak össze kell hasonlítania azokat a szócikkeket, amelyek mindkettőben megvannak. Amennyiben meggyőző hasonlóságokat talál, kérem, írjon erről egy cikket a nyestnek, mi leszünk a legboldogabbak, ha busás tiszteletdíj ellenében mi közölhetjük először felfedezéseit.

8 éve 2010. december 21. 10:40
10 joeblack

Nos az hogy Amerikát miért zavarta irak,vietnám,korea Ön előtt örökre titok marad ezek szerint,Nem azért de ön szerint tuti hogy Magyarországot a Magyarok irányítják?Ha nem akkor válaszolt a saját kérdésére is.

8 éve 2010. december 21. 10:41
11 Fejes László (nyest.hu)

@joeblack: Szabadversét és benne foglalt tanácsait nagyon köszönöm. Talán meg fogja lepni, de nap mint nap több nyelvésszel is beszélgetek, van sumerológus és egyiptológus ismerősöm is, sőt, nem egy magyar néprajzos is.

Felhívnám a figyelmét, hogy Vera néni arról a cikkről kérdezett, amelyik be van linkelve. Amit arról a cikkről leírtam, nem cáfolta. De én szívesen fogok hinni a magyarul beszélő indiánokban, ha egyetlen konkrét bizonyítékot megnevez. Nyugodtan linkelje be a bizonyítékokat, olvasóink biztos hálásak lesznek érte: vagy végre megláthatják az igazságot, vagy ha nem, legalább jól fognak szórakozni.

8 éve 2010. december 21. 10:43
12 Fejes László (nyest.hu)

@joeblack: Szeretném előre figyelmeztetni, hogy amennyiben a Miniszterelnök Úr származását kezdi hozzászólásaiban firtatni, vagy bármilyen más rasszista megjegyzést tesz, hozzászólását kénytelen leszek azonnal moderálni.

8 éve 2010. december 21. 10:44
13 JL

Látom, az irónia nehéz műfaj ;-) . Csak arra akartam fölhívni az olvasók figyelmét, hogy számtalan ilyen nyelvészkedő létezik, és mivel nem ismerik az összehasonlító nyelvtudomány alapjait, mindig ezzel a két érvvel jönnek elő: kölcsönös megértés/megérthetőség ("a mi nyelvünket beszélő emberek tudtak velük beszélni"; "az X szövegeket lehet a mi nyelvünk alapján értelmezni") és/vagy a szavak hasonlósága ("annyi hasonló szó, az nem lehet véletlen" – egyébként ezt a honlapot melegen ajánlom: www.zompist.com/chance.htm ).

Szóval, nincsen egyedül M.J. (Hakola írásait egyébként, sajnos, még egy valaha komolynak szánt tudományos folyóirat is tette közzé, márpedig "Eurasian Studies Yearbook"...).

8 éve 2010. december 21. 11:13
16 joeblack

[TÖRÖLVE]

Felhívnám olvasóink figyelmét, hogy teljes cikkek nem illeszthetőek be kommentként. Amennyiben egy cikkre kívánják felhívni a figyelmet, akkor azt linkeljék. További lehetőség, hogy önálló fórumot nyitnak, ahova egy teljes cikk szövege is beilleszthető, és ahhoz az olvasók további kommenteket is fűzhetnek.

8 éve 2010. december 21. 11:30
18 Tom

Úgy látom a cikk írója(Fejes László) egy igazi,mindig mindenre nyitott és őszinte érdeklődést mutató,valódi "tudós".Számtalanszor bebizonyosodott a történelem során, hogy kizárólag ez az attitűd segíti elő a tudomány és a társadalom fejlődését.

ÉLJEN A FINN- UGOR BARÁCCSÁG!!!

8 éve 2010. december 21. 11:35
19 joeblack

Ön kért bizonyitékokat ,meglepte hogy vannak linkek?

Arról nem tehetek hogy a törölt cikk többet mond mint az öné.

Mondjuk ha mi is törölhetnénk ,az Ön cikke már a kukában végezte volna, emberek hülyítése miatt.SF

8 éve 2010. december 21. 12:01
21 Fejes László (nyest.hu)

@joeblack: Nem értem, mi lepett volna meg. Ön betette a linkjeit, ezzel semmi problémánk nincs. Ön hozzászólásként betett egy cikket, ezt nem engedhetjük meg. De felhívtam rá a figyelmét, hogy a cikket akár oldalunkra is felteheti, akár fórumtémaként. Ott aztán bárki kedvére elolvashatja, kommentelheti, meg lehet vitatni. Nem értem, mi a problémája ezzel.

8 éve 2010. december 21. 12:08
22 Névtelen

@Fejes László (nyest.hu):

Kedves Fejes László!

Nekem úgy tűnik, Ön nem olvasta elég figyelmesen a cikket, de az én hozzászólásomat sem. Miért tűnik úgy? Azért, mert:

1. Hogyan kerülhetnének fehér indiánok Amerikába? Nem tudom! Nem voltam ott! Mint ahogy azt sem láttam a saját szememmel, hogy a tudomány mai állása szerinti afrikai ősünk hogyan jutott el őserdőkön, hegyeken sivatagokon, óriási mocsarakon és óceánokon keresztül Európába, Ázsiába, Ausztráliába, az egész világba. Ahogy azt sem tudom, hogy lett belőle, aki a rekonstrukciók szerint negroid volt, europid, mongoloid, ausztralopid. Tökéletesen helytálló magyarázat még nincs." Csak" a tény: ott van.

Arra sincs bizonyíték, hogy csak ott alakult ki, jött létre az emberi faj. Az ős-Ádám elmélet, pedig azt genetikusok állítják, is inog. Nem én, hanem más tudósok rengetik.

Ha nem találunk tökéletes bizonyítékot arra, hogy a fehér indiánok hogyan kerültek oda, már nincsenek is? Ha Móricz tévedett, mert ő amatőr, a "hivatásos" tudósok miért nem kutatnak legyintés helyett? A bizonyítékok léteznek, azok ott vannak. Akkor tán az elméletet kellene a valósághoz igazítani, nem? Ha vannak fehér foltok-mert bőven vannak- akkor kutatni kellene. Azt mondani, hogy eddig így tudtuk, de újabb tények merültek fel, és ezeket felderítjük.

Nem pedig máglyára küldeni azt, aki azt meri mondani, hogy a Föld nem lapos.

A logikus magyarázat pedig csak egy lehetőség a valóságról, de nem bizonyíték. Számtalanszor kiderült már tökéletesen logikus elméletekről, hogy nem helytállóak.

2. Ha figyelmesen olvasta volna a kis szösszenetemet, láthatta volna az ázsiai eredet utáni zárójelben a kérdőjelet.

Na azt állítom én! Nem az ázsiai eredetet. Megjegyzem a sumért sem és még másokat sem. Mert vannak még egyebek is. Én csak olvasom mások munkáit és a bennük prezentált bizonyítékokat.Mivel nem tudom elolvasni a sumér agyagtáblákat, csak mások tudására kell hagyatkoznom. Ön tud sumér nyelven? Vagy el tud olvasni óegyiptomi hieroglif vagy demotikus írásokat?

Tudja azt látom, hogy az egyik oldal állít valamit,ami ellentmond a hivatalos-tudományos álláspontnak, bőven bizonyít, a másik oldal viszont vagy hallgat, vagy legyint, vagy lesajnál vagy szidalmaz (ilyen is volt!), de nem bizonyít!

Na ilyenkor mi van?

Mi az, hogy őslakó? Aki régebben érkezett oda, mint mások, vagy aki ott alakult ki a föld porából? Mert Móricz arra vonatkozóan is tett kísérletet-sikeresen-hogy az őslakók jöhettek-e máshonnan? Ezt a cikkíró is említi. Valóban Thor Heyerdal végezte a kísérletet személyesen. Én még gyerekkoromban olvastam az erről írt könyvét. Megjegyzem, végzett egy másik kísérletet is, Rá nevű papirusznádból készült hajóval. Az is sikeres volt.

Ha máshonnan jöttek, akkor honnan? Nos, kutakodjon.

Nem tudom, hogy Móriczról csak ebből a cikkből van tudomása, vagy máshonnan is. Ha csak innen, érdemes lenne bővebben utána nézni. Érdekes dolgokat fog találni, melyek legalábbis elgondolkodtatóak.

3. Nem mutatok rá. Ha megteszi, amit javasoltam, -a bővebb tájékozódást, kiterjesztve akár a fizika, energetika,biológia, kvantummechanika, az időben közelebbi történetírásban,stb.-ben-bőven fog olyasmiket találni,amire rá akar mutattatni velem.

Még valami:

Miből gondolja, hogy ilyen vagy olyan szituációban Én mit tennék?

Mert nagyon magabiztosan állítja azt a "Gondolom"-ot. Jobban ismer, mint én magamat? Egyáltalán ismer?

Na látja, ez a lényeg! Ez a mentalitás, hozzáállás. A cikkből is ez sugárzik.

Ha valóban az igazságot akarja megtudni, két dologra felhívnám a figyelmét: nyitottság és alázat. Jesszusom, ezt nehogy összekeverje a meghunyászkodással! Ha mégis, akkor semmit sem ért az egészből.

8 éve 2010. december 21. 12:56
23 Gringo

Kedves 19névtelen!

Úgy látszik teljesen kifogyott minden logikus magyarázatból és bizonyítékból, így elővette a tudással gyengén felvértezettek módszerét és kérdésre kérdéssel válaszolt. Nem tudja ön sem megmagyarázni a fehér indiánok eredetét, tehát előhozakodik más, eddig nem bizonyított, vagy kellőképpen meg nem magyarázott dolgokkal, mondván, ha azok léteznek, akkor bizonyára ez is. Nem, sajnos ez nem így működik. És érvelésben az is elég gyengén áll meg, hogy a másik felet további tanulmányok folytatásásra bíztatja. Nem inkább önre férne ez rá? Hivatkozik valamiféle cikkekre, amiket addig olvasott a témában, csak remélni merem, hogy nem ugyanazokat a sületlenségeket tanulmányozta, amelyeket joeblack linkelt be az imént. Megnéztem az első kettőt, a többitől már el is ment a kedvem. Juan Moritz aki Dänikennel, a másik nagy elméletgyártóval ápolt szoros barátságot - hát ez remek, zsák a foltját. Az első linkhez tartozó cikk a Nexus magazinban jelent meg, a Wikipédia ennyit ír róla: It covers geopolitics and conspiracy theories; health issues, including alternative medicine; future science; the unexplained, including UFOs; Big Brother; and historical revisionism. Itt a link, ha kételkedne: en.wikipedia.org/wiki/Nexus_(magazine)

Ezek lennének a bizonyítékok, vagy az összeesküvés-elméleteken kívül van más is?

8 éve 2010. december 21. 12:56
24 Névtelen

@joeblack:

Kedves joeblack!

Azt a bizonyos magyar asszonyt úgy hívják, hogy Agnes Golenya Purisaca.

Írt könyveket is. Ő aztán tiszta amatőr, ebből következően az általa talált, fényképezett, leírt dolgok nem létezhetnek. Utána nézhet bárki a neten. De megveheti a könyveit is.

Ön azt írja, hogy az ecuadori kormány üríttette ki a barlangot. A 2005-ben ott járt Labant Csabának elmondták az indiánok, hogy a helikopteren érkező és a barlangot kipucoló katonák a n g o l u l beszéltek. Megelőzték az ecuadoriakat?

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/...-/4801

Az eredeti cikk megjelent a Dobogó 2.évfolyam 1. számában, fényképekkel.

8 éve 2010. december 21. 13:08
25 Fejes László (nyest.hu)

@Névtelen: Sok felvetésével egyetértek. Én elsősorban a bizonyítékokat hiányolom. Én még arra sem találok bizonyítékot, hogy a fehér indiánok léteznének. Még egy fénykép sincs, amiről azt mondhatnám, h biztos hamis. ;)

Egyébként meg elnézést kérek, valóban pontatlanul fogalmaztam. Természetesen nem Önről személyesen feltételezem, hogy az anonim cikket kifogásolná, hanem sajnos az a tapasztalat, hogy ha egy érzékenyebb témájú cikk nem a szerző neve alatt jelenik meg, mindig vannak olvasók, akik ebben a szerző alattomos szándékainak bizonyítékát látják. Viszont sajnos továbbra sem kaptam választ arra, hogy milyen "hivatali beosztás és cím" az, amelyről Ön beszél...

8 éve 2010. december 21. 13:12
26 Névtelen

@Gringo:

Kedves Gringo!

Ön tökéletesen igazolja azt, amit a 19. sz hozzászólás 2. pontjában írtam.

Én kérdeztem, bizonyítékokat hiányoltam, hozzáállást kifogásoltam. Erre Ön lesajnál, kioktat, gúnyol, de a Móricz-témában egy fikarcnyi bizonyítékot sem vezet elő.

Ez az egyetlen bizonyíték az írásában, de ez engem igazol. Köszönöm.

Egyébként nekem úgy tűnik, hogy az agyonhallgatás még kb. 40 év után is célravezetőbb lett volna.

8 éve 2010. december 21. 13:34
27 sada

Tisztel Cikkíró!

Tegyük fel, hogy x évvel ezelőtt valaki megállapította, hogy a levegő összetétel: x% oxigén, y% szén-dioxid, z% nitrogén stb.

Erre jön egy kutatás, egy új hipotézissel, ami azt mondja hogy van benne egy hallucinogén anyag, amit az ő műszere ki tud mutatni.

Na ezt a hipotézist kiviccelik, félresöprik, a műszereket tudománytalannak és megbízhatatlannak titulálják. Kik teszik? Akik elfogadták, hogy x évvel ezelőtt már megmondták, hogy miből áll a levegő.

Ezt történt Galileivel is meg Giordano Brunoval is. Fel mertek állítani egy hipotézist, mely szerint a föld gömbölyű és még forog is. Az inkvizítorok kiviccelték, majd eretnekséggel vádolva megölték.

Mi volt a vád alapja? Az hogy korábban már megállapították hogy a föld lapos és a nap kering körülötte. Nem kellett a vádhoz bizonyíték, elég volt a szokásjog egy DOGMA.

Ugye így történt?

Semmelweis Ignáccal is megtörtént az eset, csak már nem középkori módszerekkel.

Most is ez történik. Volt egy kutató aki felállított egy hipotézist, bizonyítékokat mutatott be, az egész világ rá figyelt. Majd valakiknek nem tetszett és inkább viccet csináltak belőle.

Ő alapvetően megcáfolta a hipotézissel a finnugorizmust, ami a cikk írójának kutatási területe. Ha a hipotézisnek van valóságalapja akkor a szláv jövevényszavak hipotézise is kétséges.

Erre a cikk írója mivel cáfolja a hipotézist? A finnugorizmussal és szláv jövevényszavakkal. Ha jól tudom, már Finnországban nem hisznek ebben a mesében.

Egyszer azt hallottam egy nálam jóval bölcsebb embertől aki a témában érdekelt, hogy ha a finnugorizmus tárgyi bizonyítékai egy asztalon elférnének, akkor azt ezt cáfoló bizonyítékoknak 10 szoba is kevés volna.

Működik a régi szabály: OSZD MEG ÉS URALKODJ.

Megosztás és megosztás között és van különbség.

Én köszönöm annak aki a hipotéziseit megosztja.

És szánom azokat aki az embereket osztja meg.

8 éve 2010. december 21. 14:01
28 Névtelen

@Fejes László (nyest.hu):

Kedves Fejes László!

Örömmel olvastam válaszát. Ön korrekt ember, aki megértette mondandómat és szándékomat, nem úgy, mint fogadatlan prókátora.Ön tudja, hogy a vita és a veszekedés nem ugyanaz.

De erre és őrá több szót ne vesztegessünk.

Szóval:

Arkagyij Rajkin szavaival: Válámi ván!

Méghozzá nem is kicsi. Valami, ami számunkra elég fontos lehet. A dolog létezését jónéhány bizonyíték támasztja alá. A kép nagyon hiányos, esetenként hamisítványok is bezevarhatnak, önző egyéni érdekek rácsapnak, de a magyar hivatalos tudomány nem reagál. Sem pro, sem kontra. Nincs kutatás, nincs bizonyítás. Maradnak az amatőrök. Miért? Mit gondoljak?

Reagál a külföld. Tudomány és sajtó. Én érvekkel, bizonyítékokkal alátámasztott cáfolatokról nem tudok. (Ami persze nem jelenti azt,hogy ha én nem tudok róla, akkor nincs is.) Csak hirtelen,halálos csendről. Miért? Mit gondoljak?

Pedig a bizonyítékok egy részéről, illetve azokkal megegyezőkről, hasonlókról más forrásokból, máshonnan jó régóta tudomásom van. Nem Dannikenre gondolok.

A múltunk, a tényleges múltunk feltárása, az igazság megismerése nagyon fontos lenne számunkra.Amelyik nép nem tiszteli a múltját, annyira, hogy nem is érdekli, sőt igyekszik eltagadni, annak jelene sincs, nemhogy jövője.

Hamis hősi múltat költeni ugyanúgy káros. Inkább vagyok szürkébb ősök fényes utódja, mint dicső ősők méltatlan sarja.

De számomra az igazság a fontos. Ma már az is köztudomású, hogy Bécs levéltárában a mai napig ott van az az irat, melyben a bécsi kancellária "megrendeli " az osztrák tudósoktól egy olyan történelem kitalálását a magyarok számára, amelyre azok (Mi) nem lehetnek büszkék.

Miért? Mit gondoljak?

Úgy tűnik, olyan korszak kezdődött, amiben lassan, tétovázva, utat keresve, de kiderül sok mindenről, nem csak a magyar őstörténetről az igazság.No persze nem simán.

A magyar tudósok miért nem vesznek részt ebben? Mit gondoljak?

Folytathatnám, de elég ennyi.

8 éve 2010. december 21. 14:30
29 Fejes László (nyest.hu)

@Névtelen: Úgy vélem, a "magyar hivatalos tudomány" (bármit is jelentsen ez) kapva kapna az alkalmon, ha azt látná, hogy érdemes ilyen kutatásokat folytatnia. Ahhoz pl., hogy az "indián magyarok" nyomába eredjen, sokkal pontosabb adatokra lenne szükség. Pl. hol egy rendes térkép, egy hangfelvétel, egy fénykép stb. Ráadásul, mint arra a cikkben rámutattam, ez az információ annyi nyilvánvaló hazugságba van csomagolva, hogy semmiképpen sem szabad hitelesnek elfogadni. Ha feltételesen meg is engedjük, hogy vannak magyarul beszélő indiánok, ilyen információkra akkor sem lehet alapozni egy kutatást. Ebben az esetben ugyanis a "magyar hivatalos tudomány" (bármit is jelentsen ez) -- szakkifejezéssel élve -- szívatható lenne.

Ugyanez igaz a bécsi levéltárra. Mondjon egy katalógusszámot! Mutasson egy másolatot! Ez a minimum ahhoz, hogy a tudományban elkezdjék komolyan venni.

8 éve 2010. december 21. 14:39
30 Fejes László (nyest.hu)

@sada: Először is felhívnám rá a figyelmét, hogy nincs olyan, hogy "finnugorizmus". Egyébként az egész cikk szövegében nem szerepel a finnugor szó. Ami a szláv szavakat illeti:

1. balin -- A cikk szövegében csak azon értetlenkedtem, hogy Móricz miért nem ezzel hozza összefüggésbe a BALIN (sic) nevet. Mivel nincs jelentősége, h szláv-e, mint a szakirodalom állítja, vagy sem, ezzel nem foglalkozom.

2. kovács -- Azt, hogy ez elterjedt név-e a délszlávoknál, könnyen elenőrizheti a neten. (Ha már az ER forgatókönyvíróinak nem hisz. :) Azt, hogy a kov 'fém'-e, szintén, pl. sk.wikipedia.org/wiki/Kov

Azt, hogy a fém és a kovácsmesterség között lát-e összefüggést, Önre bízom. Azt, hogy a kovács szót magyar elemekből tudja-e magyarázni, szintén.

8 éve 2010. december 21. 14:40
31 sada

@Névtelen:

Van egy nagy hazugság a birtokunkban, amit foggal körömmel védenek és aki ezt megcáfolja félresöprik. Azt mondják rá amatőr, őrült, vagy "vérmagyar". Azért van mert Horger Antalok vannak ma is az MTA élén. Attól amatőr lenne valaki, mert nem nyalta be az egyetemen a hazugságokat. Nem vette be a gyomra. Remélem a közeljövőben nem csak a kommentelők fognak erről vitatkozni, hanem megkezdődik az igazság megkapirgálása.

8 éve 2010. december 21. 14:42
32 sada

@Fejes László (nyest.hu):

Addig is higgyük el, amit Önök tanítanak?

8 éve 2010. december 21. 15:57
33 Annie

@Sada: tudod te egyáltalán, ki volt Horger Antal? szerintem messze nem vagy az ő szintjén nyelvészetből... legalább utánanézhetnél, mielőtt negatív példaként hozod fel.

8 éve 2010. december 21. 16:13
34 El Mexicano

@sada:

A probléma csak azzal van, hogy akik ezt megcáfolják, nem tudományos és bizonyítható módszerekkel cáfolják meg. Hanem egyszerűen nem tudnak elfogadni egy tényt, amit tudományos módszerekkel bizonyítottak be, ezért kitalálnak mindenféle marhaságot. A kérdésem továbbra is fennál a finnugor-elméletet cáfolóknak: hol vannak a rendszeres hangmegfelelések? Tessék, mutassák be! Akár a török nyelvekkel, akár a kecsuával, vagy amelyikkel a magyart rokonítani akarják.

8 éve 2010. december 21. 16:34
35 Névtelen

@Fejes László (nyest.hu):

Kedves Fejes László!

Hogy hol van a pontos hely? Én ugyan nem vagyok tudós nyomozó,ezért egész egyszerűen megkérdezném Purisaca úr feleségét, aki Golenya Ágnes néven született Magyarországon és személyesen járt ott, nem is egyszer. Csak nem felejtette el, hogy hol volt?

Fényképek? Még az interneten is van egy jó rakással, kétlem, hogy ha valaki keresi, nem tudná megtalálni a készítőket. De Móricz operatőrének is utána lehet járni.Persze csak akkor, ha valaki valóban akar.

A nyelvészeti vitába nem megyek bele, nem az én asztalom.Ebbe a csapdába nem sétálok be.Csak azt tudom, hogy Csizmadia úr is minden nyelvészeti diploma nélkül beszélt velük. Lehet, hogy pont azért sikerült neki? Ja , laikus létemre én már hallottam, más vonatkozásban olyat, hogy egy egész nép nyelvet cserélt. Én nem tudom, igaz -e?

Viszont a tágyakba nem lehet belemagyarázni.Azok makacs dolgok.Vannak.Már amiket nem sikerült eltüntetni. Igaz, ha valaki hátat fordít nekik, akkor valóban nem láthatóak. Akkor rá lehet mondani a "nyilvánvaló hazugságot".

A magyar paraszt erre mondja: Nemakarásnak nyögés a vége.

Kérdezzen meg bármilyen , terepen kutatót, hány kudarcra esett régebben egy siker? Ma már rengeteg új műszer van, ami ugrás szerűen növeli az eredményességet. Ezt lehet szívatásnak is nevezni. Hozzáállás kérdése.

Úgy látom, ez az egész csak süketek párbeszéde.

Ez is ismerős.

A cikk egyébként már le is került a Hírstartról. Kellett a hely a trendi hajformázókról szóló cikknek, meg néhány hasonlónak? Mert az fenn van.

No komment

8 éve 2010. december 21. 16:37
36 Fejes László (nyest.hu)

@sada: Nem kell semmit hinni. De jó lenne legalább egy kicsit megérteni, amit mondunk, mielőtt gyalázkodnak.

8 éve 2010. december 21. 16:41
37 gyuri67

Igaz, hogy a világot az Isten teremtette, de már előtte pár száz évvel magyar tudósok kisérleteztek rajta. A cikkhez ez a tudományos véleményem. A 117-éves netező Marinénire hivatkozom.

8 éve 2010. december 21. 16:42
38 Névtelen

@Fejes László (nyest.hu):

Elnézést, elfelejtettem:

A bécsi levéltár! Nos dr. Kiszely Istvánt kérdezze meg, ő találta meg, ezt több írásában és előadásában is említi. A dokumentum keletkezésének ideje 1821.

Az említett úr egyébként A magyar Tudományos Akadémia tagja, sőt elnöke is volt, amíg ott nem hagyta. Kérdezze meg tőle, miért tette.

8 éve 2010. december 21. 16:48
39 Fejes László (nyest.hu)

@Névtelen: A magyar tudományosság előtt nagyon sok komoly feladat van. Emellett nincs kapacitás ilyen bizonytalan információk ellenőrzésére.

Arra pedig, hogy mi van a Hírstarton, semmiféle befolyásunk nincs.

8 éve 2010. december 21. 17:21
40 Fejes László (nyest.hu)

@Névtelen: Nincs az a magyar kutató, aki beállítana a bécsi levéltárba, és azt mondaná, hogy kéri az 1821-ben keletkezett iratokat, mert meg akar találni valamit. Miért? Mert bolondnak néznék. Ha Kiszely talált valamit, akkor méltóztassék pontosan megadni, hol találta, pl. katalógusszám oldalszám stb.

Egyébként Kiszely sosem volt az MTA elnöke: hu.wikipedia.org/wiki/Kiszely_Istv%C3%A1n_%28antropol%C3%B3gus%29 -- ezt még ő maga sem állítja: istvandr.kiszely.hu/eletrajz.html Ezek után nem kérdezem, meg tőle, miért hagyta ott sosemvolt elnöki székét. Önnek viszont köszönöm, hogy ilyen meggyőző példával illusztrálta, miért nem mennek utána a kutatók mindenféle híreszteléseknek.

8 éve 2010. december 21. 17:38
42 tenegri

@Névtelen: Kiszely István az MTA tagja és elnöke? Ez nekem valami új :) Még ő maga sem tud róla: istvandr.kiszely.hu/eletrajz.html

Ettől függetlenül lehet azután nyomozni, amit Kiszely látott, csak nem érdemes. A tudós többek között attól tudós, hogy munkáját, állításait és forrásait pontosan dokumentálja, nem beszél a levegőbe, ha tudományos közleményt ír. Ha épp nem tudományos közleményről van szó, akkor persze mindenki azt ír és mond amit akar minden forrásmegjelölés nélkül is akár, viszont az ilyen megnyilvánulások nagyjából semennyire sem számítanak a tudományban (egy tudóstól sem).

Az pedig sajnos kivitelezhetetlen javaslat, hogy minden új (ráadásul az adott szakterületnek esetleg nem is szakértője általi) felvetésnek alaposan, akár évek munkáját rászánva járjon utána a tudomány, minden részletét ellenőrizze, csak hogy aztán kimondhassa, hogy az egészből akár egy szó sem volt igaz. Ilyesmire senkinek nincs se pénze, se kapacitása, se kedve. Ha egy hülyeséget kitalálni X energia és idő, akkor azt mindenki (beleértve a laikusok) igényét kielégítve cáfolni 1000 X idő és energia, már ha egyáltalán lehetséges a dolog. A tudományban alapvetően az új ötletek felvetőire hárul a bizonyítás feladata, s nem másokra a cáfolaté - annál is inkább, mert számos ötlet megcáfolhatatlan (egyúttal persze bizonyíthatatlan is), pedig a tudományosság egyik fő kritériuma a cáfolhatóság. Szóval az nem működik, hogy bedobunk valamit, aztán a "tudomány" ugorjon és foglalkozzon vele - ha meg nem teszi, akkor az agyonhallgatás, hozzá nem értés, összeesküvés és gonosz konspiráció. Lehet új dolgokkal előhozakodni, de akkor azt megfelelő tudományos módszerrel és apparátussal felszerelve kell tenni. Pl. nem olyan rég hozakodott elő egy nyelvész az amerikai indián na-dene nyelvcsalád és a szibériai ket nyelv rokonításával, ami a nyelvrokonításban mindenképpen meredek elképzelésnek számít (legalább annyira, mint pl. a sumért a magyarral összehozni), hisz olyan időtávlat ellenére vél kapcsolatot felfedezni, amely nem jellemző a történeti összehasonlító nyelvészetben - mégsem hülyézik le, publikálják a művét és komolyan veszik, mert mindezt a tudományosság követelményeinek megfelelően vezeti elő. Tudós ember addig nem hozakodik elő nyilvánosan a kutatásai eredményével, amíg azt nem tudja tudományos igénnyel alátámasztani és dokumentálni - még akkor sem, ha ő maga 100%-ig meg van győződve az igazáról. Másként csak komolytalanná teszi magát. Szóval az út mindenki előtt nyitva áll, s a tudományos világ hidd el örömmel fogadja az újdonságokat,

8 éve 2010. december 21. 17:40
43 anokó

Nagy örömömre szolgált, hogy ezt a mókás és ingyenes játékot végigolvashattam. Köszönöm a szellemes hozzászólásokat,amelyek alátámasztják tájékozatlanságomat a témában.

Remélem jók az értesüléseim és hamarosan lezárhatjuk a Finnugor elmélettel kapcsolatos vitát. Amennyiben igaz az a hír, hogy a Finn -Magyar és az Ugor - Magyar szótárak összefésüléséből összeállításra kerül az első FinnUgor - Magyar szótár. Ebből biztosan

kiderül , hogy az összehasonlító nyelvészet segítségével bizonyítható-e

nyelvrokonságunk.

8 éve 2010. december 21. 17:52
44 Roland2

A fehér indiánokhoz: én eléggé szkeptikus vagyok mindenféle "alternatív" "forradalmi" elmélettel kapcsolatban, mely görcsösen szeretné megcáfolni a nyelvtudomány vagy történettudomány elfogadott és BIZONYÍTOTT elképzeléseit.

Ugyanakkor ennek a "fehér indián" dolognak valóban van/lehet alapja:Még régebben volt egy film (talán a Duna Tv-n) a chachapoya indiánokról,és említették benne,hogy egyes chachapoya múmiáknak vörös és szőke hajuk van (sőt mutattak is vörös hajú múmiát),valamint egyes spanyol források is említenek világos bőrű és világos hajú indiánokat.

A chachapoyákról itt lehet olvasni:

en.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas_culture

Hogy hogyan mutathatnak egyes indián múmiák europid vonásokat,azzal kapcsolatban több spekuláció is született (vikingek,föníciaiak,kelták,stb.),és természetesen egyiket sem lehet bizonyítani.

Tehát csak ennyi minimális alapja van az idézett cikknek.

8 éve 2010. december 21. 18:21
45 Roland2

Úgy emlékszem ezt adták a tv-ben (persze ez csak egy részlet):

www.youtube.com/watch?v=9-h2sbvn5eU

Itt mutatnak képeket szőke múmiákról (az elhangzottakat viszont nem feltétlenül kell készpénznek venni):

www.youtube.com/watch?v=k3deqbKmSKw

www.youtube.com/watch?v=1daDWSQEA2k&NR=1

8 éve 2010. december 21. 18:48
46 Névtelen

@Fejes László (nyest.hu):

A 36.-hoz:Ha jól értem, akkor ez köznyelven azt jelenti, hogy ilyen marhaságokkal nem foglalkozik a "magyar tudományosság".

Érvek helyett.

Erről beszéltem. A tekintély mögé bújásról.

A 37.-hez: Miért velem akar üzengetni Kiszelynek? Miért nem egyenesen őt kérdezi? Hátha én hazudós vagyok? Azt várja, hogy Kiszely legsürgetőbb dolgának tekinti, hogy Önt megkeresve meggyőzze? Nem hinném, hogy megkeresésre ne válaszolna. Vagy megint a presztizsféltés? Ez sem egyedi eset lenne.Ön tudja a választ.

Az akadémiai elnökség. Hát igen .Bocsánatot kell kérnem. Nem volt teljesen korrekt, de bejött. Ugyanis direkt volt. Vétettem egy, a témánk szempontjából teljesen lényegtelen, apró hibát.Erre Ön rögtön ráharap, felfújja, ám az általam írt konkrét, témabeli dolgokról egy betűt sem ír. Viszont megsemmisítő lenézéssel helyettesíti a témabeli, nemlétező érveit. Hát csak kibújt a szög a zsákból.

A Kiszelyről beillesztett linkjei után ítélve nagyon is ismeri a munkásságát. Ebből következtetve tudatosan teszi, amit tesz.Ne értsen félre: nem sértegetni akarom . Tényt állapítok meg.

Az utolsó két írásával az én véleményemet támasztja alá.Köszönöm.

Most pedig megyek, és megmondom a gyerekeimnek, hogy a finnek hülyék, mert 2003-ban (bocs, ha nem pontos az időpont) átírták a tankönyveiket olyan értelemben, hogy finn-magyar barátság van, de rokonság nincs.

Azt reméltem, hogy majd Ön konkrét érvekkel alátámasztva majd elmondja nekem az igazat, mert már nagyon szeretném tudni.

Hát, tévedtem. Kár.

8 éve 2010. december 21. 19:00
47 Névtelen

@tenegri: Köszönöm az írását , kedves tenegri.

Valami ilyesmit vártam Fejes úrtól.Ugyanis nem az ellenérvekkel és a higgadt, tárgyszerű vitával van bajom, hanem az érvtelenséggel, stb. Nem akarom ismételni magamat.

De valaki magyarázza már el, méghozzá hihetően, hogy mi az igazság és miért az.

A többi smanca. Nem akarom elhinni9, hogy csak ennyire képesek.

8 éve 2010. december 21. 19:15
48 Névtelen

@Roland2: Kedves Roland2!

Én is láttam a tévében ilyesmit. Csak azok a teljesen eropid vonású, vörös-szőke hajú ,igen jó állapotú múmiák - ha jól emlékszem, tán 14 volt - az ázsiai sivatagokból kerültek elő. Elég részletesen mutatták a kínaiak által végzett, majd az európaiak bevonásával történt vizsgálatokat. Sajnos, már nem emlékszem, hogy mikor és melyik adón láttam, de nem hinném, hogy csak én láttam egyedül. Érdekes volt. Kár, hogy azóta semmi újat nem tudok a dologról, pl. volt-e DNS vizsgálat, ha igen, milyen eredménnyel? Érdekelne a dolog.És ha nem hamisítvány az egész, lehet-e ősszefüggés az Amerikában találtak és ő közöttük? Vagy ez esetben is fontosabb dolgai vannak a tudománynak?

8 éve 2010. december 21. 19:16
49 Gringo

Beszéljünk már kicsit arról is, hogy Dobogókőn van a föld szívcsakrája! Persze kizárólag tudományosan!!!!!

8 éve 2010. december 21. 19:35
50 Névtelen

@Gringo:

Ezt megkérdezték a Dalai Lámától, amikor itt volt nemrég Pesten.

Jót derült rajta, és nagyon kultúrált, ám határozott választ adott a kérdésre.

Egyébként véletlenül tudom, közvetlenül a forrástól, hogy hogyan keletkezett ez a tévhit, amit a - az én megfogalmazásomban megélhetési ezoterikusok, az övé szerint ezoplázások- persze felkaptak és életetet leheltek a dologba, mert jó pénzt lehet csinálni belőle .

8 éve 2010. december 21. 20:08
51 Fejes László (nyest.hu)

@Névtelen: 35-ben hamis információkat adott (tudatosan vagy sem), ezeket 37-ben megcáfoltam. Erre 43-ban azzal vádol, hogy 1. én "lecsaptam" a hibájára (hagytam volna említetlenül, hogy aztán Ön vagy más azzal vádoljon, hogy azt sem tudom, ki az a Kiszely? :); 2. azt állította, hogy nem válaszoltam a kérdésére, holott pontosan megmondtam, mi kell ahhoz, hogy komolyan vegyem Kiszely állítását, és utánajárjak.

Szeretném szíves tudomására hozni, hogy a tudományos életben nem az a norma, hogy valaki szétkürtöli, h talált valamit, aztán akit érdekel, kérdezze meg tőle, h hol. Ha Kiszely tényleg talált volna valamit, már rég publikálta volna a megfelelő helyen, és akkor joggal élvezhetné diadalát, ilyesmiről azonban szó sincs. (Egyébként gratulálok következtetéséhez: megtalálom a neten Kiszely életrajzát, TEHÁT kitűnően ismerem a munkásságát. Bravisszimó!)

Bár továbbra sem közölte, milyen "beosztás és cím" az, amit a cikkben előtérbe helyeztem, most mindenféle tekintély mögé bújtam. Először is, semmilyen tudományos intézménynek nem vagyok a szóvivője. Én egy egyszerű praktikus okot mondtam arra, hogy miért nem foglalkoznak komoly kutatók ilyenekkel.

Amit nem értek, hogy miért hivatkozik a 47-ben a Dalai Lámára. Először is, egy külföldiről van szó, akinek nyilvánvalóan az az érdeke, hogy a magyaroktól elvegye a dicsőséget. És még csak nem is keresztény! Miért van az, hogy a kutatók mentesülnek annak megvizsgálása alól, hogy Föld szívcsakrája Dobogókőn lenne? Miféle kivételezés ez? Ha egyszer vannak, akik ezt állítják, akkor ezt is meg kell vizsgálni, nemdebár? Mert mi van, ha tényleg ott van? Vagy ha nincs is ott, lehet, hogy találunk egy arannyal teli barlangot! Vagy Attila sírját! Na persze, egyszerűbb legyinteni, és nagyképűen lenézni azokat, akik nyitottak!

8 éve 2010. december 21. 20:22
52 tenegri

@Névtelen:

Örülök, ha elégedett volt a hozzászólásommal, bár mivel Fejes László is voltaképp ugyanazt írta, így vele is elégedett lehetne :) Ami a finn tankönyveket illeti, az egy népszerű, ám alaptalan városi legenda :)

8 éve 2010. december 21. 20:57
53 Roland2

@Névtelen: Kedves Névtelen

Nem igazán értem,hogy a tarim-medencei múmiák hogy kerültek szóba,mivel a cikk a dél-amerikai indián népekről szól.(egyébként nem átverés,valóban több europid típusú több ezer éves múmiát találtak Kínában,ami nem is meglepő,mivel a mai Nyugat-Kína területén több indoeurópai nép is (szogdok,tokhárok,szkíták,stb) élt,így annyira nem is meglepő a felfedezés.És nem,nem rokonaink :) : en.wikipedia.org/wiki/Tarim_mummies , www.youtube.com/watch?v=1fduj0gtm9U&feature=related , www.youtube.com/watch?v=TkOcuzDCX-U )

A finnek meg nem írtak át semmit a tankönyveikben,a finn diákok is tanulják a finnugor nyelvrokonságot,esetleg azt említheik meg,hogy nincs (közelebbi) genetikai rokonság a két nép között (de a magyar tankönyvek is csak nyelvrokonságról írnak ,nem etnikairól vagy genetikairól).Egyébként Ön elolvasta azt a két linket amit régebben belinkeltem (Töriblog) ?

8 éve 2010. december 21. 21:51
54 Névtelen

@Roland2: Kedves Roland2!

A tarim-medencei múmiák - mint írtam, én már elfelejtettem a helyszínt, kösz a kiigazítást - nem kerültek szóba. Csak bennem ötlött fel, hogy mintha lenne hasonlóság a két dolog között. Kérdéseket fogalmaztam meg, és Öntől kaptam is néhány normális választ.

A begépelt linkjeiről: Megvallom, még csak az egyiket, a másodikat tanulmányoztam át,mert nem tudok egész nap a gépnél ülni. Igen korrekt, pártatlan, indulatoktól mentes, valóban az igazság közlésének szándékával készült írásnak tűnik számomra. A tartalmával hadd ne foglalkozzak most, mivel még nem végeztem vele, úgyhogy még nincs kérdésem. Majd lesz. De máris tanultam azért belőle.Mivel Ön nálam jóval tájékozottabnak tűnik a témában, szívesen fogadnék még hasonlókat. Tán egyszer viszonozhatom olyan területen, amihez én értek jobban.

A finn tankönyvekről: én is csak , mint Tenegri írja, városi legenda szintjén hallottam. A genetikához lényegesen többet értek, ez az oldala nem is téma számomra, de gondoltam, egy újabb sortűz kiváltására jó lesz. Nem jött be , Fejes úr ezzel nem foglalkozik.

Várom az újabb infókat. Előre is köszi.

8 éve 2010. december 21. 23:04
55 Névtelen

@Fejes László (nyest.hu):

Hüha! Csak nem dühös? Igaza van! Földet reám!! De tudja miért írtam így? Mert -Cyrano de Bergerac szavaival élve - " Mondhatta volna szebben, kis lovag.

Mint Tenegri, vagy Roland2. Vagy éppen a Dalai Láma.Aki a számára megmosolyogtató kérdésre oly módon válaszolt,hogy ne sértse meg a tudásban nála gyengébb kérdezőt , és mégis a valódi véleményét közölje. Van különbség, nem?

De úgy tűnik, hogy Önt valójában nem is az igazság érdekli. Ön csak győzni akar, letaposni, földbe döngölni. Kit érdekel ez a Móricz?

Milyen lelke van Önnek? Bezárja magát a saját Poklába.Sajnálom Önt. Tényleg.

Hogy jön ide a Dalai Láma? Hát Gringo két sorral előbbi szellemes beszólására. Amiben egyébként igaza van.Már tiszta irónia. Volt eddig.

Nem hivatkoztam rá.Egy tényt közöltem. Nem a véleményemet. Ezt Ön, aki anyanyelvünk szakavatott hozzáértőjének tűnik, fel kellett, hogy fogja, meg kellett, hogy értse.

Ön azt írja, hogy hogy " egy külföldiről van szó, akinek nyilvánvalóan az az érdeke,hogy ........

Hát én semmi ilyesmit nem írtam. Akkor ez csak az Ön véleménye lehet. Szóval a külföldi alacsonyabb rendű? Valamint ha külföldi, akkor csak gonosz lehet? Csakis, mint például Calcuttai Teréz anya, vagy Albert Sweizer. Az nem létezhet, hogy egy ember, függetlenül a nemétől, etnikai vagy egyéb hovatartozásától érdek nélkül, vagy éppen saját érdekei ellenére az igazi meggyőződését mondja, Ön szerint? Hát, mindeki saját magából indul ki.

Nem is keresztény! Akkor alsóbbrendű? Mert nem annak az egyháznak tagja, mely a múltban a legfőbb elve, a szeretethirdetése ürügyén embermilliókat gyilkolt le, kínzott meg, döntött testi-lelki nyomorba?Ha egyszer alkalmam nyílik rá, majd megkérdezem Őszentségét.

Nem is tudtam, hogy a kutatók mentesültek a Föld szívcsakrájának vizsgálata alól.

Azt sem tudtam, hogy vizsgálni írattatott elő nekik. Azt sem tudtam, hogy a kutatók -tudósok? - szerint léteznek csakrák. Ha vannak, tudtommal csak embernek vannak. Ha vannak. Akkor, ha a Földnek is vannak, a Föld is élőlény kell, hogy legyen?! Netán, még tudata is van? Mert az embernek van. Bár ebbéli hitemben néha megingok.

És ezt deklarálta az MTA? Így kellett lennie, ha egyszer felmentés kapódott.Előtte kellett lennie kötelezettségnek.

Bár a Föld pólusváltásáról sem hallott senki, amíg Drunvalo Melchizedek közre nem adta, úgy a 80-as évek tájékán.Azután az 1999-ben magyarul is megjelent könyve révén itthon is tudomást szereztünk róla. A tudomány még csak nem is legyintett rá. Ma pedig a geológusok nemcsak a jelenség létét bizonyították be, hanem azt is, hogy már jó néhányszor meg is történt a Föld életében. Hogy mik vannak?!!

Szóval Fejes Úr ! Csak óvatosan azzal a gúnnyal. Mert az utolsó három mondatában már csak arra futotta. Arra is csak valami silány fajtából.

Tényleg sajnálom magát . Sosem lesz boldog, megelégedett ember.

8 éve 2010. december 22. 09:18
56 bithei.niyalma

Szerintem teljesen felesleges olyan emberekkel vitatkozni, akik a tudományt úgy művelik, mint a vallást, bizonyítékok hiányában csak a hitre tudnak támaszkodni. Ezekkel az emberekkel teljesen felesleges és hiábavaló vitatkozni. Legjobb egyszerűen figyelmen kívül hagyni őket.

Egyszer megkeresett egy "tudós" (gépészmérnőkből átvedlett ősmagyarkutató), hogy mivel úgy hallotta, hogy sokat voltam Belső-Mongóliában, küldjek neki ottani mongolokról fotókat, mert ez alapján is be akarja a mongol-magyar rokonságot bizonyítani(!).

Most komolyan, érdemes ezzel foglalkozni? Nem.

8 éve 2010. december 22. 09:58
57 elhe taifin

@bithei.niyalma:

teyimü teyimü.

8 éve 2010. december 22. 10:12
58 Fejes László (nyest.hu)

@bithei.niyalma: Szerintem egy ilyen cikk olvasói között lehet 5-10%, aki tisztában van mindazzal, amit a cikk leír. 1-2% bizonyára maga is meg tudná írni. Van aztán 5-10%, aki nem érti meg a cikket, és nem is akarja megérteni. Tulajdonképpen mindkét kategóriáról elmondható, hogy nekik felesleges írni.

De lehet becslésem szerint kb. 80%, aki tényleg nem ért hozzá, nem tudja, mit higgyen. Ha fel is ismer bizonyos gyanús motívumokat egy ilyen cikkben, mint amelyről ez szól, nem annyira magabiztos, hogy ezek alapján azonnal elutasítsa a cikk alapvető állításait. Ha nem is hisznek a cikknek, de az érdekli őket, hogy a kutatók miért nem járnak alaposabban utána a dolgoknak, miért utasítják el az ilyeneket csípőből. Elsősorban nekik szól ez a cikk.

8 éve 2010. december 22. 11:33
59 bithei.niyalma

@Fejes László (nyest.hu): nem a cikkre, hanem az egyik hozzászólóra gondoltam

8 éve 2010. december 22. 15:17
60 Qedrák

Többször szóba került a cikk kapcsán folyó vitában Kiszely István, és az őstörténetünk kitalálására vonatkozó történet.

Ez az idézet a Google keresése szerint nagyjából 2008 elején került be a világháló forgalmába. Mindegyik tudósítás Kiszely István előadására hivatkozott.

A Duna TV 2009. április 25.-én vetített Őstitkaink című műsorában elhangzottak szerint II. József 1821-ben adott utasítást az osztrák történészeknek, hogy találjanak ki olyan őstörténetet a magyaroknak, amire nem lehetnek büszkék. Az adás itt látható:

www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=552491&pid=704062

A fentebbi mondat a régebbi videóformátumnál a 41:29 látható, feliratként, beágyazva Kiszely mondandójába. (Ha esetleg nem ott lenne a műsorban, akkor kész vagyok korrigálni, ugyanis jelen hozzászólásom egy régebbi, index fórumos hozzászólás alapján született meg).

Ennek alapján erősen gyanítható az, hogy az egész egy kitaláció, különben nem hangozna el olyan butaság, hogy II. József 1821-ben

(!!) leiratot készített. Hogy nem csak én láttam ezt a műsort ilyen formában, arra jó bizonyíték az, ha a Google-ben a 'II. József', '1821', 'őstörténet' kulcsszavakkal végzünk el keresést. Sok helyen szintén idézik a II. József-féle 1821. évi rendelkezést.

Az ominózus mondatok az előadáson kívül vélhetően a Kiszely István által írt Eleink lakomái című munkában lehetnek benne. Egyetlen helyen találtam egy hivatkozást is Kiszelyre az ominózus idézet kapcsán:

www.magyarrovas.hu/files/Tortenelemirasunk_kettossege_web.pdf

Itt azonban számomra nem világos, hogy a II.30 megjelölés melyik Kiszely munkára vonatkozhat. Ha esetleg ki tudom nyomozni, akkor egy újabb hozzászólás keretében megírom azt is.

8 éve 2010. december 22. 16:05
61 elhe taifin

@Qedrák:

Ezt a hozzászólást érdemes lenne bemásolni a töriblog vonatkozó bejegyzéséhez is:

toriblog.blog.hu/2009/03/17/mitoszok_nyomaban_i_a_habsburgok_es_a_ma

8 éve 2010. december 23. 12:58
62 Qedrák

@elhe taifin:

Végül is betehetem oda is, bár a cikk megemlíti Kiszely 1821-es hakniját.

Időközben megnéztem az Eleink lakomái című munkáját, és abban sajnos ez az állítólagos bécsi levéltárban megtalált leirat nincs benne. Legalábbis én nem találtam, pedig az internetes híradások alapján ezzel kötöttem volna (A könyv direkt módon nem is foglalkozik az őstörténettel).

Nem találtam meg itt sem:

istvandr.kiszely.hu/ostortenet/index.html

és ennek a munkának a 2009-es bővített kiadásában sem.

Elképzelhető persze, hogy én kerestem rosszul, de szerintem ennek az állítólagos 1821-es levéltári forrásnak az elérhetőségét Kiszely még sehol nem publikálta. Talán érdemes lenne levelet írni neki ez ügyben, hátha válaszol.

7 éve 2012. április 13. 19:58
63 Laca

Tisztelt Fejes Lászó! Én szégyenlem magam, hogy magyar ember tollából ilyen írás kikerülhet. Sajnálattal tapasztalom, hogy milyen sikeres volt a szász év előtti demagógia a magyarság eredetével kapcsolatban. A magyarul beszélő indiánok eredetét lehet kutatni és értékelni, hogy rokonságnak lehet-e nevezni ezt a kapcsolatot nem tudom. Ezzel kapcsolatban azonban csak egy kérdés merült fel bennem: Miért állítana ilyet valaki, ha ott járt és nem tapasztalt ilyet? Ezt csak bulvár újságírok szokták tenni. Mindenesetre aki még mindig nem tud egyéb gyökérből indulni, mint a finnugor rokonság hazugságából, annak nem szabad ilyen témában nyiklvánosság előtt megnyilvánulni! Az senkit nem zavar, hogy a finnek nem tartják ezt a rokonságot?! Tisztelettel: A magyarság mindig a Kárpát-medencében éltés keleti irányba, majd onnan vissza folyamatos volt a vándorlás. Források: Papp Gábor, Grandpierre K. Endre, stb. Kérem Önt és a kedves fórumozókat, szíveskedjenek bővebben tájékozódni a témában, különben nincs esélye a magyar dicsőség újjászületésének!

Tisztelettel:

Pintér László

7 éve 2012. április 13. 20:07
64 Fejes László (nyest.hu)

@Laca:

Tisztelt Pintér László!

Nagyon jó kérdéseket tesz fel! „Miért állítana ilyet valaki, ha ott járt és nem tapasztalt ilyet?” Valóban jogos kérdés, hogy egyesek miért hazudoznak, mint a vízfolyás. Például azzal kapcsolatban, hogy „a finnek nem tartják ezt a rokonságot”. www.nyest.hu/renhirek/nem-tanitjak-a-finnugor-rokonsagot-finnorszagb

De engem például az is érdekelne, hogy aki maga is bevallja, hogy még a leírtak fényében sem képes arról dönteni, hogy „rokonságnak lehet-e nevezni ezt a kapcsolatot ”, az honnan veszi a bátorságot ahhoz, hogy más embereket demagógnak, állításaikat hazugnak nevezze, illetve megkérdőjelezze bárkinek azon jogát, hogy véleményét a nyilvánosság előtt elmondhassa.

Én azt tanácsolnám, hogy mielőtt másoknak tanácsokat osztogatna, kövesse saját tanácsát: tájékozódjon! A magyar dicsőség újjászületését (?) ugyanis az segítheti elő, ha tisztán látunk, és ennek köszönhetően értelmes döntéseket tudunk hozni, nem pedig az, ha mindenféle képzelt dicső múltat eszkábálunk össze magunknak.

Tisztelettel:

Fejes László

7 éve 2012. április 13. 20:36
65 doncsecz

@Laca: Tisztelt Pintér László Úr!

Azt kell mondjam, hogy az Ön által hazugságnak titulált finnugorizmus tudományos kutatások sorával lett alátámasztva, míg ennek a magyar-indián mesének semmilyen különösebb tudományossága és igaza nincs, úgyhogy a kettő közül a finnugor mivolta a magyarnak inkább valószínűbb, de több igazabb mint az ecuadori magyaroknak.

Amint Fejes úr is elmondja, hogy a magyar dicsőség visszaszerzése, az újjászületés a tisztán látásból állhatna. Mert a magyarok eddig is nagy dolgokat vittek végbe, nem ebből kell a múltat csinálni, mert ennek csak egy célja van, hogy a magyarok a világ minden más nemzete feletti felsőbbrendűségének az igazolása, mert a magyarok mindenre képesek voltak, a Marsról vándoroltak le, stb. A többi meg ezt nem tette.

Ezekkel a csökevény izékkel megyünk át Trianonhoz, meg az összes többihez. Hosszú távon meg a kemény mag mondja azt, hogy a magyar világuralomra termett, korábban pedig más népeket vádolt világuralomra töréssel.

Pintér László úr, most Magyarországon az folyik (de tudom bizonyítani, hogy folyt már 1920-at megelőzően és azt követően is), melyet annyiszor emlegettek néhány az országgal szemben álló szomszédos nemzettel kapcsolatban: a történelemhamisítás. Ne féljünk kimondani, ez sajnos az.

Tisztelettel!

7 éve 2012. április 13. 23:30
66 LvT

> Ezek közül néhánynak nem sikerült a neten nyomásra bukkanni: ilyen a cahari és a cayapak. Az utóbbi név különösen furcsa, hiszen az elején c, a végén k jelöli a k hangot

A szövegben a <Cayapak> mellett a <Cayapas> alak is szerepel: ez utóbbi a <cayapa> (magyarosan: kajapa) népnév spanyol/angol többes száma, a <cayapak> pedig szerintem ennek a többes számnak a suta átültetése magyarra. A kajapa (avagy chachi–csacsi, saját népnév: tʃatʃilʲa–csacsilja, saját nyelvnév: tʃaʔpala:tʃi–csapalácsi) nyelvet a Siposs András (vö. Világ nyelvei ill. Az indián nyelvek) a paez nyelvtörzs barbako családjába sorolja. Ugyanennek a nyelvtörzsnek a tagja a cikkben említett mocsika nyelvcsalád is. Van némi adat róla a Wikipedián [1], eszerint így számolnak 1-től 3-ig: <main>, <pellu>, <pema>. Ez nem kifejezetten érthető magyarul.

A <Cahari> mellett az eredeti szövegben van <Canari> is. Véleményem szerint ezek azonosak, és egyben a <cañari> (magyarosan: kanyari) indián törzsnév elgépelései. A kanyari Siposs szerint a mocsika családba tartozó nyelv, a cikkben említett puruhá (Sipossnál: puruhua, magyarosan: puruva) rokona, és ugyanúgy kihalt [2]. Mások ezt a két nyelvet is a barbako családba sorolják. Ha ez utóbbi az igaz, akkor a kajapa példa mutatja, hogy az alapszókincsben nincs egyezés a magyarral. Ha viszont mocsika nyelvek, akkor közeli rokonuk, a csimu (chimú, yunca, yunga, avagy a szűkebb értelemben vett mochica) jobban dokumentál. Ebből a nyelvből megtalálhatók bővebb nyelvi szemelvények [3], amelyek nem hajaznak a magyarra; valamint az az infó, hogy agentivusz van benne, így a nyelvi struktúra is eltér.

[1] es.wikipedia.org/wiki/Idioma_cha%27palaachi ill. ennek francia és orosz kapcsolatait.

[2] en.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar%E2%80%93Puruh%C3%A1

[3] es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mochica ill. ennek angol kapcsolata

7 éve 2012. április 14. 00:39
67 Sigmoid

@Laca: Azt is elmagyarázhatná, kedves László, hogy a magyar dicsőség újjászületését miképpen akadályozza az, hogy rokoni kapcsolatban állunk Európa egyik legsikeresebb, leggazdagabb nemzetével?

A Kárpát-Medencéhez pedig ön szerint kevesebb jogunk van, ha a magyarság úgy vándorolt ide? Ennyi erővel a németeknek sincs "joguk" a hazájukhoz, ahogy az angoloknak, franciáknak se...

Vagy ha elfogadná a világ, hogy mi itt éltünk már huszonötezer éve, akkor ön szerint a románok önként visszacsatolnák Erdélyt Magyarországhoz, és a szlovákok is zokogva mondanának le szuverén államiságukról?!

Vagy azt reméli hogy ezzel a fantasztikus tudással felvértezve a magyar ifjak boldogan rohannak majd a halálba hogy önnek visszahódítsák eme emblematikus területeket?!

Mert ahhoz igazán nem kell történelmet se hamisítania, elég dicső emléket lehet felidézni a ténylegesen megtörtént magyar történelemből is. (Bár szerintem a megoldás inkább a békés együttélés, a kölcsönös tisztelet, és a területi önrendelkezési jogok békés kiharcolása lenne, de ez politika és nem tartozik ide.)

Vagy csak azt hiszi, hogy a finnugor származás hazugság, mert az elvbarátaitól ezt hallotta? Szerintem olvasson kicsit utána a dolgoknak, fogadja meg a saját tanácsát. Talán a végén rájön hogy micsoda dicső és nemes népek ezek a finnugorok, nehezen találnánk méltóbb rokonságot náluk. Vannak olyan nemesek is és vadak is mint a kecsuák. Ajánlom figyelmébe a finnugor meséket, legendákat amiket itt a Nyesten is közzétettek, meg egy látogatást Finnországba.

7 éve 2012. április 14. 02:09
68 Sigmoid

De amúgy ezért a hisztiért is elsősorban az iskolák, a tanárok a felelősek.

A finnugor rokonságot még akik amúgy elfogadják tudományos tényként, azok is olyan gyászos hangvétellel adják elő, mintha azt mondanák hogy "hát igen gyerekek, és akkor mind rájöttünk hogy a Télapó igazából nem is létezik".

Szerencsétlen finnugor népekről az átlag gyerek mit tud meg az iskolában? Hogy azok a "halszagú rokonság" akik nem kellettek a lánglelkű magyaroknak, meg pár történetecskét a Szocialista Népek Nagy Barátsága jegyében, amikor a magyar utazó a Nagy Szovjetunióban manysikkal meg hantikkal beszélgetett és jé rokon nyelvük volt.

Szóval az egésznek totálisan negatív a hangvétele, mintha valamiféle illúziót kéne lerombolni, beadni a keserű pirulát a nemzetnek. Anno mikor én voltam gimis, a nyelvtantanárunk olyan hangvétellel tanította a finnugor rokonságot, mintha ez valami rettenetesen szégyenletes és uncool dolog lenne, mintha a csótányokkal és a patkányokkal állnánk közeli testvérségben, a távoli unokatestvérünk meg a meztelencsiga volna.

Szóval nem csoda hogy László ennyire fel van paprikázódva, meg a sok ezer elvbarátja. A finnugor-ellenesség ellen nem az alternatív elméletek fikázásával tehetünk legtöbbet, már a célcsoportban, hanem a finnugor népek reálissá tételével, hogy ezek nem valami szovjet barbárok meg halszagú eszkimók, hanem egy gyönyörű kultúra, amire igazán büszkének lehet lenni, nagyon sok tekintetben (pl. a népmesék terén) egészen közel áll a sajátunkhoz, és legalább annyira hősies népeket mondhatunk nyelvrokonainknak, mint mi magunk (ld. például a finnek hősies történelmét, vagy az észt függetlenséget, ami majdnem akkora, ha nem nagyobb szám volt mint a berlini fal ledöntése).

7 éve 2012. április 14. 10:43
69 Fejes László (nyest.hu)

@LvT: Köszönjük a kiváló filológiai munkát! :)

@Sigmoid: Hát azért én óvakodnék ilyen általános jellemzést adni. Kétségtelen, hogy előfordul ilyen is, de nem merném megsaccolni sem, milyen arányban...

7 éve 2012. április 14. 13:17
70 Roland2

@Laca: Szerintem a külföldi politikusok és nagyhatalmak nagy ívben tesznek rá,hogy a magyarok honnan jöttek,milyen nyelvet beszélnek vagy kik a rokonaik.A nemzetközi politikában elsődlegesen gazdasági,stratégiai érdekek játszanak szerepet,nem az,hogy ki honnan jött vagy milyen a történelme: a cári Oroszország is azért állt a pánszlávizmus ügye mögé,mert a saját befolyását,hatalmát akarta növelni az európai nagyhatalmakkal és az Oszmán birodalommal szemben.Ráadásul rokon népek is háborúztak vagy utálhatják is egymást:pl. lengyelek-oroszok,horvátok-szerbek,arabok-zsidók,stb.

6 éve 2013. augusztus 26. 04:58
71 GyorgyLyukas

ezt nyestem ide:

Először is grat a szakmai munkátokhoz, Én lenni lai kus.

Mivel mind az állítás, mind pedig a cáfolása viszonylag misztikus, illetve targyi vagy dokumnetum bizonyítékok által alá nem támasztott, megosztom a lakmusz próba idevonatkozó csíkját.

Amúgy az alap Móricz történetet nagyon szeretem, de valóban egy indiana jones kaladsztoryhoz hasonlít inkább, mint a valósághoz.

(Ne felejtsünk el néhány tényt: először is az ecuadori kormány aláírt neki egy általam nem olvasott dokumnetumot, amit az ügyvédje vitt át, és garantálja hogy őt tartják a felfedőzek - mármint a barlang és leletei felfedezőhjének. Ezt jó lenne pontosan elolvasni valahol, csak nem lehet - illetve az ügyvédje kiadhatja vagy a nagykövet. A másik súlyos momentum: fürdőszobai balesetben halt meg. Na ezt egyenesen nem is részletezném, aki vágja, vágja....)

Namármost, a lakmusz: Ott csuklik a történet, hogy a spanyolok átírták a Quitói királyság története című könyvet, amiben a szerző leírja a magyar helyiségneveket, stb... miután az örökös az ecuadori kormánynak ajándékozza azzal a fetétellel, hogy a könytárból nem vihető ki, ellenkező esetben visszaszál a tulajdonjog az eredeti állapothoz. Másnap kivszi az ecuadori klormány, és később Spanyolországban bukkan fel, de már átírva. Fordulat: 1840-ben, egy francia - párizsi - magazin (melyik, bameg?nincs forrás) elkezdi részletekben közölni, és a nagy siker ellenére a szerkesztőség a második rész helyett azzal jön, hogy óriási nyomás alatt végülis úgy döntöttek, nem közlik a további részeket. Namármost, vannak a neten francia sajtóadatbázisok az adott kórból, ingyenesek is. Ott kéne lennie. Ami mondjjuk nevetséges lenne, de hátha. Én sajnos nem léptem tovább a 3 francia nyelvlecke bűvös határát, de ha talán valaki más igen, annak megköszönném, ha kinyalná az adatbázisből, vagy valahonnan. Szerintem ennek a storynak a hitelességi tesztje ennyiben áll vagy bukik.

Persze el lehet menni a barlangba is, márha az olyan egyszerű lenne, de mióta a cé í a nevű elhárítás kiszállt oda, élen a holdraszálló bácsival, azóta max egy kólásüveget hagyhattak ott. Nem beszélve a későbbi ecuadori kormányexpedíciórol.

Az az igen ilyesztő kinézetű pap meg, akinek ajándékba odahordtak egy csomó tárgyat (ami szerintem k nagy kamu - pont azok az indiánok, akik évezredeken keresztül nem engedtek le senkit, mert tudták mijük van, és köztulajdonnak tekintették, bocs.) szal a bácsikát, bocs szerzetest meg szépen kirámolgatták azóta, mondjuk a cuccait, legalább is nem kis részét befotózták még. Pepsci, ha így hívják.

Nos, szerintem ez ilyen egyszerű. Elnézést mindekitől aki szerint szerintem Én ... a spanyol viaszt, és ilyen terjedelmes, dehát ez van. Merthogy ha az eredeti könyvet nem lehet beszerezni/olvasni, akkor honnan tudják a conteósok, hogy durván át lett írva benne minden helyiségnév, satöbbi. Na jó, elkopott a billentyűzetem.

6 éve 2013. augusztus 26. 13:47
72 GyorgyLyukas

Tök ciki: újraolvasva Korból - Ijesztő

3 hónapja 2019. június 5. 00:25
73 attidakota

A magyar indián rokonság elég abszurdnak tűnik.

A minap megvizsgáltattam a genetikai származásomat. (Ez ma már 50-60 euróért elérhető).

A családom az Alföldről származik, földhöz ragadt földműves népek. Biztos, hogy nem voltak világutazók.

A relatív olcsón elérhető genetika vizsgálatok felül fogják írni a történelmet. A genetika nem hazudik, azt nem lehet manipulálni mint ahogy a történelemmel tehetik.

Szóval, az eredmények szerint rokonságban állok az amazonaszi indiánokkal. HOGY MICSODA??? Érdekes és abszurd.

Nem csak én, több családtagom is.

Lehet, hogy ezt bizonyítékként lehet venni a magyar-indián rokonságra? Lehet, hogy ez nem is akkora hülyeség?

3 hónapja 2019. június 8. 18:06
74 Mackósajt

@attidakota: "A genetika nem hazudik, azt nem lehet manipulálni mint ahogy a történelemmel tehetik."

De az értelmezéséhez kell némi hozzáértés, és háttértudás nélkül durván félreérthető. Különösen, ha egy olyan kereskedelmi cég adja az eredményt, amelyik vad meséket körít a száraz adatok köré, mert úgy érzi a megrendelők ezt várják tőle.

Egyébként manipulálható is. Maguk a tesztek is, de az interpretációjuk a hozzá nem értő közönség száméra pláne.

Van egy elég jó tippem hogyan jöhetett ki neked ez a "rokonság", de mivel semmi konkrétumot nem írtál, inkább nem találgatok.